Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla subskrybentów newslettera

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

 1. Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, w imieniu której wysyłany jest newsletter - lista spółek, z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 lub  (dalej jako: PwC lub administrator). 
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
  1. adres e-mail: pl_privacy@pwc.com;
  2. telefon: +48 22 746 40 00.
 3. Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Podstawa prawna Cele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes PwC (marketing bezpośredni własnych produktów i usług)
 1. Wysyłka newslettera;
 2. Rozwój usług świadczonych przez PwC;
 3. Informowanie o działalności i zakresie usług PwC;
 4. Oferowanie produktów i usług PwC;
 5. Identyfikacja klientów o podobnych potrzebach;
 6. Przeprowadzanie analiz rynkowych, map relacji czy możliwości sprzedaży produktów i usług PwC.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3.
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, usługi marketing automation), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań marketingowych administratora;
 • biegłym rewidentom i innym doradcom profesjonalnym;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub do zakończenia wydawania newslettera przez PwC albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych współpracownikowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie newslettera.