Zdolność jednostki do kontynuowania działalności a proces badania - odpowiedzialność, wymogi, realizacja i dokumentowanie z wykorzystaniem narzędzi dostępnych na rynku krajowym

Szkolenie obligatoryjne dla biegłych rewidentów

Najbliższy termin szkolenia:

 • jesień 2024

Szkolenie to skierowane jest zarówno do biegłych rewidentów, jak i do innych osób zainteresowanych tematem szkolenia.

Zapisy wkrótce!

man

        

 

Szkolenie zalicza 8 godzin doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Znaczenie oceny zdolności jednostki do kontynuacji działalności w procesie badania sprawozdania finansowego

3. Regulacje dotyczące kontynuacji działalności zwarte w przepisach prawa, tj. ustawie o rachunkowości, prawie upadłościowy, kodeksie spółek handlowych

4. Pojęcie i znaczenie oceny zdolności do kontynuacji działalności

5. Pojęcie niewypłacalności i jej objawy

6. Identyfikacja i klasyfikacja symptomów zagrożenia kontynuacji działalności jednostki (finansowych, operacyjnych i innych)

7. Metody i modele oceny możliwości kontynuowania działalności:

 • Przykładowe metody:
  - analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, wskaźniki sprawności działania, wskaźniki zadłużenia, wskaźniki zyskowności i rentowności,
  - analiza liniowa wielowymiarowa,
  - analiza dyskryminacyjna,
  - analiza logitowa,
  - sztuczne sieci neuronowe.
 • Przykładowe modele:
  - model Altmana,
  - model „poznański” - Hamrola, Czajki, Piechockiego,
  - model B. Prusaka,
  - model A. Hołdy,
  - model D. Hadasik,
  - model D. Appenzeller, K. Szarzec,
  - model E. Mączyńskiej i M. Zawadzkiego (INE PAN).

8. Regulacje wynikające ze standardów badania (KSB 315 (Z), KSB 570 (Z)):

 • procedury oceny ryzyka,
 • ocena osądu kierownika jednostki,
 • okres nieobjęty oceną kierownika jednostki,
 • dodatkowe procedury badania stosowane w przypadku rozpoznania zdarzeń lub warunków, które mogą budzić poważne wątpliwości co do zdolności jednostki do kontynuacji działalności,
 • wnioski biegłego rewidenta,
 • wpływ oceny zdolności do kontynuacji działalności na sprawozdanie z badania (w tym formułowanie zmodyfikowanych opinii i ich uzasadnień oraz informacji objaśniających, przykłady zastrzeżeń w sprawozdaniach, z badania, opinii negatywnych lub odmowy ich wydania związanych z zagrożeniem kontynuacji działalności),
 • udokumentowanie badania (uzyskanie wystarczających i odpowiednich dowodów badania dotyczących i potwierdzających zasadność przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego).

9. Obowiązki informacyjne wobec kierownictwa badanej jednostki, osób sprawujących nadzór oraz organów regulacyjnych (z uwzględnieniem przepisów szczególnych)

10. Przykłady narzędzi rewizyjnych stosowanych do oceny prawidłowości przyjęcia przez kierownika jednostki zasady kontynuacji działalności przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

11. Sprawdzian wiadomości

 • Test wyboru i / lub zadania sytuacyjne.

Prowadzący

Piotr Bejger - biegły rewident z ponad 20 letnim doświadczeniem w kierowaniu badaniami sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, międzynarodowych grup kapitałowych oraz spółek należących do osób fizycznych.
Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia z polskich i międzynarodowych zasad rachunkowości, regularnie publikuje artykuły o aktualnej problematyce księgowej i zastosowaniu prawa rachunkowego w praktyce. Posiada także doświadczenie w tworzeniu i implementacji procedur i polityk rachunkowych oraz wdrażaniu kontroli wewnętrznych.

Koszt uczestnictwa

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 

 • 549 zł brutto (specjalna cena dla Biegłych Rewidentów)
 • 890 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe oraz dyplom ukończenia szkolenia.

Dodatkowe rabaty

Rabat*: -10% w przypadku zapisu co najmniej 2 osób z jednej firmy lub zapisu na co najmniej 2 szkolenia Akademii PwC.

*Rabaty nie dotyczą ceny preferencyjnej dla biegłych rewidentów

Liczba uczestników

Liczba uczestników w grupie ograniczona do 30 osób.

Informacje administracyjne

Szkolenie odbywa się w formie stacjonarnej lub online. 

Godziny zajęć: 

 • jesień 2024

Szczegółowe informacje administracyjne zostaną wysłane nie później niż 2 dni przed datą szkolenia.

Płatność na podstawie faktury VAT wystawionej do 5 dni po szkoleniu.

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas