Instrumenty finansowe w polskich i międzynarodowych standardach rachunkowości

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższy termin szkolenia: 

 • jesień 2024

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Zapisz się


cooperation

  

 

Szkolenie zalicza 16 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu szkolenia

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych

 • Przegląd regulacji rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych i zakres odniesienia: 

- MSR 32, MSSF 9, MSSF 7, 

- ustawa o rachunkowości, 

- rozporządzenie Ministra Finansów dotyczące instrumentów finansowych, 

- rozporządzenia Ministra Finansów dotyczące szczególnych zasad rachunkowości dla określonych rodzajów podmiotów (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń).

 • Inne regulacje prawne dotyczące instrumentów finansowych (np. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi).

3. Identyfikacja instrumentów finansowych dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 • Definicja instrumentu finansowego dla potrzeb rachunkowości
 • Aktywa finansowe i ich podstawowe rodzaje (pożyczki udzielone, należności, posiadane papiery wartościowe, itp.).
 • Zobowiązania finansowe i ich podstawowe rodzaje (kredyty zaciągnięte, pożyczki zaciągnięte, zobowiązania umowne, wyemitowane papiery wartościowe).
 • Własne instrumenty kapitałowe (wyemitowane akcje i udziały, prawa do akcji, wystawione opcje na akcje, w tym warranty subskrypcyjne, prawa poboru itp.).
 • Szczególne rodzaje instrumentów finansowych (instrumenty złożone, instrumenty pochodne, instrumenty wbudowane) oraz kontrakty zbliżone (kontrakty towarowe).

4. Księgowe zasady ujmowania i usuwania z ksiąg instrumentów finansowych

 • Krajowe zasady ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Krajowe rozwiązania w zakresie usuwania z ksiąg (bilansu), aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Międzynarodowe rozwiązania w zakresie ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych.
 • Wymagania MSSF w zakresie usuwania z ksiąg - przeniesienie ryzyka i korzyści (odpowiednio zatrzymanie ryzyka i korzyści), zachowanie kontroli skutkujące utrzymaniem zaangażowania.

5. Wycena początkowa i bilansowa instrumentów finansowych oraz ujęcie przeszacowań

 • Klasyfikacja aktywów i zobowiązań finansowych dla potrzeb MSSF 9 i rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. instrumentów finansowych (kategorie przewidziane w poszczególnych regulacjach).
 • Wpływ klasyfikacji na wycenę początkową i bilansową (wartość godziwa, zamortyzowany koszt/skorygowana cena nabycia) oraz ujęcie przeszacowań (przeszacowania ujmowane wynikowo, przeszacowania ujmowane kapitałowo/ICD, odsetki kapitalizowane w wartości aktywów).
 • Utrata wartości aktywów finansowych wg regulacji krajowych i międzynarodowych (ustalanie odpisów, model ECL).

6. Rachunkowość zabezpieczeń jako szczególny obszar rachunkowości instrumentów finansowych

 • Rodzaje powiązań zabezpieczających i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniu finansowym.
 • Specyfika zabezpieczenia przepływów pieniężnych.
 • Specyfika zabezpieczenia wartości godziwej.

7. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdaniu finansowym

 • Wyodrębnianie pozycji bilansowych zgodnie z wytycznymi MSSF i regulacji krajowych.
 • Podział aktywów i zobowiązań na krótko i długoterminowe.
 • Prezentacja własnych instrumentów kapitałowych (w tym będących częścią instrumentów złożonych) w bilansie.
 • Prezentacja przeszacowań instrumentów finansowych w rachunku zysków i strat oraz w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
 • Odzwierciedlenie przepływów związanych z instrumentami finansowymi w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych.

8. Ujawnianie informacji na temat instrumentów finansowych

 • Ujawnienia dotyczące wpływu instrumentów finansowych na sprawozdanie finansowe.
 • Ujawnienia dotyczące ryzyka związanego z instrumentami finansowymi.

9. Instrumenty finansowe w czynnościach wstępnych badania, planowaniu badania i szacowaniu ryzyka badania 

 • Instrumenty finansowe w planie badania.
 • Identyfikacja występowania lub potencjalnego występowania instrumentów finansowych ze względu na specyfikę jednostki i jej otoczenie.
 • Wstępna ocena ryzyka badania w związku z instrumentami finansowymi (ocena ryzyka nieodłącznego i ryzyka istotnego zniekształcenia).
 • Kontrola wewnętrzna w procesie umów i transakcji dotyczących instrumentów

10. Badanie zasadnicze dotyczące instrumentów finansowych

 • Program badania właściwego, ocena ryzyka nieodłącznego, ryzyka stwierdzeń oraz ryzyka istotnego zniekształcenia w kontekście instrumentów finansowych i ich grup istnienie, prawa i obowiązki, kompletność, wycena i przyporządkowanie) i opracowanie reakcji na zidentyfikowane ryzyko
 • Wybór i przeprowadzenie procedur w celu potwierdzenia: 

- istnienie aktywów finansowych, ich posiadanie i kontrolę nad nimi, 

- istnienie zobowiązań finansowych i wynikające z nich obowiązki, 

- kompletność, 

- poprawność wyceny i klasyfikacji (przyporządkowanie).

 • Ocena ryzyka w zakresie stwierdzeń dotyczących prezentacji i ujawnienia informacji.
 • Wybór i przeprowadzenie procedur dotyczących poprawność prezentacji i ujawniania informacji na temat instrumentów finansowych: 

- wystąpienie oraz prawa (aktywa) i obowiązki (zobowiązania), kompletność, 

- klasyfikacja i zrozumiałość, 

- dokładność i wycena.

11. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne.

Prowadzący

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

Izabela Kraśnicka

Iza od ponad 10 lat pracuje dla jednego z czterech międzynarodowych podmiotów  świadczących usługi z zakresu audytu i doradztwa. Zdobyła doświadczenie w badaniu oraz przeglądach jednostkowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych polskich i zagranicznych jednostek wg polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości oraz standardów badania.

Przez kilka lat pełniła rolę menagera w projektach realizowanych dla największej spółki giełdowej na Dolnym Śląsku. Brałam również udział w licznych projektach doradczych oraz szkoleniowych. Obsługuje klientów polsko angielsko oraz niemieckojęzycznych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 990 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

 

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

 

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

 • 13-15.05.2024 r. warsztaty odbywają się każdego dnia w godzinach 09:00 - 14:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas