Agnieszka Ostaszewska

Agnieszka Ostaszewska

Partner, Assurance Leader, PwC Polska

Agnieszka Ostaszewska jest partnerem w dziale audytu i usług doradczych.

Agnieszka posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie zawodowe w PwC. Posiada zarówno uprawnienia polskiego biegłego rewidenta (KIBR), jak i uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii (ACCA) oraz Stanach Zjednoczonych (CPA).

Agnieszka posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu badań i przeglądów sprawozdań finansowych firm notowanych na giełdach papierów wartościowych, zarówno w kraju jak i za granicą. Nadzoruje badania sprawozdań finansowych przygotowywanych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi i amerykańskimi standardami sprawozdawczości finansowej.

Agnieszka jest liderem zespołu handlu detalicznego i dóbr konsumpcyjnych oferującego szeroką gamę usług doradczych obejmujących między innymi audyt i doradztwo księgowe, doradztwo podatkowe i transakcyjne. Agnieszka swoje doświadczenie zdobywała również pracując z firmami sektora medialnego i technologicznego.

Agnieszka była również odpowiedzialna za sporządzanie szeregu prospektów emisyjnych dotyczących emisji akcji i papierów dłużnych w Polsce USA, Luksemburgu oraz Irlandii.

Contact details

Tel.: +48 502 184 348

Email

Obserwuj nas