Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Nowe terminy szoleń wkrótce!

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia. 

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.


Podczas szkolenia przedstawimy

Kompleksowe omówienie zmian w prawie bilansowym obowiązującym polskie podmioty gospodarcze, które miały lub będą miały miejsce w 2018 i 2019 r. oraz w okresach późniejszych. W szczególności tematem szkolenia są:

 • Uzyskanie wiedzy o zmianach w polskim prawie bilansowym w latach 2018-2019, w tym także zmianach planowanych; 
 • Uzyskanie wiedzy o zmianach w MSSF, które będą stosowane w sprawozdaniach finansowych za rok 2018 i 2019, w tym również o nowych standardach, które obowiązują od roku 2018 i 2019, tj. MSSF 9, MSSF 15 i MSSF 16, a także omówienie najistotniejszych praktycznych skutków wdrażanych zmian;
 • Omówienie przyszłych zmian w MSSF, które zostały opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują.

Uzyskana wiedza powinna przełożyć się na praktyczną umiejętność biegłego rewidenta w zakresie oceny co do prawidłowego sporządzenia sprawozdań finansowych za lata 2018-2019 ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian regulacyjnych. Uzyskana wiedza powinna także umożliwić biegłemu rewidentowi identyfikowanie potencjalnych ryzyk związanych z brakiem odpowiedniego wdrożenia koniecznych zmian zasad rachunkowości.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie i cel szkolenia. 

2. Zmiany w polskim prawie bilansowym:

 • Przypomnienie zmian, które miały miejsce w Ustawie o rachunkowości w 2018 r.
 • Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności w postaci elektronicznej – sprawozdania finansowe w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej; Sprawozdania z badania w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym biegłego rewidenta
 • Omówienie zmian do Ustawy o rachunkowości obowiązujące dla sprawozdań finansowych sporządzanych za rok 2019
 • Informacje na temat wybranych zmian w innych przepisach rachunkowych (Rozporządzenie w sprawie raportów bieżących i okresowych; Ustawa o biegłych rewidentach)
 • Z prac Komitetu Standardów Rachunkowości: nowe standardy KSR 12 Działalność rolnicza oraz KSR 13 Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów, Stanowisko KSR dot. gruntów w użytkowaniu wieczystym, Stanowisko KSR w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości; informacje na temat projektów i prac Komitetu

3. Zmiany w MSSF zatwierdzone przez UE, które obowiązują dla sprawozdań finansowych sporządzanych za 2018, w tym w szczególności:

 • MSSF 9 „Instrumenty finansowe” (Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych, Utrata wartości zgodnie z MSSF 9 - model strat oczekiwanych, możliwe uproszczenia; Zmiany w zakresie rachunkowości zabezpieczeń)
 • MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” (Nowy model rozpoznawania przychodów; Umowa z klientem i Identyfikacja obowiązków świadczenia; Kalkulacja ceny i jej alokacja do obowiązków świadczenia; Rozpoznawanie przychodów w czasie i w momencie)
 • KIMSF 22 „Transakcje w walutach obcych oraz płatności zaliczkowe”

4. Zmiany w MSSF, które są obowiązkowe dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1 stycznia 2019 r., w szczególności:

 • MSSF 16 "Leasing" (Definicja leasingu; Podstawowe zmiany dla leasingobiorców, Szacunki w zakresie przepływów pieniężnych i okresu umowy)
 • KIMSF 23 „Niepewność związana z ujęciem podatku dochodowego”

5. Omówienie przyszłych zmian w MSSF, które zostały opublikowane, lecz jeszcze nie obowiązują, w szczególności:

 • Zmiany do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć” – definicja przedsięwzięcia 

 

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Prowadząca:

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa, Starszy Menedżer w Dziale Audytu i Doradztwa Księgowego PwC.
Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego.
Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce.
Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.
Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 390 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe,

przerwy kawowe i lunch oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla  biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób, aby zapewnić jak najlepszą interaktywność.

View more

Informacje administracyjne

Godziny zajęć: 9:00-16:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Dorota Lach-Wawryszuk

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 340

Obserwuj nas