Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Utrata wartości aktywów w świetle polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższy termin szkolenia: 

 • 01-03.06.2022 r.

Oferujemy Państwu szkolenia w formie on-line. Szkolenie podzielone jest na trzy części, które odbywają się dzień po dniu w godzinach 09:00 - 15:00  (zalicza 16 godzin doskonalena zawodowego).

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.


  

cooperation

  

 

Szkolenie zalicza 16 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

  

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie

 • Cel szkolenia. 
 • Zakres szkolenia.

2. Krajowe i międzynarodowe przepisy regulujące kwestie utraty wartości aktywów

 • Ustawa o rachunkowości.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 2.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 36.

3. Warunki stosowania i etapy procedury aktualizacji wyceny aktywów

 • Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizacji wyceny określonych aktywów wobec utraty przez nie wartości.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo.
 • Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości.
 • Ocena czy nastąpiła utrata wartości i ustalenie w miarę potrzeby odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo.

4. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo

 • Aktywa wyceniane w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności.
 • Aktywa wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia.
 • Aktywa wyceniane w cenie nabycia (zakupu), w koszcie wytworzenia lub w wartości przeszacowanej.

5. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo i ustalenie obiektów oceny utraty wartości

 • Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne (środki pieniężne)
 • Aktywa wspólne.
 • Wartość firmy i ujemna wartość firmy.
 • Grupowe obiekty oceny utraty wartości.

6. Ustalenie odpisu aktualizującego wartość aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo

 • Ustalanie wartości handlowej / wartości godziwej minus koszty sprzedaży.
 • Ustalanie wartości użytkowej.
 • Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę.

7. Pozostałe kwestie 

 • Odwracanie odpisu aktualizującego w kolejnych okresach sprawozdawczych.
 • Szacowanie przepływów pieniężnych netto jeżeli przewidywana jest restrukturyzacja lub nakłady na ulepszenie.
 • Utrata wartości firmy w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 • Ujawnienia.

8. Studium przypadku: model utraty wartości przygotowany przy pomocy arkusza kalkulacyjnego

 • Projekcja przepływów pieniężnych w oparciu o prognozowane wyniki za okres 5 lat. • Projekcja danych dotyczących okresu rezydualnego.
 • Wykorzystanie danych rynkowych do określenia stopy dyskontowej: współczynnik beta, koszt kapitału własnego oraz długu, struktura finansowania branży, premie i dyskonta.
 • Obliczenie wartości użytkowej.
 • Analiza wrażliwości.

9. Sprawdzian wiadomości 

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne.

       

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 790 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

View more

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

View more

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

View more

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie online w ciągu trzech następujących po sobie dni. 

Godziny zajęć: 9:00-15:00

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 3 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej w dniu szkolenia.

View more

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas