Dyrektywa CSRD - strategia korzyści

Wspieramy firmy we wdrożeniu raportowania pozafinansowego

Dyrektywa CSRD całkowicie zmienia podejście firm do tworzenia wartości, która ma być budowana również w oparciu o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i strategiczne zmiany, jakie firma wdraża w tym zakresie. 

Każda organizacja, na podstawie przeprowadzonej analizy podwójnej istotności, będzie zobowiązana zidentyfikować i ograniczać swój negatywny wpływ na środowisko czy kwestie społeczne oraz jasno zaprezentować te informacje w swoim raporcie. Przyszła wartość firmy będzie więc ściśle powiązana ze zdolnością spółki do sprawnego adresowania wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju. 

Masz pytania dotyczące CSRD?

Raportowanie zgodnie z Dyrektywą CSRD ma zapewnić inwestorom bardziej spójne i porównywalne dane niefinansowe, które jak nigdy wcześniej będą wykorzystywane do wyceny firm.

Przewagę konkurencyjną zyskają te organizacje, które przedstawią strategię zrównoważonego rozwoju opartą na mierzalnych wskaźnikach oraz plan skutecznej transformacji, pozwalający im konkurować w obliczu sił rynkowych napędzanych zrównoważonym rozwojem.

Inwestorzy i rynki potrzebują wiarygodności i zaufania do prezentowanych informacji i danych. Dzięki szeregowi kompleksowych rozwiązań i współpracy z partnerami technologicznymi możemy zapewnić, że procesy zbierania, analizowania i prezentowania informacji w celu podejmowania decyzji biznesowych są na najwyższym poziomie. 

Mamy dostęp do najwyższej jakości zasobów, narzędzi i metodyki, co sprawia, że przygotowanie i realizacja projektów raportowania zrównoważonego rozwoju są dla naszych klientów efektywne i dobrze przygotowane do wdrożenia. 


Przywiązujemy najwyższą wagę do jakości naszej pracy oraz standardów niezależności.

Oprócz przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju, od ponad 10 lat realizujemy także usługi związane z atestacją informacji niefinansowych zgodnie ze standardem ISAE 3000(r) / KSUA 3000(z). Zaufało nam w tym zakresie wiele międzynarodowych grup kapitałowych, jak również spółek notowanych na GPW i pozostałych europejskich giełdach. 

Jak wspieramy firmy?

< Back

< Back
[+] Read More

Dla kogo CSRD?

Obowiązek raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD obejmie bezpośrednio około 50 000 spółek działających w Unii Europejskiej oraz tych, które prowadzą w UE znaczącą działalność, niezależnie od lokalizacji siedziby. W Polsce będzie to początkowo 3500 spółek.

Są to między innymi:

spółki notowane na rynku regulowanym w UE (z wyjątkami, takimi jak „mikroprzedsiębiorstwa”),

nienotowane spółki z UE o określonej wielkości (w tym unijne spółki zależne spółek z siedzibą poza UE, które mogą być objęte skonsolidowaną sprawozdawczością spółek dominujących),

nienotowane na giełdzie spółki dominujące z UE z łącznymi udziałami kapitałowymi o określonej wielkości.

Dyrektywa pośrednio wpłynie także na firmy współpracujące z tymi, które zobligowane są do raportowania niefinansowego, np. na kontrahentów, klientów czy dostawców.

Zgodnie z wymogami dyrektywy CSRD spółki powinny raportować dane pokazujące m.in. w jaki sposób oddziałują na środowisko i bezpieczeństwo, jak oceniają możliwości i ryzyka biznesowe związane ze zrównoważonym rozwojem, a także możliwy wpływ na ich wyniki finansowe. Muszą także wykazać, czy i w jakim zakresie strategia firmy uwzględnia czynniki zrównoważonego rozwoju oraz możliwe konsekwencje finansowe. Ponadto istotne są również planowane działania, które mają poprawić wyniki w przyszłości. Wszystkie te informacje powinny być zawarte i udokumentowane w jednym sprawozdaniu, które będzie dostępne dla interesariuszy, w tym dla inwestorów.

Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie do nałożenia sankcji, w tym kar finansowych, na podmioty, które nie będą stosować się do wymogów dyrektywy.

Zakres raportowania niefinansowego - ESRS:

Ogólne wymagania

Ogólne ujawnienia

Zmiany klimatu

Zanieczyszczenia

Zasoby wodne

Bioróżnorodność i ekosystemy

Zużycie surowców i zamknięta gospodarka

Zasoby ludzkie spółki

Pracownicy w łańcuchu wartości

Wpływ na społeczności

Konsumenci i użytkownicy

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Nasze doświadczenie

< Back

< Back
[+] Read More

Nasz zespół

Zespół ekspertów PwC Polska od lat wspiera klientów w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju, tworzenia strategii ESG i realizowania celów związanych z ESG. Pracujemy zarówno z ekspertami posiadającymi praktyczne doświadczenie w poszczególnych obszarach zrównoważonego rozwoju, jak również z doświadczonymi audytorami, w tym z biegłymi rewidentami.

Będąc częścią sieci firm PwC na całym świecie, mamy również możliwość korzystania z zasobów wiedzy i ekspertów z innych krajów. Naszą wiedzę łączymy z szerszą perspektywą i doświadczeniem rynkowym, branżowym i strategicznym.

Dyrektywa CSRD

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Contact us

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner, leader of ESG initiatives, PwC Poland

Tel: +48 22 746 4852

Piotr Rówiński

Piotr Rówiński

Partner, Zarządzanie ryzykiem, PwC Poland

Tel: +48 502 184 003

Dorota Franczukowska

Dorota Franczukowska

Starszy Menedżer, PwC Poland

Tel: +48 519 507 685

Obserwuj nas