Usługi pokrewne i usługi atestacyjne inne niż badanie sprawozdania finansowego - praktyczne zastosowanie KSP, KSUA i KSUP

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższe terminy szkolenia: 

 • jesień 2024

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Zapisy wkrótce!


man

 

 

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.
 • Relacje pomiędzy standardami międzynarodowymi i krajowymi.

2. Regulacje międzynarodowe i polskie w zakresie usług biegłego rewidenta

 • Struktura regulacji wydawanych przez IAASB.
 • Zakres regulacji dotyczących usług atestacyjnych innych niż badanie sprawozdań finansowych i usług pokrewnych wynikający z ustawy o biegłych rewidentach (definicje usług, wymogi dotyczące wykonywania tych usług), w tym aspekt dotyczący systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmie audytorskiej.
 • Usługi atestacyjne określone przepisami prawa, zastrzeżone dla biegłego rewidenta - zaliczane do czynności rewizji finansowej – a usługi atestacyjne inne niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżone do wykonywania przez biegłych rewidentów.

3. Charakterystyka usług atestacyjnych i usług pokrewnych

 • Istota usługi atestacyjnej i usługi pokrewnej - różnice i podobieństwa.
 • Założenia koncepcyjne usług atestacyjnych.
 • Usługi atestacyjne a usługi poświadczające.
 • Rodzaje usług atestacyjnych i omówienie poszczególnych części definicyjnych (w tym odpowiedniość zagadnienia będącego przedmiotem usługi, odpowiedniość kryteriów oceny, powiązanie 3 stron).
 • Rodzaje usług pokrewnych.

4. Usługi przeglądu historycznych informacji finansowych

 • Wymogi Krajowego Standardu Przeglądu (KSP) 2400 (Z) - „Przegląd historycznych sprawozdań finansowych” wraz z praktycznymi wskazówkami w zakresie wykonywania usługi.
 • Wymogi Krajowego Standardu Przeglądu (KSP) 2410 - „Przegląd śródrocznych informacji finansowych przeprowadzony przez niezależnego biegłego rewidenta jednostki” wraz z praktycznymi wskazówkami w zakresie wykonywania usługi.
 • Wskazanie różnic pomiędzy oboma standardami.

5. Usługi atestacyjne inne niż badania i przeglądy historycznych informacji finansowych

 • Wymogi Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd (KSUA) 3000 (Z) - „Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”.
 • Planowanie i przeprowadzanie usługi atestacyjnej innej niż badanie i przegląd historycznych informacji finansowych wg KSUA 3000 (Z) - praktyczne aspekty.
 • Krótkie omówienie często występujących usług wykonywanych zgodnie z KSUA 3000 (w tym badania planów połączenia, przekształcenia, podziału, usługi atestacyjne dotyczące weryfikacji współczynnika zużycia energii elektrycznej (OZE).
 • Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania.
 • Wymogi Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - „Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych w jednolitym elektronicznym formacie raportowania”.

6. Usługi pokrewne w świetle regulacji wynikających z Krajowych Standardów Usług Pokrewnych

 • Wymogi Krajowego Standardu Usług Pokrewnych (KSUP) 4400 (Z) - „Usługi wykonania uzgodnionych procedur” wraz z praktycznymi przykładami zastosowania.
 • Wymogi Krajowego Standardu Usług Pokrewnych (KSUP) 4410 (Z) - „Usługi kompilacji”.
 • Wymogi etyczne dotyczące świadczenia usług atestacyjnych i pokrewnych.
 • Wymogi wynikające z Kodeksu etyki IESBA.
 • Wymogi wynikające z poszczególnych standardów.
 • Wymogi wynikające z ustawy o biegłych rewidentach.

8. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne. Koszt uczestnictwa.

Prowadzący

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

Tomasz Konieczny

Tomasz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta według przepisów brytyjskich (ACCA) i polskich (KIBR).

Tomasz ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP). Jego doświadczenie obejmuje również opracowanie części prospektów emisyjnych zawierających dane finansowe dla spółek notowanych bądź ubiegających się o notowanie na londyńskiej, warszawskiej oraz innych Giełdach Papierów Wartościowych. Doświadczenie to obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF lub sporządzonych zgodnie z przepisami krajowymi zawierającymi uzgodnienie liczbowe lub opisowe do MSSF.

Pracował w biurze londyńskim w dziale Rynków Kapitałowych zajmujących się współpracą z klientami, których akcje lub obligacje są notowane lub będą notowane na giełdach europejskich i amerykańskich. W ramach swojej pracy kierował wieloma projektami konwersji na MSSF lub udzielał wsparcia technicznego dla klientów w zakresie MSSF.

Tomasz jest członkiem Globalnej Grupy ds. Rynków Kapitałowych oraz nadzoruje grupę specjalistów ds. rynków kapitałowych w ramach działu audytu w Europie Centralnej. Dodatkowo jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Rachunkowości (MSSF) działającego w PwC w Europie Centralnej i Wschodniej i odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie problematyki MSSF.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

 

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej lub online.

Godziny zajęć:

 • jesień 2024

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas