Zawrzyj umowę

Required fields are marked with an asterisk(*)

(dalej jako “Państwo”, “Spółka”)

Dalej
Dane wnioskodawcy:
Imię i Nazwisko:
Stanowisko:
Email:
Telefon:
Spółka:
KRS spółki:
Numery KRS pozostałych podmiotów, których dotyczy zgłoszenie:
Szanowni Państwo,

dziękujemy za wybranie PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp.k. (“PwC Legal”) do świadczenia usług na rzecz Spółki zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Prawnych PwC Legal, które wspólnie, po zaakceptowaniu przez PwC Legal, stanowić będą umowę zawartą między PwC Legal a Spółką (“Umowa”). 

Stan faktyczny:

Z uwagi na wejście w życie przepisów powołujących Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (“CRBR”), wprowadzających obowiązek ujawniania informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych (“BR”), zwrócili się do nas Państwo o wsparcie w zakresie procesu identyfikacji BR oraz procesu rejestracji BR na dedykowanej stronie internetowej.

Przewidziane wynagrodzenie:  

Nasze wynagrodzenie jest obliczane w następujący sposób:

 1. Struktura własnościowa obejmuje do 5 podmiotów:
  1.500 EURO  (lub 6.500 PLN) (bez VAT). Kwota ta zostanie powiększona o kwotę 500 EURO (lub 2.150 PLN) (bez VAT) za każdy dodatkowy podmiot podlegający zgłoszeniu (od 2 podmiotów w górę, do 5  podmiotów). 
 2. Struktura własnościowa obejmuje 6 lub więcej podmiotów:
  2.500 EURO (lub 10.700 PLN) (bez VAT). Kwota zostanie powiększona o kwotę 500 EURO (lub 2.150 PLN) (bez VAT) za każdy dodatkowy podmiot podlegający zgłoszeniu (od 7 poziomów podmiotów w górę).

Spółka akceptuje przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Faktury będą przesyłane z adresu pwc_poland_einvoices@pl.pwc.com na Państwa adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym. Odstąpienie od przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: oswiadczenia-efaktury@pl.pwc.com.

Zakres świadczonych usług: 

Nasze usługi będą świadczone na rzecz Spółki. W zakres naszych usług wchodzi wsparcie dotyczące:

 1. procesu identyfikacji BR Spółki  (i powyżej wskazanych podmiotów; “Podmioty dodatkowe”) (dostarczenie raportu w formie dokumentowej) (“Raport”);
 2. procesu rejestracji BR Spółki oraz Podmiotów dodatkowych na dedykowanej stronie internetowej (“Wsparcie”).

W ramach powyższych prac zakładamy, iż:

 1. Raport zostanie przygotowany w oparciu o relewantne akty regulacyjne prawa polskiego i będzie podlegał Państwa niezależnej weryfikacji;
 2. identyfikacja BR w ramach Raportu ogranicza się do analizy stanu faktycznego w oparciu o materiały udostępnione przez Spółkę. Dane będziemy weryfikować w oparciu o dostępne w Polsce rejestry publiczne. Z innych źródeł zewnętrznych będziemy korzystać według naszego uznania. Nie weryfikujemy prawdziwości materiałów udostępnionych przez Spółkę, w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność produktów naszych prac które zostaną wykonane w oparciu o nieprawdziwy stan faktyczny udostępniony nam przez Spółkę;
 3. ze względu na możliwość odmiennej interpretacji niektórych kryteriów dotyczących identyfikacji BR oraz z uwagi na brak powszechnej praktyki, przedmiotem usługi jest wsparcie Państwa w zakresie procesu identyfikacji BR Spółki, natomiast nie jest nim ostateczne i bezwzględne jego ustalenie;
 4. Wsparcie polegać będzie na wyjaśnieniu poszczególnych kroków jakie Spółka musi podjąć w celu zgłoszenia BR do CRBR i nie obejmuje faktycznego wprowadzania danych do CRBR przez PwC Legal;
 5. w przypadku konieczności zasięgnięcia od Państwa bardziej szczegółowych informacji dotyczących struktury własnościowej Spółki celem poprawnej identyfikacji BR, w ramach wynagrodzenia wymienimy z Państwem maksymalnie trzy serie korespondencji.

Ramy czasowe i płatność zaliczkowa:

Rozpoczęcie świadczenia naszych usług prawnych nastąpi po zaakceptowaniu przez Państwa oraz PwC Legal warunków Umowy oraz dostarczeniu przez Państwa wszystkich wymaganych dokumentów określonych w formularzu zgłoszeniowym, jak również po dokonaniu płatności na rachunek PwC Legal w ING BANK ŚLĄSKI S.A. o numerze 53 1050 0086 1000 0023 4382 0920 dla wpłat w PLN oraz o numerze 08 1050 0086 1000 0090 3006 4613 dla wpłat w EURO w kwocie odpowiadającej całkowitej opłacie za usługę. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 

Raport zostanie przygotowany w języku polskim, w terminie 7 dni roboczych od późniejszego: (i) dnia zawarcia Umowy oraz (ii) dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów

Niezależność audytora:

W celu zapewnienia niezależności audytora, jeżeli są Państwo klientem podmiotu PwC dla celów audytu lub spółką powiązaną z takim klientem, przed rozpoczęciem świadczenia usług prawnych na Państwa rzecz zobowiązani będziemy do podjęcia procedur (takich jak uzyskanie uprzedniej zgody ze strony Państwa komisji ds. audytu lub organu zarządzającego, bądź też komisji ds. Audytu lub organu zarządzającego Państwa grupy kapitałowej, lub zgody ze strony partnera PwC w zakresie audytu, odpowiedzialnego za audyt Państwa lub Państwa grupy). Należy zaznaczyć, że istnieją również pewne usługi, których być może nie będzie wolno nam świadczyć, jeżeli są Państwo klientem podmiotu PwC dla celów audytu lub spółką powiązaną z takim klientem. O wynikach przeprowadzonego przez nas badania powiadomimy Państwa niezwłocznie. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od akceptacji niniejszej Umowy w przypadku gdy powyższe badanie lub inne nasze wewnętrzne procedury wykażą, że nie możemy świadczyć tych usług.

Szczególne warunki umowy: 

 • Ceny zawarte w „Przewidziane Wynagrodzenie” mogą ulec zmianie w przypadku napotkania istotnych trudności w realizacji zlecenia np. wynikających ze złożonej struktury Państwa grupy lub niedostatecznej liczby przekazanych informacji. W takim przypadku zostaną Państwo o tym fakcie niezwłocznie poinformowani, przed finalizacją naszych prac; 
 • w przypadku, gdy kwota naszego wynagrodzenia przekroczy 5.000 EURO (bez VAT), niniejsza Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej lub w formie elektronicznej z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi;
 • na potrzeby kalkulacji cen zakładamy, że w przypadku gdy wyłącznie osoby fizyczne posiadają wszystkie udziały kapitałowe Spółki to struktura własnościowa obejmuje tylko 1 poziom podmiotów;
 • w odniesieniu do usług objętych niniejszą Umową, zastosowanie znajdują postanowienia załączonych Ogólnych Warunków Świadczenia Usług Prawnych PwC Legal oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną PwC Legal na podstawie których świadczone będą przedmiotowe usługi. Akceptując warunki Umowy, potwierdzają Państwo, że otrzymali Państwo dokument przedstawiający Ogólne Warunki Świadczenia Usług Prawnych PwC Legal i że wyrażają Państwo na nie zgodę.  PwC Legal w związku z wykonywaniem usług objętych niniejszą umową nie pełni żadnych funkcji zarządczych w Spółce. Rezultaty prac PwC Legal będą podlegały niezależnej ocenie Spółki;
 • w ramach niniejszej Umowy oświadczają Państwo, że nie posiadają Państwo statusu konsumenta;
 • umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu wewnętrznych procedur dotyczących akceptacji klienta i wyrażeniu przez PwC Legal akceptacji warunków Umowy. Treść zawartej Umowy zostanie Państwu doręczona na Państwa adres e-mail. 

Klikając przycisk “AKCEPTUJĘ” niniejszym oświadczają Państwo, że zapoznali się Państwo z treścią Umowy i wyrażają zgodę na stosowanie:

 1. postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług Prawnych PwC Legal;
 2. postanowień zawartych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną PwC Legal;
 3. postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, tj. postanowień dotyczących Zakresu świadczonych usług, Ram czasowych i płatności zaliczkowej, Niezależności Audytora, Szczególnych warunków umowy.

Przesyłając swój adres email potwierdzasz, że przeczytałeś Politykę prywatności i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności (włączając w to transfery międzynarodowe). Jeśli zmienisz zdanie co do otrzymywania od nas informacji, możesz wysłać nam wiadomość e-mail przez stronę kontaktu.

Obserwuj nas