Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kontaktów biznesowych

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. lub inna spółka z sieci PwC, z którą nasz kontakt biznesowy ma relację - lista spółek, z siedzibą w Warszawie (00-633)  przy ul. Polnej 11 lub (dalej jako: PwC lub administrator). 
 2. Dane osobowe administrator będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Podstawa prawna Cele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy PwC
 1. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych PwC, w szczególności oferowanie naszych usług;
 2. Rozwój działalności i usług PwC;
 3. Przedstawianie informacji o PwC i zakresie naszych usług;
 4. Identyfikowanie klientów o podobnych potrzebach;
 5. Analizy dotyczące np. trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedażowych;
 6. Podnoszenie jakości naszych usług;
 7. Wysyłka newslettera, informowanie o wydarzeniach organizowanych przez PwC oraz zapraszanie na wydarzenia - dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną lub komunikację telefoniczną w celach marketingowych;
 8. Ustalenie, dochodzenie oraz obrona przed roszczeniami.

 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3;
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami, dostawca systemu CRM), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu biznesowego;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3;
 • rezygnacji z otrzymywania newslettera lub komunikacji marketingowej drogą telefoniczną - dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na wymienione wyżej działania;
  Po upływie powyższych okresów administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych w każdym z celów wymienionych w pkt 3 jest dobrowolne.