Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Francuska ustawa antykorupcyjna Sapin II obejmie także spółki w Polsce

20/07/17

W 2016 roku Parlament francuski przyjął ustawę dotyczącą zwalczania korupcji i przejrzystości prowadzenia biznesu, znaną szerzej pod nazwą Sapin II

Podmioty objęte nową jurysdykcją miały czas do połowy 2017 r. na dostosowanie się do jej wymogów. W przypadku niewdrożenia tych wymogów, na podmioty mogą zostać nałożone kary (nawet do 200 tys. euro w odniesieniu do członka kadry kierowniczej i/lub do 1 mln euro na spółkę).

Podstawowym założeniem ustawy jest – na wzór brytyjskiej i amerykańskiej ustawy antykorupcyjnej – nałożenie na firmy obowiązku zapobiegania ryzyku korupcji, w szczególności poprzez zapewnienie adekwatnych środków i procedur wewnętrznych.

Ustawa zapowiada utworzenie narodowej agencji, dedykowanej do przeciwdziałania i wykrywania korupcji, a także przeprowadzenia śledztw.

Sapin II wprowadza nową jakość zarządzania w spółkach o francuskim rodowodzie i wyznacza nowe standardy w przeciwdziałaniu korupcji na europejskiej scenie.

Marcin Klimczak, Partner

Polskie spółki będące częścią dużych francuskich grup kapitałowych muszą spełnić obowiązek zapobiegania ryzyku korupcji, który nakłada francuska ustawa antykorupcyjna.

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer

Jakie podmioty są objęte ustawą Sapin II?

Obowiązek wprowadzenia mechanizmów zapobiegania korupcji dotyczy następujących podmiotów:

1. Spółka francuska oraz przedsiębiorstwo państwowe, które łącznie spełnia warunki

  • zatrudnia przynajmniej 500 pracowników,
  • osiąga roczny obrót w wysokości przynajmniej 100 mln euro.

2. Spółka francuska oraz przedsiębiorstwo państwowe, które łącznie spełnia warunki

  • należy do grupy, która zatrudnia przynajmniej 500 pracowników i której spółka-matka ma siedzibę na terenie Francji (warunek dla spółki),
  • należy do grupy publicznej, która zatrudnia przynajmniej 500 osób (warunek dla przedsiębiorstwa),
  • osiąga roczny obrót w wysokości przynajmniej 100 mln euro.

3. Spółki-córki i podmioty zależne spółek francuskich opisanych w pkt. 1 i 2, jeżeli są objęteskonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Co istotne, wprowadzone przepisy mają odniesienie także do przedstawicieli kadry kierowniczej w/w spółek.

W praktyce oznacza to, że ten obowiązek muszą spełnić również polskie spółki będące częścią dużych francuskich grup kapitałowych oraz zarządzający nimi menedżerowie.

Nowe obowiązki wg Sapin II

Firmy podlegające pod ustawę Sapin II przede wszystkim zostaną zobowiązane do wdrożenia takich rozwiązań jak:

  • kodeks etyki, opisujący zachowania pożądane i zakazane w organizacji oraz
  • wewnętrzny system informowania o nieprawidłowościach (tzw. system whistleblowing).

Tym rozwiązaniom powinny oczywiście towarzyszyć przejrzyste zasady przeprowadzania postępowań wyjaśniających oraz jasna polityka wewnętrznych sankcji dyscyplinarnych.

Standardem ma się stać procedura identyfikacji i oceny ryzyk, ściśle dopasowana do wymogów poszczególnych branż, oraz stosowanie precyzyjnie określonych kontroli w obszarze finansowym, nakierowanych na wykrywanie podejrzanych transakcji.

Wprowadzane zmiany legislacyjne nie pomijają także obszaru współpracy z podmiotami trzecimi – dostawcami, pośrednikami oraz innymi partnerami biznesowymi. Podlegają oni szczegółowej procedurze weryfikacji pod kątem przestrzegania zasad etyki w codziennej działalności biznesowej.

Ponadto firmy mają obowiązek przeszkolenia przedstawicieli kadry kierowniczej oraz pozostałego personelu szczególnie narażonego na ryzyko korupcji. Obowiązek ten będzie dotyczył nie tylko zarządów firm i dyrektorów wykonawczych, ale i pracowników obszarów zakupów, sprzedaży czy marketingu.

Francję w obliczu nowej ustawy czekają poważne zmiany w odniesieniu do zapewnienia przejrzystości w działalności, przeciwdziałania korupcji i modernizacji gospodarki. Francuska ustawa antykorupcyjna bowiem nie tylko wprowadza nową jakość zarządzania w spółkach o francuskim rodowodzie, ale i wyznacza nowe standardy w przeciwdziałaniu korupcji na europejskiej scenie.

Antykorupcyjny Program Zgodności

Ustawa Sapin II zobowiązuje podmioty do wdrożenia Antykorupcyjnego Programu Zgodności obejmującego:

Kodeks postępowania, definiujący i obrazujący zachowania zabronione, w szczególności wręczanie łapówek i płatną protekcję

Wewnętrzny system informowania, umożliwiający pracownikom sygnalizowanie zaobserwowanych naruszeń kodeksu postępowania

Przygotowanie i regularne aktualizowanie mapy ryzyk, na które narażona jest organizacja, szczególnie w obszarze łapownictwa

Ocenę/weryfikację klientów, dostawców i pośredników w kontekście zidentyfikowanych wcześniej ryzyk

Wdrożenie kontroli na poziomie księgowym, w celu zapewnienia, że finanse organizacji nie są wykorzystywane do ukrycia łapownictwa i płatnej protekcji

Szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników narażonych na ryzyko łapownictwa i płatnej protekcji

Wprowadzenie sankcji dla pracowników, dopuszczających się złamania kodeksu postępowania

Wdrożenie procedur kontroli wewnętrznej oceniającej efektywność programu

 

Skontaktuj się z nami

Marcin Klimczak

Marcin Klimczak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4087

Angelika Ciastek-Zyska

Angelika Ciastek-Zyska

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 289

Obserwuj nas