Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

 

Zapraszamy na cykl warsztatów z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, podczas których zapoznasz się z najnowszymi standardami i ich interpretacją zatwierdzoną przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Nasze warsztaty są prowadzone przez trenerów, którzy są ekspertami, jaki i praktykami danej dziedziny.  

Dla zainteresowanych klientów, każdy z naszych warsztatów MSSF oferujemy również w formie zamkniętej, dostosowanej
do uczestników i potrzeb klienta.

   

finanse


Znajomość Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej jest kluczowa w dobie postępującej globalizacji. Coraz więcej przedsiębiorstw funkcjonuje na światowych rynkach, które wywierają konieczność stosowania prawa międzynarodowego. Dzięki nim podmioty stają się wiarygodne w opinii partnerów biznesowych, szczególnie przyszłych zagranicznych inwestorów. Znajomość MSSFów stwarza możliwości podjęcia pracy w działach finansowo – księgowych, uczestniczeniu w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF czy udziale w tworzeniu polityki rachunkowości organizacji. 

   


Uczestnicząc w szkoleniu

  • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do zastosowania MSSF w praktyce
  • Usystematyzujesz wiedzę dotyczącą wymogów MSSF wraz z uwzględnieniem obecnych i przyszłych zmian 
  • Wymienisz doświadczenia między pozostałymi uczestnikami oraz prowadzącym 


Zakres warsztatów

 

Wprowadzenie do MSSF/IAS – MSR 1, MSR 10, MSR 8. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych – MSR 7 (4 godziny).

Rzeczowe aktywa trwałe – MSR 16, MSR 23, MSR 20 (4 godziny).

Wartości niematerialne – MSR 38. Zapasy – MSR 2 (4 godziny).

Leasing – MSSF 16 (4 godziny).

Połączenia jednostek gospodarczych - MSSF 3, MSSF 10, MSR 28, MSSF 11 (4 godziny).

Konsolidacja – MSSF 10, MSR 28, MSSF 11, MSSF 12 (4 godziny).

Utrata wartości aktywów – MSR 36. Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe – MSR 37 (4 godziny).

Przychody i należności – MSSF 15 (4 godziny).

Instrumenty finansowe – MSR 32, MSR 39, MSSF 7, MSSF 9 (4 godziny).

Podatek odroczony – MSR 12 (4 godziny).

Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym – MSSF 7, MSSF 13, MSSF 8, MSR 24 (4 godziny).

Płatności oparte na akcjach – MSSF 2. Świadczenia pracownicze – MSR 19 (4 godziny).

< Back

< Back
[+] Read More

Informacje dodatkowe

Informacje ogólne

Warsztaty odbywają się w terminach od września do grudnia 2023. 

Miejsce warsztatów

Wszystkie warsztaty odbywają sie w formie on-line za pośrednictwem platform Google Meets lub Webex. 
Linki do szkoleń wraz z informacjami administracyjnymi wysyłane są na ok. 3 dni przed każdym z warsztatów.

Koszt uczestnictwa

Oferta specjalna:   

Przy zapisie na 4 warsztaty  - całkowity koszt wynosi 2300 PLN + VAT   
Każdy kolejny warsztat to 500 PLN + VAT.

Koszt udziału w mniej niż 4 warsztatach wynosi 2300 PLN + VAT.  

Skontaktuj się z nami

Aleksandra Marcinkowska

Starszy Koordynator szkoleń, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 345

Obserwuj nas