Wartość pieniądza w czasie: dyskontowanie, kapitalizacja – warsztaty praktyczne

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia:
 • 05-06.04.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-13:00)
Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

man

 

 

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie.

 • Cel i zakres szkolenia
 • Zmienność wartości pieniądza w czasie i jej wpływ na wycenę w rachunkowości:

– przy początkowym ujęciu,

– do bilansu.

2. Dyskontowanie

 • Wartość zaktualizowana – wycena przyszłych strumieni pieniężnych.

3. Dyskontowanie a regulacje prawne rachunkowości

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Uor)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Updop)
 • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Updof)
 • 4. Wewnętrzna stopa zwrotu – efektywna stopa procentowa i kapitalizacja
 • Istota, znaczenie i ustalanie
 • Studium przypadku

5. Bilansowo-wynikowe aspekty dyskonta przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według Ustawy o rachunkowości

 • Wpływ dyskonta na: 

– wartość pozycji aktywów i pasywów,

– wynik finansowy

 • Studium przypadku:

– instrumenty finansowe,

– inne aktywa i zobowiązania, w tym rezerwy

6. Bilansowo-wynikowe aspekty dyskonta przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSR

 • Wpływ dyskonta na: 

– wartość pozycji aktywów i pasywów,

– wynik finansowy.

 • Studium przypadku: 

– instrumenty finansowe,

– inne aktywa i zobowiązania, w tym rezerwy

7. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/ lub zadania sytuacyjne

Prowadzący

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online.

Godziny zajęć:

 • 23-24.05.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)
 • 05-06.06.2024 r. – szkolenie w formie online (dwa dni 9:00-12:30)

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas