Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników wydarzeń PwC

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) administrator danych osobowych informuje, a osoba, której dane dotyczą potwierdza przyjęcie do wiadomości następujących informacji:

 1. Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, która jest organizatorem eventu / wydarzenia - lista spółek, z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 lub  (dalej jako: PwC lub administrator).
 2. Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Podstawa prawna Cele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda
 1. Organizacja i przeprowadzenie eventu / wydarzenia;
 2. Zaproszenie do wzięcia udziału w rekrutacji do PwC - dotyczy tylko wydarzeń, które przewidują możliwość wyrażenia chęci aplikowania do PwC;
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - prawnie uzasadnione interesy PwC
 1. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych PwC (np. wysyłka newslettera, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez PwC) - dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację telefoniczną w celach marketingowych;
 2. Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • organizatorowi lub organizatorom wydarzenia (np. uczelni wyższej) - dotyczy sytuacji, gdy event / wydarzenie organizowane jest przez inny podmiot niż PwC;
 • partnerowi / partnerom eventu / wydarzenia w celu przesłania informacji o evencie - dotyczy sytuacji, gdy wydarzenie jest organizowane wraz z partnerami PwC;
 • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3;
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, utrzymanie elektronicznego formularza zgłoszenia uczestnictwa), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z organizacją i przeprowadzeniem eventu / wydarzenia przez  administratora;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu:

 • zakończenia eventu / wydarzenia lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub komunikacji marketingowej drogą telefoniczną - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na wymienione wyżej działania;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku wyrażenia chęci aplikowania do PwC.
  Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych kandydatowi przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe uczestnictwa w evencie / wydarzeniu. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.