Uczysz innych jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i przyrodę?Wyniki 2. edycji konkursu "Liderzy ESG"

Wróć na stronę główną liderzy esg
Organizatorzy
GPW logo
PwC Polska logo
liderzy esg 1 liderzy esg 3

O konkursie 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalne wyróżnienie „Wizjonera/Wizjonerki Zielonej Transformacji" jest przyznawane osobom fizycznym, które swoją postawą i autorytetem wspierają odpowiedzialny biznes.

Kategorie konkursowe

„Lider ESG” to nagroda przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. W każdej kategorii Kapituła może przyznać pierwsze miejsce - diamentowe, drugie miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne, a także wyróżnienia specjalne.

Dodatkową kategorią jest „Wizjonerka/Wizjoner Zielonej Transformacji”. To tytuł, który Kapituła przyzna osobom fizycznym. Zgłaszając taką kandydaturę musisz przedstawić tę osobę oraz opisać jej dokonania i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, które miały znaczący wpływ na obszar ochrony środowiska i zasobów naturalnych i wydarzyły się w ostatnich dwóch latach. Nagrodę w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zielonej Transformacji” Kapituła przyzna osobie, której kandydatura: została zgłoszona przez spółkę/podmiot biorący udział w Konkursie lub została zgłoszona przez spółkę/podmiot niebiorący udziału w Konkursie. Również członkowie Kapituły mogą zaproponować swoich kandydatów. Regulamin wydarzenia znajdziesz tutaj

Podgląd nie stanowi formularza zgłoszeniowego

W tej kategorii ocenie Kapituły będą podlegać strategie ESG przyjęte w organizacji na lata 2021 lub/i 2022 lub/i następne.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

W tej kategorii ocenie kapituły podlegają nowe innowacyjne rozwiązanie lub istotna modyfikacja czy ulepszenie dotychczas stosowanego rozwiązania, które wspierają lub umożliwią prowadzenie zrównoważonej działalności, przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko czy do zrównoważonego rozwoju społecznego. Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające w Polsce, które finansują, współfinansują, wprowadzają lub przygotowują innowacyjne rozwiązanie.

Tytuł „Lidera ESG” w tym obszarze może zdobyć instytucja prowadząca program edukacyjny kształtujący świadomość oraz wywierający pozytywny wpływ na zachowania i działania, w tym podmiotów gospodarczych w obszarze ESG. Do Konkursu można zgłaszać programy przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2022 lub 2023.

W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające na terytorium Polski, których celem jest wspieranie działań na rzecz ESG oraz które finansują, współfinansują, przygotowują lub rozpowszechniają program edukacyjny.

Jest to wyróżnienie specjalne przyznawane przez Kapitułę w uznaniu indywidualnych zasług na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Kapituła może, ale nie musi wyłonić Wizjonera/Wizjonerkę Zielonej Transformacji.

W tej kategorii o wyróżnienie mogą się ubiegać osoby fizyczne, a nie firmy i instytucje.

Kapituła 2. edycji konkursu

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor zarządzająca PSIK

Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej

< Back

< Back
[+] Read More

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

< Back

< Back
[+] Read More

Laureaci II edycji konkursu

Kategoria: Strategia

ING Bank Śląski S.A.

Nagroda Diamentowa

 • strategię ESG, dzięki której bank zmienia nie tylko własną organizację, ale przede wszystkim wspiera klientów w ich transformacji środowiskowej.
 • Bank podejmuje działania na rzecz ograniczania własnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko oraz budowania świadomości pracowników. Wywiera pozytywny wpływ na środowisko poprzez inwestycje klientów dążących do prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności, w tym Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) oraz projektów proekologicznych, wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe i sfinansowanie kwotą 300 mln zł pojazdów elektrycznych / hybrydowych.
 • ING Bank Śląski S.A. dostosowuje własne struktury organizacyjne, tak aby zagadnienia ESG na stałe weszły do systemu ładu korporacyjnego banku i umożliwiły realizację ambitnych celów ESG.
 • Poprzez system grantów bank wspiera innowacyjność małych firm oraz naukowców działających na rzecz klimatu.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

Nagroda Złota

 • strategię ESG w zakresie wsparcia klientów w procesie przejścia na zrównoważoną ścieżkę rozwoju.
 • Bank podejmuje działania na rzecz ograniczania własnego oddziaływania na środowisko poprzez redukcję emisji oraz innowacyjne rozwiązania proekologiczne stosowane we własnej firmie. Wspiera równe szanse i warunki pracy pracowników, w tym działania na rzecz ograniczania różnicy wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami.
 • Poprzez ofertę kredytową wspiera inwestycje, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym pomaga producentom rolnym, rozwijającym swój biznes zgodnie ze zrównoważoną transformacją w obrębie sektora rolno-spożywczego.

Wirtualna Polska Holding S.A

Nagroda Srebrna

 • strategię na rzecz podniesienia świadomości konsumentów poprzez publikację w serwisach informacyjnych treści dotyczących zmian klimatu. Plan spółki to 1000 opublikowanych materiałów (rocznie) na temat zmiany klimatu i środowiska do 2025 roku i zwiększenie do 1200 w kolejnych latach.
 • Spółka chce przejść na zieloną energię realizując zakup farmy fotowoltaicznej. W planach są także kolejne inwestycje OZE, aby całkowicie pokryć zużycie prądu energią ze źródeł odnawialnych. Spółka podejmuje również działania na rzecz bioróżnorodności oraz zwiększenia poziomu odzysku sprzętu IT wycofanego z użycia do 50%.
 • Spółka angażuje się też w inicjatywy, realizowane razem z pracownikami, na rzecz społeczności.

Clovin S.A.

Wyróżnienie

 • strategię nowoczesnej spółki rodzinnej, która tworzy produkty w oparciu o ich oddziaływanie na środowisko naturalne i oferuje klientom środki czystości wyprodukowane na bazie naturalnych składników.
 • Spółka w znacznym stopniu pokrywa energią ze źródeł odnawialnych zapotrzebowanie na energię w procesie produkcji. Aktualnie 70% energii wykorzystywanej w tym procesie pochodzi z uruchomionej przez spółkę elektrowni fotowoltaicznej. Strategia Clovin zakłada osiągnięcie w 2025 - 100%.
 • Spółka tworzy także możliwości edukacji zawodowej młodzieży - otworzyła kierunek branżowy w szkole zawodowej.

Kategoria: Innowacja

Grupa Elemental Holding

Nagroda Diamentowa

 • opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu.

Celem działania jest zwiększenie wolumenu recyklingu baterii Li-Ion i katalizatorów oraz odzysku metali o strategicznym znaczeniu dla europejskiego przemysłu bateryjnego i elektromobilności, takich jak: lit, kobalt, nikiel, platyna, pallad i rod.

PAK-PCE POLSKI AUTOBUS WODOROWY SP. Z O.O.

Nagroda Złota

 • pierwszy polski autobus wodorowy, który „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza powietrze” - NesoBus.
 • Autobus jest pojazdem elektrycznym, który posiada własną „mini-elektrownię”. Wytwarza prąd na bieżąco z zatankowanego wodoru, przy użyciu ogniwa paliwowego. Nie ma żadnego procesu spalania. Pojazd emituje z rury wydechowej parę wodną, która jest w pełni destylowana.

LUG Light Factory Sp. z o.o.

Nagroda Srebrna

 • system LUG Urban, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji punktów opraw oświetleniowych i układ inteligentnych sensorów, umożliwiając zarządzanie typu smart lighting (jako fragment systemu smart city).
 • System redukuje zużycie energii generując oszczędności wynikające z procesu ledyfikacji (które mogą sięgnąć 70-80%), optymalizuje proces serwisowy, wydłuża cykl życia miejskiej infrastruktury i uwalnia kapitał miasta. System umożliwia bezprzewodową komunikację oraz zasilanie dla innych wertykałów smart city, dzięki czemu stanowi fundament rozwoju inteligentnych miast.

