Uczysz innych, jak pozytywnie oddziaływać na społeczeństwo i środowisko?


liderzy esg
Organizatorzy
GPW logo PwC Polska logo
liderzy esg 1 liderzy esg 3

O konkursie 

„Lider ESG” to tytuł przyznawany firmom i instytucjom, które mają i realizują wyróżniającą się strategię ESG, oferują innowacyjne produkty i usługi wspierające ochronę środowiska lub zrównoważony rozwój społeczny oraz prowadzą skuteczne kampanie informacyjne i promocyjne w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Specjalne wyróżnienie „Wizjonera/Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju" jest przyznawane osobom fizycznym, które swoją postawą i autorytetem wspierają odpowiedzialny biznes.

Dlaczego warto?

Większe możliwości pozyskania finansowania

Od zrównoważonego rozwoju Twojej firmy zależy koszt finansowania działalności. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" udowodnicie, że jesteście gotowi stawić czoła rosnącym wymaganiom inwestorów
i kredytodawców.

Ocena uwzględniająca różne perspektywy

Formularze zgłoszeniowe w konkursie „Liderzy ESG" są kompleksowo oceniane przez Zespół analityczny oraz Kapitułę konkursu, złożoną z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, przedstawicieli nauki i biznesu. Jeżeli Ty i Twoja firma się z nimi zmierzycie i wyjdziecie z tego starcia zwycięsko, to znaczy, że naprawdę jesteście gotowi na zrównoważony rozwój!

Wzmocnienie wiarygodności
w oczach interesariuszy

Udowodnij klientom, partnerom biznesowym i inwestorom, że Twoja firma jest odpowiedzialna. Zdobywając tytuł „Lidera ESG" potwierdzicie, że jesteście wiarygodną instytucją, nastawioną na zrównoważony rozwój i rzetelną współpracę.

Promocja laureatów w Dzienniku Gazecie Prawnej

„Liderzy ESG” oraz „Wizjonerzy/Wizjonerki Zrównoważonego Rozwoju” będą promowani zarówno w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, jak i w kanałach organizatorów konkursu. Dzięki temu, zyskasz szansę na zwiększenie dotarcia do rynku ze swoją strategią, innowacją, programem edukacyjnym, czy innymi działaniami na rzecz ESG.

Kategorie konkursowe

„Lider ESG” to nagroda przyznawana w trzech głównych kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny. W każdej kategorii Kapituła może przyznać pierwsze miejsce - diamentowe, drugie miejsce - złote, trzecie miejsce - srebrne, a także wyróżnienia specjalne.

Nowość w 3. edycji konkursu: w kategoriach „Strategia" oraz „Innowacja” Kapituła konkursu przyzna nagrody dla: małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Dodatkową kategorią jest „Wizjonerka/Wizjoner Zrównoważonego Rozwoju”. To tytuł, który Kapituła przyzna osobom fizycznym. Zgłaszając taką kandydaturę musisz przedstawić tę osobę oraz opisać jej dokonania i działania na rzecz zielonej transformacji lub zrównoważonego rozwoju społecznego w ostatnich dwóch latach. Nagrodę w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju” Kapituła przyzna osobie, której kandydatura: została zgłoszona przez spółkę/podmiot biorący udział w Konkursie lub została zgłoszona przez spółkę/podmiot niebiorący udziału w Konkursie. Również członkowie Kapituły mogą zaproponować swoich kandydatów. Regulamin wydarzenia znajdziesz tutaj

Podgląd nie stanowi formularza zgłoszeniowego

W tej kategorii ocenie Kapituły będą podlegać strategie ESG przyjęte w organizacji na lata 2022 lub/i 2023 lub/i następne.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się wyłącznie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce.

W tej kategorii ocenie kapituły podlegają nowe innowacyjne rozwiązanie lub istotna modyfikacja czy ulepszenie dotychczas stosowanego rozwiązania, które wspierają lub umożliwią prowadzenie zrównoważonej działalności, przyczynią się do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko czy do zrównoważonego rozwoju społecznego. Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

W tej kategorii o tytuł „Lidera ESG” mogą ubiegać się spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające w Polsce, które finansują, współfinansują, wprowadzają lub przygotowują innowacyjne rozwiązanie.

Tytuł „Lidera ESG” w tym obszarze może zdobyć instytucja prowadząca program edukacyjny kształtujący świadomość oraz wywierający pozytywny wpływ na zachowania i działania, w tym podmiotów gospodarczych w obszarze ESG. Do Konkursu można zgłaszać programy przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2023 lub 2024.

