Podatek minimalny CIT - oszacuj jego wysokość

Symulacja wpływu Podatku minimalnego w dwóch alternatywnych metodach

Oszacuj wysokość podatku minimalnego zgodnie z brzmieniem przepisów, który zacznie w pełni obowiązywać 1 stycznia 2024 r. 

Podatek minimalny w podatku dochodowym od osób prawnych przewidziany jest w ramach tzw. Polskiego Ładu i wpływa na dodatkowe obciążenia podatkowe (wysokość potencjalnego podatku minimalnego).

Kalkulator jest tylko projekcją przybliżonej wartości podatku minimalnego. Został przygotowany w oparciu o rozwiązania opisane w projekcie zmian do ustaw podatkowych/ubezpieczeniowych uchwalonych 7 października 2022 r. (Dz.U.2022.2180)

 

Przeczytaj założenia kalkulatora

Przedstawione wyliczenia stanowią szacunkową projekcję podatku minimalnego.
W kalkulatorze przyjęto szereg uproszczeń dla celów prezentacyjnych w związku z czym może on nie uwzględniać indywidualnej sytuacji podatnika, stąd nie zastąpi on konsultacji z doradcą podatkowym. Zachęcamy do kontaktu z nami.


*Przepisów z zakresu podatku minimalnego nie stosuje się do podatników podatku dochodowego od osób prawnych:

 • w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność, oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych, następujących bezpośrednio po tym roku podatkowym;
 • będących przedsiębiorstwami finansowymi w rozumieniu art. 15c ust. 16;
 • jeżeli w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy;
 • których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

**Do podstawy opodatkowania podatku minimalnego powinna być doliczana również wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.


*** Wartość straty podatkowej proszę wpisać bez znaku "-"

**** Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne, kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych;

Ostatnia aktualizacja lipiec 2023

Wersja standardowa


PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

PLN

Czy podatnik podlega pod podatek minimalny* Szacunkowa wysokość podatku minimalnego**
{{ calculate1() }} {{ calculate2() }}

* Do podstawy opodatkowania podatku minimalnego powinna być doliczana również wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.

** Wartosć straty podatkowej proszę wpisać bez znaku"-"

*** Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
  • cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
  • podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju;
 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne;
 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu (w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający);
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz podmiotu będącego instytucją finansową, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;
 • wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej (w porównaniu rok do roku);
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów odpowiadających wysokości podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej;
 • 20% wartości kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat do PPK.

**** Z wyjątkiem gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami

***** Przy ustalaniu warunków uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należące do podatkowej grupy kapitałowej; Łączny dochód spółek wchodzących w skład grupy, o którym mowa w ust. 14 pkt 6 lit. b, stanowi nadwyżka sumy dochodów nad sumą strat spółek tworzących tę grupę

Ostatnia aktualizacja lipiec 2023

Wersja uproszczona


PLN

PLN

PLN

PLN

Czy podatnik podlega pod podatek minimalny* Szacunkowa wysokość podatku minimalnego**
{{ calculate1alt() }} {{ calculate2alt() }}

*Do podstawy opodatkowania podatku minimalnego powinna być doliczana również wartość odroczonego podatku dochodowego wynikająca z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto.

** Wartość straty podatkowej proszę wpisać bez znaku"-"

*** Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach nie uwzględnia się:

 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio lub pośrednio związanych z tymi przychodami odpowiednio osiągniętych albo poniesionych w związku z transakcją, jeżeli:
  • cena lub sposób określenia ceny przedmiotu transakcji wynika z przepisów ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów normatywnych oraz
  • podatnik w roku podatkowym poniósł stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych z transakcji, o której mowa w lit. a, albo osiągnął udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych w przychodach innych niż z zysków kapitałowych wynikający z takiej transakcji w wysokości nie większej niż 2%, przy czym obliczenia straty i udziału dochodów w przychodach dokonuje się odrębnie dla transakcji tego samego rodzaju;
 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów kosztów wynikających z nabycia, wytworzenia lub ulepszenia środków trwałych, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne;
 • zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów opłat ustalonych w umowie leasingu (w tym odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego wykorzystywanego na podstawie umowy leasingu, jeżeli odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający);
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z tymi przychodami z tytułu zbycia wierzytelności na rzecz podmiotu będącego instytucją finansową, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług finansowych polegających na odpłatnym nabywaniu od wierzyciela wierzytelności powstałych w wyniku zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług pomiędzy tym wierzycielem a dłużnikiem;
 • wzrostu kosztów uzyskania przychodów z tytułu zakupu energii elektrycznej (w porównaniu rok do roku);
 • przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów odpowiadających wysokości podatku akcyzowego, podatku od sprzedaży detalicznej, podatku od gier, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej;
 • 20% wartości kosztów z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłat do PPK.

**** Przy ustalaniu warunków uwzględnia się wszystkie spółki z grupy będące podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1, lub należące do podatkowej grupy kapitałowej.

Skontaktuj się z nami

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Maciej Nowicki

Maciej Nowicki

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 568

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Starszy menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 50 4703

Michał Walek

Michał Walek

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 165

Obserwuj nas