Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla odbiorców informacji handlowych oraz komunikacji marketingowej

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, w imieniu której wysyłane są informacje handlowe - lista spółek: https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html, z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 lub  (dalej jako: PwC lub administrator). 

  2. Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Podstawa prawna

Cele przetwarzania

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy PwC

  1. Marketing bezpośredni produktów i usług PwC;

  2. Wysyłka informacji handlowych drogą elektroniczną, w szczególności newsletterów, zaproszeń na wydarzenia, publikacji PwC informujących o działalności i zakresie usług PwC oraz oferowania produktów i usług PwC.

  3. Prowadzenie marketingu bezpośredniego za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (telefon).


Informacje handlowe będą przesyłane wyłącznie osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie od PwC informacji handlowych, w myśl art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


Marketing bezpośredni za pośrednictwem telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (telefon) będzie prowadzony wyłącznie w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na taką formę marketingu, zgodnie z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

  • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej: https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 2.
  • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, usługi marketing automation), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań marketingowych administratora;
  • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

  • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
  • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

5Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu rezygnacji z otrzymywania informacji handlowych PwC lub wycofania zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celach marketingowych albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.