Aktualizacja krajowego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:

 • jesień 2024

Część e-learningowa powinna zostać wykonana najpóźniej pierwszego dnia szkolenia.

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.


working woman

  

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Najnowsze wytyczne ESMA i Komisji Nadzoru Finansowego

 • Raport ESMA z działalności nadzorczej i regulacyjnej prowadzonej w 2022 r. w zakresie ujawniania informacji.
 • Roczny raport KNF za rok 2022 na temat nadzoru nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych.

3. Aktualizacja w międzynarodowym prawie bilansowym obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

 • Zmiany w zakresie aktualizacji przepisów Ustawy o rachunkowości oraz przepisów wykonawczych na rok 2022 oraz 2023 i lata późniejsze.
 • Planowane zmiany do Ustawy o rachunkowości i przepisów wykonawczych.
 • Wybrane zmiany w innych przepisach - m.in. zmiany w Kodeksie spółek handlowych oraz Ustawie o biegłych rewidentach.
 • Nowe Krajowe Standardy Rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem KSR nr 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.
 • Omówienie innych dokumentów wydawanych przez Komitet Standardów Rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem Rekomendacji KSR „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności za 2022 r. w warunkach niepewności otoczenia gospodarczego” oraz „Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę”.

4. Zmiany w międzynarodowym prawie bilansowym obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. oraz w latach kolejnych:

 • Przegląd zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązujących od 1 stycznia 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem:
  • MSSF 17 “Umowy ubezpieczenia” - zakres standardu oraz jego wpływ na podmioty niebędące ubezpieczycielami, omówienie modeli wyceny,
  • Zmiany do MSR 1 “Ujawnianie polityk rachunkowości”
 • Omówienie uchwalonych zmian w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obowiązujących od 1 stycznia 2024 r. i w latach kolejnych.
 • Planowane zmiany w MSSF.

5. Quiz na bazie wybranych decyzji ESMA opublikowanych w roku 2023 oraz tematów będących przedmiotem dyskusji Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)

6. Sprawdzian wiadomości

 

    

Prowadzący

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

                                   Tomasz Konieczny

Tomasz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta według przepisów brytyjskich (ACCA) i polskich (KIBR).

Tomasz ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP). Jego doświadczenie obejmuje również opracowanie części prospektów emisyjnych zawierających dane finansowe dla spółek notowanych bądź ubiegających się o notowanie na londyńskiej, warszawskiej oraz innych Giełdach Papierów Wartościowych. Doświadczenie to obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF lub sporządzonych zgodnie z przepisami krajowymi zawierającymi uzgodnienie liczbowe lub opisowe do MSSF.

Pracował w biurze londyńskim w dziale Rynków Kapitałowych zajmujących się współpracą z klientami, których akcje lub obligacje są notowane lub będą notowane na giełdach europejskich i amerykańskich. W ramach swojej pracy kierował wieloma projektami konwersji na MSSF lub udzielał wsparcia technicznego dla klientów w zakresie MSSF.

Tomasz jest członkiem Globalnej Grupy ds. Rynków Kapitałowych oraz nadzoruje grupę specjalistów ds. rynków kapitałowych w ramach działu audytu w Europie Centralnej. Dodatkowo jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Rachunkowości (MSSF) działającego w PwC w Europie Centralnej i Wschodniej i odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie problematyki MSSF.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Dodatkowe rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla  biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online + elaerning.

 

Godziny zajęć:

 • jesień 2024

Część e-learningowa powinna zostać wykonana najpóźniej pierwszego dnia szkolenia.

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas