Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników rekrutacji

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 lub art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., lub inna spółka z sieci PwC, do której kierowana jest aplikacja - lista spółek z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 (dalej jako: PwC lub administrator).

 2. Dane osobowe administrator będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 

Podstawa prawna

Cel przetwarzania
 • art. 6 ust. 1 lit. b) – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – obowiązek prawny art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej (dotyczy wyłącznie osób, które aplikują na stanowisko związane z zawarciem umowy o pracę)
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda jeżeli wskazane zostaną inne dane, niż wskazane w przepisach prawa pracy (np. zdjęcie w CV)
 • art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – zgoda jeżeli aplikacja zawiera szczególne kategorie danych osobowych (dane wrażliwe)
 • art. 10 RODO - przetwarzanie jest dozwolone prawem Unii lub państwa członkowskiego jeżeli zatrudnienie na dane stanowisko wymaga podania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących lub czynów zabronionych

 

Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego na oferowane stanowisko
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda
 1. Udział w przyszłych rekrutacjach przeprowadzanych przez PwC;
 2. Wysyłanie powiadomień o ofertach pracy w PwC oraz o wydarzeniach związanych z pracą, które organizowane są przez PwC lub z udziałem PwC (np. targi pracy).

 

 • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes PwC

 

Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych;
 • podmiotom świadczącym na rzecz PwC usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do rekrutacji;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, a także przez okres 3 miesięcy od jego zakończenia. W przypadku wyrażenia zgody na wzięcie udziału w przyszłych rekrutacjach do PwC, dane będą przechowane do czasu wycofania zgody.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych, w zakresie określonym wymienionymi wyżej przepisami prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

9. W niektórych procesach rekrutacyjnych administrator korzysta z pomocy agencji rekrutacyjnych albo poszukuje kandydatów w portalach LinkedIn oraz GoldenLine, wówczas:

 • źródłem danych osobowych osoby ubiegającej się o stanowisko w PwC jest agencja rekrutacyjna, w której osoba, której dane dotyczą, uczestniczyła w pierwszym etapie rekrutacji albo wskazane wyżej portale;
 • kategorie danych osobowych, które przetwarza administrator są następujące: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez kandydata oraz inne kategorie danych zawarte w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli osoba, której dane dotyczą, przekaże je dobrowolnie w trakcie procesu rekrutacji lub dane zostały upublicznione na wymienionych wyżej portalach.