W tej kategorii o nagrodę mogą się ubiegać spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce oraz inne podmioty lub organizacje działające na terytorium Polski, których celem jest wspieranie działań na rzecz ESG oraz które finansują, współfinansują, przygotowują lub rozpowszechniają program edukacyjny.

Jest to wyróżnienie specjalne przyznawane przez Kapitułę w uznaniu indywidualnych zasług na rzecz zielonej transformacji lub zrównoważonego rozwoju społecznego. Kapituła może, ale nie musi wyłonić Wizjonera/Wizjonerkę Zrównoważonego Rozwoju.

W tej kategorii o wyróżnienie mogą się ubiegać osoby fizyczne, a nie firmy i instytucje.

Kapituła Konkursu

Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Partner w PwC, CEE Assurance Sustainability Leader

Członkini Zarządu i Dyrektorka Generalna, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

< Back

< Back
[+] Read More

Dyrektor zarządzająca PSIK

Prezes Centrum Łukasiewicz

Adiunkt w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

< Back

< Back
[+] Read More

Wiceprezes Związku Banków Polskich

Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland

Redaktor w Infor Pl, wydawcy Dziennika Gazety Prawnej

< Back

< Back
[+] Read More

Główny specjalista środowiskowy w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). Członek Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Dyrektor Generalny Konfederacji Lewiatan

< Back

< Back
[+] Read More

Poznaj laureatów poprzednich edycji

Press releases

Najczęściej zadawane pytania

Potrzebujesz dodatkowych informacji? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. 

Regulamin Konkursu „Liderzy ESG” dostępny jest do pobrania tutaj.

Termin wysyłania aplikacji upływa 16 października 2023 roku o godzinie 23:59. Aplikacje wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się podczas uroczystej gali wręczenia nagród “Liderzy ESG”, 12 grudnia 2023 roku. Szczegóły na temat wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

  • - Wszystkie spółki prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” w trzech kategoriach: Strategia, Innowacja oraz Program edukacyjny.
  • - Stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, których celem statutowym jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, mogą ubiegać się o tytuł “Lidera ESG” tylko w kategorii “Program edukacyjny”.
  • - Osoby fizyczne mogą przystąpić do Konkursu tylko w kategorii „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju”

Nie, Twoje odpowiedzi są automatycznie zapisywane. Jeśli zakończysz wypełnianie formularza np. na pytaniu nr 8 i klikniesz przycisk “Dalej”, gdy ponownie wejdziesz w link z ankietą, zaczniesz wypełnianie od pytania nr 9.

Do Konkursu można zgłaszać:

  • - strategie ESG przyjęte na lata 2022 lub/i 2023 lub/i następne. Strategia podlega ocenie jeśli obejmuje co najmniej dwa lata i cele objęte strategią będą realizowane przez co najmniej dwa lata.
  • - innowacyjne rozwiązania w obszarze ESG wdrożone we własnym przedsiębiorstwie lub wprowadzone na rynek w ciągu ostatnich dwóch lat albo przygotowane do wdrożenia lub komercjalizacji w 2023 lub 2024 roku.
  • - programy edukacyjne w obszarze ESG przeprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat lub przygotowane do realizacji w roku 2023 lub 2024.

Przez innowacyjne rozwiązanie rozumie się produkty, usługi, technologie lub procesy stosowane lub możliwe do zastosowania w prowadzonej działalności gospodarczej.

Kandydat/ka do kategorii “Wizjoner(ka) Zrównoważonego Rozwoju” może zostać zgłoszony/a:

  • - przez spółkę lub podmiot biorący udział w Konkursie,
  • - przez spółkę lub podmiot niebiorący udziału w Konkursie,
  • - przez członka Kapituły.

Nie, udział w Konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, które w ustalonym terminie poprawnie wypełnią i odeślą w formie elektronicznej formularz Konkursowy zamieszczony na stronie liderzyesg.pl.

Laureaci Konkursu otrzymują prawo posługiwania się tytułem „Lider Strategii ESG ”, “Lider Innowacji ESG”, „Lider edukacji na rzecz ESG”, „Wizjoner/Wizjonerka Zrównoważonego Rozwoju” w celach promocyjnych przez 24 miesięcy od chwili ogłoszenia wyników Konkursu.

W pierwszej kolejności zgłoszenia oceni Zespół Analityczny, składający się pracowników Organizatorów i Partnerów, na co dzień zajmujących się analizą ESG i zrównoważonym rozwojem. Następnie, wyniki analizy ilościowej i jakościowej zostaną przekazane do oceny Kapitule, złożonej z ekspertów w dziedzinie ESG, rynków finansowych, nauki i biznesu. Kapituła będzie podejmować decyzje większością głosów.