Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników Akademii PwC

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy:

 • Administratorem danych osobowych jest PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przy ul. Polnej 11 (dalej jako: PwC lub administrator).
 • Dane osobowe administrator  będzie przetwarzał w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Podstawa prawna Cele przetwarzania
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

Realizacja czynności administracyjnych zmierzających do zawarcia umowy szkolenia;

Umożliwienie zamawiania szkoleń oraz ich szkoleń (rejestracja, przygotowanie materiałów itp.);

Organizacja eventów lub pomoc w ich organizacji.

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - obowiązek prawny

Obowiązek wynika z art. 8 ust. 3 i 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Rozpatrywanie złożonych reklamacji
art. 6 ust. 1 lit. f) - prawnie uzasadnione interesy PwC
 1. Przedstawianie informacji o firmie i zakresie usług PwC oraz podmiotów lub spółek należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers, wymienionych pod linkiem https://www.pwc.pl/pl/o-nas/lista-spolek-pwc.html;
 2. Marketing bezpośredni produktów i usług własnych  oraz podmiotów lub spółek należąca do światowej sieci firm PricewaterhouseCoopers (link powyżej);
 3. Wysyłka informacji handlowej drogą elektroniczną (Newsletter Akademii);
  Wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody na wysyłkę informacji handlowej drogą elektroniczną;
 4. Przygotowywanie ofert usług szkoleniowych zgodnych z potrzebami klientów;
 5. Rozwijanie usług PwC, dostarczenie informacji o firmie i zakresie usług PwC;
 6. Przeprowadzanie analiz statystycznych, w tym analiz trendów rynkowych, map relacji lub możliwości sprzedaży;
 7. Utrzymywanie systemów IT i aplikacji oraz administracja stroną internetową.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim z wyjątkiem następujących odbiorców:

 • innym Firmom PwC tj. podmiotom powiązanym z administratorem w sieci firm PricewaterhouseCoopers. Informacje na temat lokalizacji Firm PwC są dostępne na stronie internetowej: https://www.pwc.com/gx/en/about/corporate-governance/legal-entities.html. Administrator może przekazać dane osobowe innym Firmom PwC w przypadku, gdy jest to niezbędne w celach administracyjnych lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów PwC, o których mowa w pkt 3;
 • podmiotom świadczącym na rzecz administratora usługi lub dostarczające towary lub informacje w tym usługi IT, (np. przetwarzanie danych, zarządzanie zasobami), w zakresie w jakim ma to zastosowanie do działań związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji w ramach Akademii;
 • podmiotom upoważnionym przez przepisy prawa np. organy nadzoru, organy ścigania czy sądy.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. Państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na podstawie:

 • art. 45 ust. 1 RODO – decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja);
 • art. 46 ust. 2 lit. c) RODO – standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską (w przypadku pozostałych państw).

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez PwC do czasu rozwiązania umowy (rezygnacji z Akademii) zgodnie z Regulaminem. Po upływie powyższego okresu administrator będzie przechowywał dane osobowe, jeżeli zobowiązany jest do tego na mocy przepisów prawa przez okres przewidziany w tych przepisach lub w celu realizacji uzasadnionych interesów przez okres przedawnienia roszczeń.

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych (aktualizacji), do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; Realizacja powyższych praw jest możliwa poprzez skorzystanie z formularza dostępnego tutaj.
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy uczestnictwa w Akademii PwC.