Kalkulator Polski Ład

Wynagrodzenie dla umów o pracę oraz działalności gospodarczej w 2022

Kalkulator pozwala na oszacowanie wysokości wynagrodzenia netto w ujęciu rocznym, z uwzględnieniem zmian wynikających z pakietu ustaw ubezpieczeniowo-podatkowych wprowadzonych w ramach programu „Polski Ład”.

Kalkulator jest tylko projekcją wynagrodzenia netto.

 

Rozwiń i sprawdź założenia kalkulatora

 • Przedstawione wyliczenia stanowią szacunkową projekcję wynagrodzenia netto.
 • Limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy umowie o pracę w roku 2022, tj. 177 660 PLN, natomiast w roku 2021 - 157 770 PLN.
 • Składki na ubezpieczenie społeczne przy działalności gospodarczej w ryczałtowej wysokości (podstawa to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego), nieuwzględniające ulg takich jak Mały ZUS.
 • Stawka podatku od działalności gospodarczej na poziomie 19% dochodu. Dla potrzeb obliczenia wynagrodzenia netto z działalności gospodarczej należy wskazać przychód pomniejszony o odliczalne dla celów podatkowych koszty uzyskania przychodów (bez kosztów składek na ubezpieczenia społeczne).
 • Podatek solidarnościowy (w stosownych przypadkach) nie jest brany pod uwagę.
 • Ulga dla młodych nie jest brana pod uwagę.
 • W przypadku umowy o pracę przyjęto założenie uzyskiwania przychodów z pracy przez cały rok i standardowe koszty uzyskania przychodów (3 000 PLN rocznie).

Szacunki na rok 2022 opierają się na następujących założeniach:

 • kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN (dotyczy pracowników podlegających progresywnym stawkom podatkowym; nie dotyczy zryczałtowanego 19% opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej),
 • pierwszy próg podatkowy 12% dotyczący dochodu poniżej 120 000 PLN,
 • drugi próg podatkowy 32% dotyczący dochodu powyżej 120 000 PLN,
 • nie uwzględniono obciążeń z tytułu PPK przy wyliczeniu wynagrodzenia netto pracownika,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegające odliczeniu od podatku (UOP),
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu od dochodu w wysokości nieprzekraczającej kwoty 8 700 PLN zapłaconej składki zdrowotnej (B2B),
 • dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne traktowany jako podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej (składka jednak nie może być mniejsza niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 rok, tj. 12 × 3 010 PLN pomnożona przez 9%),
 • stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, których dochód roczny przekroczy 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 roku (12 × 3 010 PLN) wynosi 4,9% (w przeciwnym wypadku stawka składki wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia).

Przedstawione obliczenia są szacunkowe i mogą nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika stąd nie zastąpią konsultacji z doradcą podatkowym.

Ostatnia aktualizacja 06.07.2022


PLN

PLN
2021 Roczne wynagrodzenie netto
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2021() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2021() }}
2022 Roczne wynagrodzenie netto Różnica
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2022() }} {{ differenceUmowa() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2022() }} {{ differenceDzialalnosc() }}

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Filip Kotarski

Filip Kotarski

Dyrektor | People and Organisation, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 876

Obserwuj nas