Kategoria: Program edukacyjny

Fundacja Grunt od Nowa

Nagroda Diamentowa

 • program edukacyjny „Akademia Rolnika Regeneratywnego”, którego celem jest modernizacja polskiego rolnictwa w kierunku tworzenia gospodarstw zrównoważonych.
Program adresuje zarówno środowiskowe, jak i społeczne aspekty rolnictwa, a także potrzebę utworzenia platformy do wymiany wiedzy oraz tworzenia partnerstw na rzecz realizacji celów. Program dąży do budowy przyszłości polskiego rolnictwa – skutecznego, rentownego i odpowiedzialnego, bazującego na lokalnych środkach produkcji i lokalnych łańcuchach dostaw.

Orange Polska

Nagroda Diamentowa

 • program edukacyjny „Akademia Lidera Smart City”, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju i wdrażania koncepcji smart cities w polskich miastach.
 • Program nakierowany jest na zwiększenie wiedzy wśród osób odpowiedzialnych za rozwój polskich miast - urzędników, samorządów, włodarzy, w zakresie ich rozwoju poprzez wdrażanie rozwiązań inteligentnych. Pozwala on na strukturalny rozwój zrównoważonych ośrodków miejskich.
Celem szczególnym programu jest zbudowanie pierwszej społeczności profesjonalistów – praktyków smart city, absolwentów obecnej i przyszłych edycji „Akademii Lidera Smart City” oraz umożliwienie im wymiany wiedzy i doświadczeń w sposób ciągły, również po zakończeniu Akademii. Program będzie realizowany w kolejnych latach.

Fundacja Veolia Polska

Nagroda Srebrna

 • program edukacyjny “NaprawiaMY z Veolią”, który rozwija i propaguje idee zero waste, tworzy pionierskie miejsca, mające służyć miastom, mieszkańcom i środowisku naturalnemu.
Program łączy wzmacnianie aktywności lokalnej z realizacją założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Prowadzona w social mediach kampania dociera z przekazem do ponad 70 000 odbiorców.

Fundacja BNP Paribas

Wyróżnienie

 • program stypendialno-rozwojowy “Klasa”, który umożliwił dostęp do edukacji i włączenie do życia zawodowego blisko 1000 młodych ludzi z mniejszych miejscowości w całym kraju.
 • Program działa na rzecz wyrównywania nierówności, zwłaszcza w dostępie do edukacji wysokiej jakości oraz systemowego wsparcia zdolnych uczniów z mniejszych miejscowości i niezamożnych rodzin w rozwoju edukacyjnym i społecznym.
Program “Klasa” realizuje dwa Cele Zrównoważonego Rozwoju - dobra jakość edukacji i mniej nierówności. Od 2003 roku z programu skorzystało 871 uczniów z 525 wsi i miejscowości w Polsce.

Wizjoner Zielonej Transformacji

Wojciech Hann

Wizjoner Zielonej Transformacji

 • konsekwentne wspieranie zielonej transformacji polskiego rynku, w szczególności sektora finansowego. Wojciech Hann wnosi pozytywny wkład dla ochrony środowiska w Polsce. Od wielu lat jako lider inspiruje ludzi do działania opartego o wspólne wartości, charakteryzuje się przede wszystkim empatią, elastycznością, zwinnością myślenia i kreatywnością, co pozwala mu sprawnie i adekwatnie reagować na to, co się dzieje w otoczeniu.

W swojej działalności biznesowej Wojciech Hann skupia się na aspektach środowiskowych, szczególnie w energetyce. Buduje spójne wizje, które są inspiracją dla odpowiedzialnych i zaangażowanych liderów zmiany, otwartych i współpracujących ze sobą.