Rynki kapitałowe

PwC Legal

Zespół Rynków Kapitałowych PwC Legal oferuje kompleksowe doradztwo regulacyjne i transakcyjne dla spółek publicznych, jak również spółek, które zamierzają przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO)


Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie

Doradztwo transakcyjne związane ze spółkami publicznymi

m.in. nabywanie i zbywanie akcji spółek publicznych, wparcie przy publicznych wezwaniach do sprzedaży akcji, due diligence, przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej

Doradztwo restrukturyzacyjne dla spółek publicznych

łączenie i podział spółek publicznych, de-listing (zniesienie dematerializacji akcji), dual listing, split i resplit akcji (scalanie i podział akcji), programy odkupu akcji (buy-back)

Doradztwo w zakresie ofert publicznych (IPO, SPO)

restrukturyzacja pre-IPO, strukturyzacja oferty publicznej, sporządzanie prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, reprezentowanie emitentów przed KNF, KDPW i GPW

Obsługa korporacyjna spółek publicznych

m.in. obsługa Walnych Zgromadzeń, dostosowanie dokumentacji korporacyjnej do wymogów spółek publicznych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Wsparcie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

m.in. raportowanie bieżące i okresowe, wdrożenie MAR (Market Abuse Regulation), przygotowanie spółki do komunikacji z inwestorami i rynkiem (publicity guidelines)

Wsparcie regulacyjne dla spółek publicznych

związane z ograniczeniem ryzyka niezgodności z prawem, z zachowaniem poufności informacji, dopuszczalnością przekazywania informacji poufnych innym podmiotom, listami insider-ów, raportowaniem transakcji insider-ów

Konstruowanie programów opcji menedżerskich

wykorzystanie instrumentów finansowych i instrumentów pochodnych (warranty subskrypcyjne, akcje, akcje fantomowe, derywaty)

Wsparcie w zakresie obligacji i innych instrumentów finansowych

m.in. przygotowywanie dokumentacji emisji obligacji, udział w postępowaniach przed GPW i KDPW, w związku z dopuszczeniem do obrotu na Catalyst, negocjowanie umów dotyczących instrumentów pochodnych

Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

m.in. zakładanie i obsługa zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy nieruchomościowych

Reprezentowanie emitentów, ich przedstawicieli oraz uczestników obrotu w postępowaniach

w przedmiocie nałożenia kar finansowych i innych sankcji przez KNF, postępowaniach kontrolnych oraz w postępowaniach wszczynanych przez organy ścigania, jak również w sporach wynikających z transakcji i rozliczeń na rynku kapitałowym 

Doradztwo na rzecz instytucji finansowych

w szczególności domów maklerskich, banków i towarzystw funduszy inwestycyjnych, w zakresie przeprowadzania niestandardowych, strukturyzowanych transakcji oraz tworzenia i oferowania nowych produktów (instrumentów) finansowych

Doradztwo i wsparcie na rzecz instytucji finansowych w zakresie compliance

tworzenia regulacji i procedur wewnętrznych

Kancelaria PwC Legal

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Beata Kiedrowicz

Beata Kiedrowicz

Partner PwC Legal, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 383

Piotr Płatnerz

Piotr Płatnerz

Counsel, Adwokat, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 025

Obserwuj nas