Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższy termin szkolenia: 

 • jesień 2024

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Zapisz się


cooperation

  

 

Szkolenie zalicza 16 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia.
 • Zakres szkolenia.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

 • Ustawa o rachunkowości.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36.

3. Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie.wartości.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

4. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

5. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne).
 • Aktywa wspólne.
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

6. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.
 • Ustalanie wartości użytkowej.
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

7. Pozostałe kwestie

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 • Ujawnienia.

8. STUDIUM PRZYPADKU: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat.
 • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.
 • Obliczenie wartości użytkowej.
 • Analiza wrażliwości.

9. Test wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

Prowadzący

Katarzyna Gospodarczyk-Chlastawa

Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych i doradztwie na rzecz spółek leasingowych i funduszy inwestycyjnych oraz innych instytucji rynku kapitałowego i sektora finansowego. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z zakresu polskich zasad rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Charakteryzuje ją bardzo dobra znajomość regulacji prawnych oraz zasad funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego w Polsce. Posiada polskie kwalifikacje biegłego rewidenta, wpisana do Rejestru biegłych rewidentów.

Prowadziła liczne szkolenia, zarówno dla pracowników jak i klientów PwC. Obecnie (od 2010 r.) jest członkiem zespołu technicznego PwC i specjalizuje się w obsłudze sektora finansowego oraz MSSF. Bierze udział w dyskusjach globalnych na temat zmian i nowych standardów MSSF.

Tomasz Konieczny

Tomasz posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta według przepisów brytyjskich (ACCA) i polskich (KIBR).

Tomasz ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu badaniami sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi przepisami, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Amerykańskimi Standardami Rachunkowości (US GAAP) oraz Brytyjskimi Standardami Rachunkowości (UK GAAP). Jego doświadczenie obejmuje również opracowanie części prospektów emisyjnych zawierających dane finansowe dla spółek notowanych bądź ubiegających się o notowanie na londyńskiej, warszawskiej oraz innych Giełdach Papierów Wartościowych. Doświadczenie to obejmuje badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z MSSF lub sporządzonych zgodnie z przepisami krajowymi zawierającymi uzgodnienie liczbowe lub opisowe do MSSF.

Pracował w biurze londyńskim w dziale Rynków Kapitałowych zajmujących się współpracą z klientami, których akcje lub obligacje są notowane lub będą notowane na giełdach europejskich i amerykańskich. W ramach swojej pracy kierował wieloma projektami konwersji na MSSF lub udzielał wsparcia technicznego dla klientów w zakresie MSSF.

Tomasz jest członkiem Globalnej Grupy ds. Rynków Kapitałowych oraz nadzoruje grupę specjalistów ds. rynków kapitałowych w ramach działu audytu w Europie Centralnej. Dodatkowo jest członkiem Zespołu Konsultacyjnego ds. Rachunkowości (MSSF) działającego w PwC w Europie Centralnej i Wschodniej i odpowiedzialnego za wsparcie w zakresie problematyki MSSF.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 990 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

 

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

 

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej lub online.

Godziny zajęć:

 • wiosna 2024

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas