Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Wspierające innowacyjność instytucje i firmy połączyły siły w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji

Realne, trwałe i systemowe zmiany gospodarczo-społeczne to cel, który będzie realizować Koalicja na rzecz Polskich Innowacji. Została powołana do życia przez najprężniej działające w Polsce instytucje naukowe, akademickie i biznesowe.

Misja KPI została przedstawiona w czasie spotkania inauguracyjnego, które odbyło się 16 kwietnia w Warszawie.

Koalicja, której założycielami są m.in. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Intel, Konfederacja Lewiatan, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, PwC, Startup Poland czy Wardyński i Wspólnicy działa na rzecz stworzenia przyjaznych warunków dla rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. W wyniku prac KPI zostaną wypracowane szczegółowe proinnowacyjne rozwiązania na rzecz rozwoju sektora B+R w Polsce i zwiększenia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki.

Polska gospodarka odniosła w minionych dekadach niewątpliwy sukces, ale dziś potrzebuje takich zmian, które pozwolą na wyrwanie się z „pułapki średniego rozwoju” i awans do grona krajów wysoko rozwiniętych. Nie da się tego osiągnąć jedynie w drodze kopiowania, importu technologii i zadowalania się rolą globalnych poddostawców. Polskie firmy muszą stać się innowacyjne, ekspansywne, zacząć budować globalne marki i docierać ze swoją ofertą do klientów na całym świecie - komentuje powstanie Koalicji prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Wiadomo powszechnie, że tylko ogólnokrajowa, „wieloresortowa” i skoordynowana polityka w zakresie wparcia nowych technologii może pozwolić na szybkie zwiększenie światowej konkurencyjności Polskiej gospodarki. Wspólne działanie jest więc niezwykle ważne, bowiem rozwój innowacji to nie jedynie wyścig o prymat światowy, ale przede wszystkim wzrost dobrobytu obywateli i bardziej atrakcyjne życie codzienne w Polsce. Dlatego cieszę się, że tak wielu środowiskom zależy na rozwoju kultury innowacyjności w naszym kraju. Wierzę, że w dialogu biznesu i administracji wypracowany zostanie optymalny, przyjazny ekosystem rozwoju nowoczesnych technologii „made in Poland” -  podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Koalicja na rzecz Polskich Innowacji będzie podejmować między innymi działania mające na celu zbliżenie środowisk naukowych i biznesowych w Polsce, a także poprawienie jakości dialogu międzysektorowego – jest to dla nas jedno z jej najważniejszych zadań. Zależy nam na tym, aby w ramach grup roboczych wypracować między innymi instrumenty wsparcia dla firm chcących zaangażować się w działalność w sferze B+R – dodaje prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Swoją misję Koalicja będzie realizowała poprzez:

  1. Rozwijanie inteligencji rynkowej poprzez stymulowanie właściwych kierunków badań naukowych oraz wypracowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej wzmacnianiu ekosystemu innowacji.
  2. Wskazanie  narodowych specjalności w badaniach i nauce o największym potencjale oraz ich promocja w Polsce i za granicą.
  3. Wprowadzanie dogodnych warunków do tworzenia nowych innowacyjnych firm (start-upów) w Polsce oraz działanie na rzecz poprawy ich współpracy z innymi sektorami gospodarki.
  4. Wypracowywanie i promowanie narzędzi do ochrony, zarządzania i komercjalizacji własności intelektualnej.
  5. Działanie na rzecz zbliżenia świata nauki oraz biznesu, zwiększające skłonność do inwestowania w badania naukowe i transfer wiedzy.
  6. Tworzenie dogodnych warunków dla biznesu do otwierania i rozwijania oddziałów R&D w kraju oraz zwiększanie ich zaangażowania w badania naukowe.
  7. Wypracowanie strategii zmian legislacyjnych służących rozwojowi innowacyjnej gospodarki.
  8. Promowanie twórczych i przedsiębiorczych postaw oraz zachęcanie młodzieży do planowania kariery w obszarze innowacji.
  9. Wspieranie budowy wiodących centrów naukowych, które przyciągną do kraju ambitne projekty, wybitne talenty, a wraz z nimi innowacyjne firmy i dodatkowe możliwości finansowania.

Bieżąca działalność Koalicji będzie opierać się na pracach czterech grup roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom tematycznym: 1) regulacjom prawnym, 2) współpracy nauki z biznesem, 3) zarządzaniu IP, komercjalizacji badań i Venture Capital oraz 4) systemowi podatkowemu w kontekście procesu innowacji. Operatorem Koalicji na rzecz Polskich Innowacji jest Fundacja Res Publica.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas