Dialog techniczny

Postaw na innowacyjność i wzrost potencjału przedsiębiorstwa

Czy wiesz, że także przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia możesz się kontaktować z Wykonawcami?

Podjęcie optymalnej decyzji co do określonej technologii wymaga od zamawiającego szerokiej wiedzy na temat dostępnych na rynku rozwiązań. W celu uzyskania potrzebnych mu wiadomości zamawiający będzie musiał komunikować się z potencjalnymi wykonawcami, co jest znacznie utrudnione w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

Dialog techniczny to nowa wartość w zamówieniach publicznych, pozwalająca na prowadzenie konsultacji jeszcze przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, do którego Zamawiający zaprasza potencjalnych Wykonawców.

Cel dialogu technicznego

 • Zdefiniowanie najlepszych i najnowszych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych w dziedzinie właściwej dla przedmiotu zamówienia
 • Skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek dostawców
 • Przygotowanie do postępowania o udzielenie zamówienia oraz celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych
 • Określenie czynników determinujących techniczną jakość czy ekonomiczną wartość ofert
 • Zidentyfikowanie kosztów długoterminowych projektów
 • Ograniczenie do minimum postępowań o udzielenie zamówienia opartych jedynie o kryterium „ceny”

Dialog techniczny a dialog konkurencyjny

 • Dialog nie jest trybem postępowania o udzielenie zamówienia
 • Pozwala na zebranie informacji na potrzeby racjonalnego, celowego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych 
 • Efektywniejsza niż w dialogu konkurencyjnym współpraca zamawiającego z biznesem
 • Zarówno czasochłonny jak i kosztowny
 • Nadmierne sformalizowanie

Sprawdź, jak możemy pomóc

Nasz zespół pomaga określić cele dialogu technicznego oraz zapewnia metodykę, regulamin, wzorce dokumentów, a także i samą organizację procesu, gwarantując sprawny przebieg dialogu bez naruszenia Prawa Zamówień Publicznych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu moderowany przez nas dialog przynosi odpowiedzi na stawiane przez zamawiającego pytania.

Realizacja dialogu technicznego – zakres prac:

 • Określenie celów i zakresu dialogu
 • Przygotowanie zestawu dokumentów zapewniającego transparentność procesu oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji
 • Przeprowadzenie dialogu technicznego
 • Podsumowanie wraz z rekomendacjami
 • Przygotowanie informacji o przeprowadzeniu dialogu technicznego
 • Realizacja dialogu technicznego – zakres prac
 • Przygotowanie raportu z dialogu

Kluczowe korzyści dialogu technicznego

Efektywność realizacji długoterminowego projektu

 • Trafne określenie długoterminowych kosztów projektu oraz skrócenie czasu jego realizacji
 • Identyfikacja, w trakcie dialogu technicznego, ryzyk projektu oraz sposobów ich ograniczenia
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wskutek ich lepszego przygotowania

Innowacyjność

 • Pozyskanie informacji w zakresie najlepszych, najnowocześniejszych i najkorzystniejszych technicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań
 • Określenie optymalnych kryteriów wyboru właściwej technologii

Sprawność postępowania po dialogu

 • Przygotowanie do następującego po dialogu postępowania o udzielenie zamówienia
 • Minimalizacja czasu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia

Transparentność

 • Zastosowanie procesu i regulaminu zapewniających transparetność oraz zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

Minimalizacja ryzyk w zamówieniach publicznych

Ryzyko przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia

 • Szacuje się, że w 2011 r. przeciętny czas trwania postępowania powyżej progów unijnych wynosił 81 dni, natomiast postępowanie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego trwało średnio 204 dni. Wskazuje to na potrzebę wprowadzenia rozwiązań usprawniających proces udzielania zamówień publicznych poprzez ich lepsze przygotowanie.

Ryzyko naruszenia przepisów ustawy

 • W toku 396 kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w 2011 r. naruszenie przepisów ustawy stwierdzono w blisko 50% przypadków. Dane potwierdzają występowanie licznych nieprawidłowości w toku procesu udzielania zamówienia, które niejednokrotnie wynikają z braku jasnego, precyzyjnego, prawidłowego opisu przedmiotu zamówienia oraz innych naruszeń ustaw, które mogą się zdarzać również doświadczonym zamawiającym.

Ryzyko nieudzielenia zamówienia

 • Brak odpowiedniego przygotowania postępowania i właściwego opisu przedmiotu zamówienia może powodować, mimo wszczętego postępowania, nieudzielenie zamówienia z powodu niemożliwości złożenia przez wykonawców ofert, które będą zgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Skontaktuj się z nami

Michał Mazur

Partner

Tel.: +48 502 184 684

Obserwuj nas