Dyrektywa CSRD - jakie zmiany wprowadza w raportowaniu ESG?

Dyrektywa o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive) została opublikowana w grudniu 2022 roku. Państwa członkowskie mają 18 miesięcy na zaimplementowanie przepisów dyrektywy do porządku krajowego.

Kiedy zacznie obowiązywać CSRD?

Obecnie dyrektywą CSRD jest objętych 150 firm w Polsce, a już niebawem nowe obowiązki raportowe będą dotyczyć grupy ponad 3500 polskich przedsiębiorstw.

Pierwsza sprawozdawczość według nowych zasad, powinna dotyczyć roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 lub po tej dacie.

Dyrektywa wprowadza nowe przepisy, które znacząco zwiększą grupę firm w Unii Europejskiej zobowiązanych do raportowania w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i poszanowania praw człowieka oraz zmienia zakres raportowania znany do tej pory. Zmianie ulega więc zarówno zakres przedmiotowy, jak i podmiotowy przepisów.

„Taksonomia i nowa dyrektywa dotycząca raportowania informacji niefinansowych w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli CSRD, doprowadzą do dużo większej przejrzystości i porównywalności spółek. Zarówno instytucje finansowe jak i inwestorzy będą mogli porównać spółki i wybrać te, których działalność w większym stopniu jest zgodna jest bardziej zrównoważona. Przygotowanie do spełniania wymogów regulacji, wymagać będzie jednak długotrwałego wysiłku w zakresie procesowym, ludzkim i technologicznym.”

Piotr RówińskiPartner, Lider zespołu ds. zarządzania ryzykiem, PwC Polska

Do tej pory obowiązki raportowe w zakresie ESG dotyczyły jedynie około 12 tysięcy firm zobowiązanych na gruncie obecnie obowiązującej dyrektywy NFRD (Non-Financial Reporting Directive). Po wejściu w życie CSRD, szacuje się, że te obowiązki będą dotyczyć około 50 tysięcy firm w Unii Europejskiej.

 

Kogo obejmą przepisy dyrektywy CSRD?

W roku 2025 raportowanie za rok 2024 będzie dotyczyło podmiotów raportujących do tej pory na gruncie NFRD, czyli tzw. jednostek zainteresowania publicznego, np. spółek publicznych. Raportowanie w 2026 roku za rok 2025 będzie dotyczyło tzw. dużych przedsiębiorców, w rozumieniu nowej definicji, czyli zarówno przedsiębiorców notowanych, jak i nienotowanych spełniających 2 z 3 kategorii, a te kategorie to:

  • zatrudnienie powyżej 250 pracowników,
  • 20 mln EUR sumy aktywów,
  • 40 mln EUR przychodów netto.

Raportowanie w 2027 roku będzie dotyczyć 2026 roku i najszerszego zakresu podmiotów, m.in. notowanych małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawione obowiązki stanowić będa więc wyzwanie zarówno dla podmiotów raportujących do tej pory, instytucji finansowych, jak i podmiotów dopiero zobowiązanych do raportowania.

Dyrektywa CSRD a kary finansowe

Przepisy zobowiązują państwa członkowskie do wdrożenia sankcji za nieprawidłową realizację obowiązków raportowych, w tym sankcji obejmujących administracyjne kary finansowe.

Jak możemy pomóc twojej firmy na spełnienie wymogów Dyrektywy CSRD? 

Oferujemy kompleksowe wsparcie twojej firmy w procesie raportowania ESG zgodnym z wymogami dyrektywy CSRD, uwzględniającym wszystkie obszary tematyczne dyrektywy: ustalenie i mierzenie KPIs ESG, analizę prawną stosowania i zakresu raportowania, dialog z interesariuszami, analizę istotności, strategię dekarbonizacji, itd. Pomagamy także w przygotowaniu danych dotyczących realizowanej strategii podatkowej i innych informacji związanych z zarządzaniem, a także politykami różnorodności i ujawnieniami związanymi z aspektami społecznymi.

Oferujemy również atestację raportów zrównoważonego rozwoju.


Skontaktuj się z nami

Tomasz Barańczyk

Partner, lider inicjatyw ESG, Warszawa, PwC Polska

+48 22 746 4852

Email

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Polska

+48 502 184 003

Email

Dorota Franczukowska

Starszy Menedżer, PwC Polska

+48 519 507 685

Email

Obserwuj nas