Rynki kapitałowe - Czy Twoja firma jest już gotowa, by stać się spółką notowaną na giełdzie?

View this page in: English

Wejście na giełdę może przynieść Państwa firmie wiele korzyści. Jednak zanim spółka rozpocznie przygotowania do debiutu, powinna określić swoje strategiczne cele z nim związane. Należy także ocenić, w jakim stopniu Państwa firma jest gotowa do upublicznienia oraz rozważyć, jakie kroki muszą zostać podjęte, aby była postrzegana jako atrakcyjna przez potencjalnych inwestorów i mogła funkcjonować jako spółka publiczna.

 • Po co wchodzić na giełdę?

Dokładne uświadomienie sobie celów, które chcemy osiągnąć poprzez wejście na giełdę, jest szczególnie ważne w procesie przygotowania do pierwszej oferty publicznej (IPO). Dlatego najważniejszym pytaniem, jakie powinien sobie zadać każdy potencjalny debiutant giełdowy, jest: „Dlaczego chcę wejść na giełdę?” 

Oto niektóre z możliwych odpowiedzi:

 • Czy korzyści z wejścia na giełdę przewyższają poniesione koszty?

  • pozyskanie środków na poszerzenie działalności,
  • łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału w przyszłości,
  • zapewnienie właścicielom możliwości szybkiej sprzedaży udziałów,
  • poprawa wizerunku i wiarygodności spółki,
  • zwiększenie rozpoznawalności spółki oraz jej produktów,
  • przejęcie innych spółek lub biznesów,
  • pozyskanie lub zatrzymanie pracowników,
  • uzyskanie rynkowej wyceny spółki 

Sprzedaż akcji poprzez giełdę oznacza utratę części przyszłych zysków, a także wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak koszty doradców. Należy jednak podkreślić, iż właściwe zarządzanie procesem wejścia na giełdę oraz późniejszą obecnością spółki na rynku publicznym może w zasadniczy sposób ograniczyć te koszty.

 • Czy Państwa spółka może pochwalić się znaczącymi sukcesami?

Spółka, która charakteryzuje się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu w swej branży, ma zwykle większe szanse na pozyskanie potencjalnych inwestorów niż taka, której dynamika wzrostu jest znikoma bądź niestabilna. 

Obok spółek o wysokiej dynamice wzrostu, uznaniem inwestorów cieszą się również te posiadające duży potencjał ze względu na swoje cechy charakterystyczne (np. produkt bądź usługę), które postrzegane są przez konsumentów i potencjalnych inwestorów jako unikatowe lub interesujące, a jednocześnie potencjał ten może zostać w pełni wykorzystany dzięki możliwościom, jakie oferuje publiczny rynek kapitałowy.

 • Czy Państwa spółka osiągnęła etap, na którym istnieje realna perspektywa utrzymana stabilnego tempa wzrostu wartości?

Wiele spółek, przed wejściem na giełdę, zwiększało rynkową wartość swoich produktów bądź usług i utrzymywało tendencję wzrostową przez okres kilku lat. Na stabilny potencjał wzrostu, który minimalizuje ryzyko związane z zakupem udziałowych papierów wartościowych, zwracają uwagę przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, zainteresowani nabyciem znacznej liczby akcji. Wyjątek od tej reguły mogą stanowić np. młode spółki z sektorów cechujących się wysokim stopniem innowacyjności, które mimo krótkiej historii działalności charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu.

 • Czy produkty lub usługi Państwa spółki są atrakcyjne i pozytywnie postrzegane zarówno przez odbiorców, jak i przez inwestorów?

Spółki o ugruntowanej pozycji mogą udzielić odpowiedzi na to pytanie potencjalnym inwestorom na podstawie swych historycznych wyników sprzedaży. Spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju powinny natomiast dokonać prognozowania, wykorzystując badania rynkowe, oraz przekonać inwestorów o wyższości swych produktów nad innymi.

 • Czy z perspektywy inwestorów Zarząd ma wystarczające doświadczenie i jest odpowiednio zmotywowany?

W przypadku każdej oferty publicznej zarówno skład, jak i działanie zarządu spółki są jednymi z kluczowych czynników wpływających na wiarygodność firmy. Spółka powinna wyróżniać się doświadczonym i sprawnym kierownictwem, które realizuje wypracowaną strategię oraz dba o pozytywny wizerunek firmy. 

Posiadane przez członków zarządu akcje spółki są wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że kierownictwo jest bardzo zainteresowane wzrostem jej wartości. Aby pomyślnie przeprowadzić IPO, kierownictwo musi włożyć dużo wysiłku, aby dotrzymać narzuconych terminów związanych z wejściem na giełdę, przeprowadzić wiele spotkań z analitykami oraz przygotować na czas raporty finansowe wymagane przez obowiązujące regulacje prawne. 

Zarząd musi liczyć się też z koniecznością usprawnienia zarządczych systemów kontrolnych i sprawozdawczych w celu zapewnienia zgodności z wymogami, takimi jak konieczność pełnego ujawniania informacji i skrócony cykl sprawozdawczości finansowej. Spełnienie tych wymogów jest również niezbędne, by zachować wiarygodność wobec inwestorów po przeprowadzeniu IPO.

 • Czy sytuacja rynkowa jest odpowiednia?

Popyt na akcje w pierwszej ofercie publicznej oraz wycena spółki zależą w dużym stopniu od ogólnej kondycji gospodarki, warunków ekonomicznych w danej branży oraz prognoz rynkowych. W czasie hossy pojawia się zwykle miejsce dla nowych ofert, które często cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z kolei w czasie bessy aktywność związana z IPO spada, a nawet zamiera.

Powinni Państwo dokładnie rozważyć wybór odpowiedniego momentu przeprowadzenia oferty i przygotować się na ewentualną zmianę harmonogramu transakcji, nikt nie jest bowiem w stanie dokładnie przewidzieć, jakie będą nastroje na rynku w momencie zakończenia całego procesu. Czas potrzebny na przygotowanie oferty (w tym prospektu emisyjnego), licząc od momentu wstępnego spotkania wszystkich członków zespołu do dnia pierwszego notowania akcji na giełdzie, zajmuje zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Rynki przeżywające hossę są w stanie przyjąć wiele ofert, ale nie mogą sobie Państwo pozwolić na to, aby Wasza oferta została przedstawiona nawet o jeden dzień za późno, kiedy nastroje na rynku ulegną nagłemu pogorszeniu.