Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kalkulator Polski Ład

Wynagrodzenie dla umów o pracę oraz działalności gospodarczej w 2022

Kalkulator pozwala na oszacowanie wysokości wynagrodzenia netto w ujęciu rocznym,
z uwzględnieniem założeń rządowego programu
„Polski Ład”

Kalkulator jest tylko projekcją wynagrodzenia netto. Został przygotowany w oparciu o założenia programu "Polski Ład" ogłoszone w maju 2021 oraz uwzględnia rozwiązania opisane w projekcie zmian do ustaw podatkowych/ubezpieczeniowych przedstawionych 8 września 2021 r. (Druk nr 1532)

Rozwiń i sprawdź założenia kalkulatora

 • Przedstawione wyliczenia stanowią szacunkową projekcję wynagrodzenia netto ustaloną w oparciu o dostępne informacje (a nie obowiązujące przepisy prawa).
 • Limit składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przy umowie o pracę w roku 2022 na poziomie z roku 2021, tj. 157 770 PLN (ale możliwa jest zmiana w tym zakresie).
 • Limit składek na ubezpieczenia społeczne przy działalności gospodarczej na poziomie z roku 2021 (ale możliwa jest zmiana w tym zakresie).
 • Stawka podatku od działalności gospodarczej na poziomie 19% dochodu. Dla potrzeb obliczenia wynagrodzenia netto z działalności gospodarczej należy wskazać przychód pomniejszony o odliczalne dla celów podatkowych koszty uzyskania przychodów (bez kosztów składek na ubezpieczenia społeczne).
 • Podatek solidarnościowy (w stosownych przypadkach) nie jest brany pod uwagę.
 • Ulga dla młodych nie jest brana pod uwagę.
 • W przypadku umowy o pracę przyjęto założenie uzyskiwania przychodów z pracy przez cały rok i standardowe koszty uzyskania przychodów (3 000 PLN rocznie).

Szacunki na rok 2022 opierają się na następujących założeniach

 • Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 PLN (dotyczy pracowników podlegających progresywnym stawkom podatkowym; nie dotyczy zryczałtowanego 19% opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej).
 • Drugi próg podatkowy 32% dotyczący dochodu powyżej 120 000 PLN.
 • Uwzględniono odliczenie tzw. ulgi dla pracowników przy wyliczeniu wynagrodzenia netto pracownika.
 • Nie uwzględniono obciążeń z tytułu PPK przy wyliczeniu wynagrodzenia netto pracownika.
 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne niepodlegające odliczeniu od podatku.
 • Dochód z działalności gospodarczej pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne traktowany jako podstawa do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przy działalności gospodarczej (nie mniejszy jednak niż 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2022 rok, tj. 12 x 3 000 PLN).
 • Stawka składki na ubepieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym, których dochód roczny przekroczy 12-krotność minimalnego wynagrodzenia planowanego na 2020 roku (12 x 3 000 PLN) wynosi 4,9% (w przeciwnym wypadku stawka składki wynosi 9% minimalnego wynagrodzenia).

Przedstawione obliczenia są szacunkowe i mogą nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika stąd nie zastąpią konsultacji z doradcą podatkowym.

Ostatnia aktualizacja 09.09.2021


PLN

PLN
2021 Roczne wynagrodzenie netto
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2021() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2021() }}
2022 Roczne wynagrodzenie netto Różnica
Umowa o pracę {{ calculateUmowa2022() }} {{ differenceUmowa() }}
Działalność gospodarcza {{ calculateDzialalnosc2022() }} {{ differenceDzialalnosc() }}

Skontaktuj się z nami

Katarzyna Komorowska

Katarzyna Komorowska

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 001

Jadwiga Chorązka

Jadwiga Chorązka

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 056

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Dyrektor, Zespół ds. podatków pracowniczych i usług imigracyjnych, PwC Polska

Tel.: +48 502 18 4764

Katarzyna Rzeżnicka

Katarzyna Rzeżnicka

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 406

Obserwuj nas