KPO dla Polski szansą na rozwój firmy

Wszystko co warto wiedzieć: informacje, najświeższe alerty, artykuły i nagrania wideo, które pomogą zrozumieć specyfikę programu.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) to program, który składa się z 56 inwestycji i 55 reform, jego celem jest wzmocnienie krajowej odporności na kryzysy oraz wsparcie wzrostu gospodarczego.

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej organizacji

Cel i budżet w ramach KPO

Głównym celem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) jest odbudowa polskiej gospodarki oraz minimalizowanie szoku po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19.

Alokacja Programu wynosi aż 59,8 mld EUR, co stwarza liczne możliwości pozyskania wsparcia dofinansowania w formie dotacji lub pożyczki dla przedsiębiorców z terenu całej Polski. 

Budżet Programu podzielony został na dwie części: dotacyjną i pożyczkową. 

Środki KPO pochodzą z europejskiego Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Prawie połowa alokacji (46,60%) zostanie przeznaczona na cele klimatyczne a 20% na transformację cyfrową.

Program składa się z 55 reform i 56 inwestycji, realizowanych w ramach określonych niżej komponentów.


Podział środków KPO

Dotacje (suma środków: 25.28 mld EUR)


Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki
mld EUR
Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
mld EUR
Komponent C: Transformacja cyfrowa
mld EUR
Komponent D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
mld EUR
Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność
mld EUR
Komponent G: REPowerEU
mld EUR

Opracowanie własne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

Preferencyjne pożyczki (suma środków: 34.54 mld EUR)


Komponent A: Odporność i konkurencyjność gospodarki
mld EUR
Komponent B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności
mld EUR
Komponent C: Transformacja cyfrowa
mld EUR
Komponent D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia
mld EUR
Komponent E: Zielona, inteligentna mobilność
mld EUR
Komponent G: REPowerEU
mld EUR

Opracowanie własne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo


Środki KPO mają wspierać odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii COVID-19, wzmocnić konkurencyjność i podnieść poziom życia społeczeństwa. Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej w ramach KPO realizuje własny program inwestycji i reform zaakceptowanych przez Komisję Europejską.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przedsiębiorcy mogą starać się o wsparcie finansowe na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej, zakup infrastruktury, cyfryzację, zielone technologie szkolenia dla pracowników i wiele innych. Należy jednak mieć na uwadze, że Program realizowany jest do 31 sierpnia 2026 r.

Zakres interwencji i tematyka KPO są różnorodne: obejmują inwestycje w m.in infrastrukturę, technologię, podnoszenie kompetencji aż po zielone inwestycje. Każdy przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie w wybranym obszarze, zgodnie z zakresem i strukturą Programu.


Podział środków w ramach KPO dla Polski na poszczególne komponenty i część pożyczkową i dotacyjną


Opracowanie własne.
Źródło: https://www.gov.pl/web/planodbudowy/o-kpo

Obszary wsparcia KPO

KOMPONENT A - Odporność i konkurencyjność gospodarki 

W ramach tego komponentu działania zostaną skierowane na unowocześnienie produkcji, dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku pracy, wdrażanie nowych technologii w gospodarce, a także zieloną i cyfrową transformację. Wsparciem objęte zostaną m.in. projekty dotyczące robotyzacji, cyfryzacji i innowacji oraz projekty dotyczące przejścia na model gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ).

Jako wsparcie zaplanowano m.in.:

 • modernizację działalności biznesowej 5000 przedsiębiorstw z sektorów kultury, turystyki, gastronomii,

 • uzbrojenie 4200 ha terenów inwestycyjnych,

 • modernizację infrastruktury i wyposażenia 800 MŚP z branży przetwórstwa rolno-spożywczego i rybackiego,

 • utworzenie 72 centrów dystrybucji i magazynowania oraz rynków hurtowych,

 • utworzenie 120 branżowych centrów umiejętności

Konkursy w ramach KOMPONENTU A:

 • A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;

 • A1.2.2. Wsparcie przygotowania terenów inwestycyjnych pod potrzeby inwestycji o kluczowym znaczeniu dla gospodarki;

 • A1.3.1. Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego;

 • A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu;

 • A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach;

 • A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ;

 • A2.3.1. Rozbudowa i wyposażenie centrów kompetencji (specjalistyczne ośrodki szkoleniowe, wsparcia wdrożeń, centra monitorowania) oraz infrastruktura do zarządzania przemysłem pojazdów bezzałogowych, jako Ekosystem Innowacji;

 • A2.4.1. Inwestycje w rozbudowę potencjału badawczego;

 • A.3.1.1. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie;

 • A4.1.1. Inwestycje wspierające reformę instytucji rynku pracy;

 • A4.2.1. Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat (żłobki, kluby dziecięce) w ramach MALUCH+;

 • A4.3.1. Programy wsparcia inwestycyjnego umożliwiające w szczególności rozwój działalności, zwiększenie udziału w realizacji usług społecznych oraz poprawę jakości reintegracji w podmiotach ekonomii społecznej.

KOMPONENT B - Zielona energia i zmniejszenie energochłonności

Komponent B skupia się na działaniach ukierunkowanych na wsparcie zielonej gospodarki, wzmocnieniu energetyki, czystym powietrzu, wymianie źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne, wsparciu inwestycji związanych z OZE. Wsparcie będą mogły otrzymać również projekty związane z morską energetyką wiatrową, technologiami wodorowymi czy też podnoszeniem odporności miast.

Jako wsparcie zaplanowano m.in.:

 • budowę lub modernizację 320 km sieci elektroenergetycznej,

 • 33 900 nowych przyłączy infrastruktury wodociągowej,

 • budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1 500 MW,

 • zapewnienie lepszej retencji wody na obszarze 2 500 000 hektarów gruntów rolnych i leśnych.

Konkursy w ramach KOMPONENTU B:

 • B1.1.1 Inwestycje w źródła ciepła (chłodu) w systemach ciepłowniczych;

 • B1.1.2 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych;

 • B1.1.3 Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół;

 • B1.1.4 Zwiększenie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej;

 • B2.1.1 Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru;

 • B2.2.1 Rozwój sieci przesyłowych, inteligentna infrastruktura elektroenergetyczna;

 • B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne;

 • B2.2.3 Budowa infrastruktury terminalowej offshore;

 • B3.1.1 Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich.

KOMPONENT C
Transformacja cyfrowa

Komponent C obejmuje działania związane m.in. z zapewnieniem dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach tzw. białych plam, zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych, wzmocnienie infrastruktury przetwarzania danych i wdrażanie e-usług. 

Jako wsparcie zaplanowano m.in.:

 • utworzenie 4 200 stacji bazowych, dostarczających usługi 5G lub usługi 4G o podwyższonej wydajności,

 • budowa instalacje do ciągłego monitorowania emisji pól elektromagnetycznych w 50 miastach.

Konkursy w ramach KOMPONENTU C:

 • C1.1.1. Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego internetu na obszar;

 • C2.1.1 E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie;

 • C2.1.2. Wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w przenośne urządzenia multimedialne - inwestycje związane ze spełnieniem minimalnych standardów sprzętowych;

 • C2.1.3. E–kompetencje;

 • C3.1.1. Cyberbezpieczeństwo – CyberPL, infrastruktura przetwarzania danych oraz optymalizacja infrastruktury służb państwowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

KOMPONENT D - Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia

W ramach komponentu D wspierane będą działania służące zwiększeniu efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych oraz stworzenie sprzyjających warunków do rozwoju sektora leków i wyrobów medycznych.

Jako wsparcie zaplanowano m.in.:

 • nowy sprzęt dla 300 szpitali,

 • budowa lub modernizacja infrastruktury 280 szpitali

 • remont, modernizacja lub doposażenie 212 obiektów dydaktycznych z zakresu nauk medycznych,

 • dofinansowanie 80 projektów badawczych jednostek naukowych w partnerstwie z przedsiębiorcami z sektora biomedycznego.

Konkursy w ramach KOMPONENTU D:

 • D1.1.1 Rozwój i modernizacja infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej i innych podmiotów leczniczych;

 • D1.1.2 Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia;

 • D2.1.1 Inwestycje związane z modernizacją i doposażeniem obiektów dydaktycznych w związku ze zwiększeniem limitów przyjęć na studia medyczne;

 • D3.1.1 Kompleksowy rozwój badań w zakresie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

KOMPONENT E - Zielona, inteligentna mobilność

W ramach komponentu E wspierane będą działania ukierunkowane na wzrost wykorzystania transportu przyjaznego dla środowiska, zwiększenia konkurencyjności sektora kolejowego oraz podniesienia bezpieczeństwa transportu.

Jako wsparcie zaplanowano m.in.:

 • 1738 zero i niskoemisyjnych autobusów transportu miejskiego i pozamiejskiego oraz 110 tramwajów,

 • 183 sztuki taboru kolejowego,

 • modernizacja 478 km linii kolejowych.

Konkursy w ramach KOMPONENTU E:

 • E1.1.1 Wsparcie dla gospodarki niskoemisyjnej;

 • E1.1.2 Zero i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy);

 • E2.1.1 Linie kolejowe;

 • E2.1.2 Pasażerski tabor kolejowy;

 • E2.1.3 Projekty intermodalne;

 • E2.2.1 Bezpieczeństwo transportu;

 • E2.2.2 Cyfryzacja transportu.


Harmonogram naborów w ramach KPO dla Polski

Aktualności dotacyjne dotyczące KPO

Artykuły Studio PwC


Materiały video

Playback of this video is not currently available

55:45

Zobacz nagranie z webinarium, które odbyło się 15 maja 2023 roku, podczas którego zaprezentowaliśmy główne założenia nowego konkursu dotacyjnego dedykowanego dla dużych przedsiębiorstw.

Podczas webinarium omówiliśmy harmonogram ubiegania się o dotację, zasady konkursowe wraz ze szczegółowym omówieniem kryteriów oceny, oraz kluczowe obszary decydujące o sukcesie projektu.

Długość: 55:45

Playback of this video is not currently available

2:11

Dowiedz się kto może aplikować w konkursie, jakie warunki należy spełnić, by uzyskać dofinansowanie, oraz ile wynosi wysokość wsparcia.

Długość: 2:11

Playback of this video is not currently available

1:01:59

Ksenia Kosiak oraz Bartłomiej Witczak omawiają możliwości dotacyjne dla przedsiębiorstw w I półroczu 2024 r.

Długość: 1:01:59

Playback of this video is not currently available

53:09

Posłuchaj m.in. o harmonogramie naborów, zasadach konkursowych, wyzwaniach związanych z aplikowaniem o wsparcie czy możliwości zmaksymalizowania szans na otrzymanie dotacji.

Długość: 53:09


KPO dla Polski szansą na rozwój firmy

Dowiedz się jak możemy pomóc Twojej organizacji

Sprawdź jak pomagamy firmom

Nasz zespół

Mieczysław Gonta

Tax & Legal Partner, PwC Polska

+48 502 184 907

Email

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

+48 519 507 208

Email

Ksenia Kosiak

Senior Manager, PwC Polska

+48 571 778 667

Email

Alicja Szumiec-Jurasińska

Manager, PwC Polska

+48 571 778 605

Email

Bartłomiej Witczak

Manager, PwC Polska

+48 519 507 256

Email

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

+48 519 507 467

Email

Obserwuj nas