Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Podatek minimalny CIT - oszacuj jego wysokość po wprowadzeniu Polskiego Ładu

Symulacja wysokości potencjalnego podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Kalkulator pozwala na dokonanie symulacji  wysokości potencjalnego podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie należny w razie wejścia w życie projektu ustawy Polski Ład w obecnie projektowanym brzmieniu. 

Kalkulator jest tylko projekcją przybliżonej wartości podatku minimalnego. Został przygotowany w oparciu o rozwiązania opisane w projekcie zmian do ustaw podatkowych / ubezpieczeniowych przedstawionych 8 września 2021 r. (Druk nr 1532)

 

Rozwiń i sprawdź założenia kalkulatora

Przedstawione wyliczenia stanowią szacunkową projekcję podatku minimalnego ustaloną w oparciu o dostępny projekt ustawy, który nie stanowi obowiązującego prawa i może ulec zmianie. W kalkulatorze przyjęto szereg uproszczeń dla celów prezentacyjnych w związku z czym może on nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika, stąd nie zastąpi on konsultacji z doradcą podatkowym. Zachęcamy do kontaktu z nami.


*Przepisów z zakresu podatku minimalnego nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

  • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
  • będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;
  • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
  • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

**Do podstawy opodatkowania podatku minimalnego powinna być doliczana również wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.


*** Wartość straty podatkowej proszę wpisać bez znaku "-"

**** Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia lub ulepszenia środków trwałych

Ostatnia aktualizacja 10.09.2021


PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN
Czy podatnik podlega pod podatek minimalny* Szacunkowa wysokość podatku minimalnego**
{{ calculate1() }} {{ calculate2() }}

Skontaktuj się z nami

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 568

Andrzej Jacek Jarosz

Andrzej Jacek Jarosz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 608

Marcin Jaworski

Marcin Jaworski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 838

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4703

Obserwuj nas