Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Termin drugi: 26 i 27 listopada w godzinach 09:00 - 13:00
Termin trzeci: 08 i 09 grudnia w godzinach 09:00 - 13:00
Termin czwarty: 16 i 17 grudnia w godzinach 09:00 - 13:00

Oferujemy Państwu szkolenia w formie on-line. Szkolenie podzielone jest na dwie części, które odbywają się dzień po dniu (zalicza 8 godzin doskonalena zawodowego).

Pierwszy dzień szkolenia realizowany jest w formie e-learningu.
Drugi dzień szkolenia odbędzie się w formie on-line z dedykowanym trenerem.

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia. 

paper

working woman

  

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Podczas szkolenia przedstawiamy

Kompleksowe omówienie zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze, które miały lub będą miały miejsce w 2018 i 2019 r. oraz w okresach późniejszych. W szczególności tematem szkolenia są:

 • Uzyskanie wiedzy o zmianach w polskim prawie bilansowym w latach 2018-2019, w tym także zmianach planowanych; 
 • Uzyskanie wiedzy o zmianach w MSSF, które będą stosowane w sprawozdaniach finansowych za rok 2018 i 2019, w tym również o nowych standardach, które obowiązują od roku 2018 i 2019, tj. MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16, a także omówienie najistotniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian;
 • Omówienie przyszłych zmian w MSSF, które zostały opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują.

Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2018-2019 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych. Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie i cel szkolenia.

2. Zmiany w polskim prawie bilansowym:

 • Omówienie zmian do Ustawy o rachunkowości obowiązujących dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2020 i przypomnienie zmian z    2019 roku
 • Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w postaci elektronicznej
 • Informacje na temat wybranych zmian w innych przepisach rachunkowych (Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących i okresowych; Ustawa o biegłych rewidentach)
 • Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości: nowe standardy i stanowiska, informacje na temat projektów i prac Komitetu

3. Zmiany do MSSF 16 i problemy praktyczne w zastosowaniu MSSF 16: 

 • Dokument RMSR   „MSSF 16 i COVID-19 
 • Zmiana do MSSF 16 „Ustępstwa czynszowe związane z COVID-19”
 • Decyzje KIMSF w temacie okresu leasingu, stopy dyskonta, zakresu standardu

4. Zmiany do MSSF 9 i praktyczne zastosowanie w przypadku wakacji kredytowych.

 • Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” – reforma IBOR
 • Zastosowanie MSSF 9 w przypadku modyfikacji umów

5. Zmiany w MSSF, które obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2020, w tym w szczególności:

 • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – definicja przedsięwzięcia
 • Zmiany w Założeniach Koncepcyjnych Sprawozdawczości Finansowej (Conceptual Framework)

6. Omówienie przyszłych zmian w MSSF, które zostały opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują oraz ciekawych tematów z planu prac RMSR:

 • Zmiany do MSR 1 – klasyfikacja zobowiązań jako krótko lub długoterminowe
 • Zmiany do MSR 16 – przychody przed zamierzonym użytkowaniem
 • Zmiany do MSR 1 – podstawowe sprawozdania finansowe
 • Połączenia pod wspólną kontrolą
 • Wartość firmy i utrata wartośc

7. Wybrane decyzje KIMSF oraz ESMA – zastosowanie w praktyce.

    

Prowadząca:

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Starszy Menedżer w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PwC.

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

         

                                                                                      

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

   

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 390 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla  biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

View more

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online w ciągu dwóch następujących po sobie dni. 

Godziny zajęć: 9:00-13:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 340

Obserwuj nas