Alumni

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Programu Alumni

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 • Administratorem danych osobowych uczestników Programu Alumni  jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przy ul. Polnej 11 (dalej jako: PwC lub administrator).

 • Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Podstawa prawna Cele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. b) - wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Dostarczanie newslettera i innych publikacji związanych z Programem.

art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy PwC

 1. Przedstawianie informacji o firmie i zakresie usług PwC oraz podmiotów lub spółek należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers, wymienionych pod linkiem https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html

 2. Organizowanie wydarzeń dedykowanych dla uczestników Programu;

 3. Przeprowadzanie analiz statystycznych uczestników Programu;

 • Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:
  • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej: https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3;
  • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji w ramach Programu;
  • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:
  • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
  • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu wycofania zgody (rezygnacji z Programu). Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 
  • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych; Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.