Strategiczne znaczenie technologii mobilnych dla polskiej gospodarki

Z danych zebranych w raporcie PwC "Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse" wynika, że wkład operatorów telekomunikacji mobilnej do PKB Polski to ponad 26,5 mld zł.

Biorąc pod uwagę wpływ technologii mobilnych na wzrost produktywności polskich firm oraz że powstaje dzięki nim wiele nowych branż i produktów, szacowany łączny wpływ sektora telefonii mobilnej na polską gospodarkę to nawet 3,2% PKB rocznie. Do 2020 roku operatorzy mobilni zamierzają wydać 23,2 mld zł, aby zapewnić Polakom dostęp do nowoczesnych technologii. Zdaniem ekspertów PwC bez tych inwestycji nie będzie możliwe podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki, może wręcz dojść do obniżenia tempa jej rozwoju nawet o 2% PKB.

Technologie mobilne od 20 lat zmieniają polskie życie gospodarcze, społeczne i publiczne, a w przyszłości ich rola będzie jeszcze bardziej znacząca. W ramach przyjętej przez rząd Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju postawiono trzy główne cele: trwały wzrost gospodarczy, rozwój społecznie i terytorialnie zrównoważony oraz budowa e-państwa. Bez inwestycji w najnowocześniejsze technologie mobilne realizacja tych celów nie będzie możliwa” – mówi Ireneusz Piecuch, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Sektor telefonii mobilnej tworzy 137 tysięcy miejsc pracy w Polsce, z czego prawie 40 tys. przypada na nowoczesny przemysł. Jak zauważają autorzy raportu jest to liczba porównywalna do zatrudnienia w całej branży motoryzacyjnej w naszym kraju.

Technologie mobilne już w tej chwili wpływają nie tylko na nasze życie codzienne, ale także na procesy gospodarcze i społeczne. Są dobrem infrastrukturalnym na równi z siecią drogową i energetyczną. Jest oczywiste, że ich wpływ na gospodarkę będzie coraz większy. Niczym nieskrępowana komunikacja pomiędzy ludźmi, coraz swobodniejszy dostęp do informacji i wiedzy oraz coraz szybsze przesyłanie coraz większych pakietów danych to podstawy rozwoju nowoczesnego przemysłu, usług logistycznych, zdrowotnych, publicznych, nowoczesnej ekologicznej motoryzacji, a nawet rozrywki” – podkreśla Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC.

Rola technologii mobilnych w rozwoju polskich przedsiębiorstw

Firmy, aby być na rynku konkurencyjne, będą musiały wykazywać się wysokim poziomem cyfryzacji. Autorzy raportu PwC wskazują, że w ciągu najbliższych 5 lat odsetek takich firm wzrośnie z 33% do 72%. Dla wielu krajowych podmiotów już w tej chwili technologie mobilne są kluczowym elementem strategii rozwojowej. Zmieniają one  nie tylko sposób działania tradycyjnych usług, takich jak transport czy logistyka, ale także są podstawą do tworzenia zupełnie nowych modeli biznesowych, na przykład działających na zasadzie ekonomii współdzielenia. Rynek ekonomii współdzielenia (wymiana dóbr pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami za pośrednictwem platform internetowych bez przekazywania praw własności), rośnie w tempie 77% rocznie w Europie i jest szansą dla bezrobotnych, mikroprzedsiębiorców, a także stanowi perspektywą rozwoju wielu nowych firm.

Eksperci PwC podkreślają, że technologie mobilne odgrywają kluczową rolę w tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, która polega na pełnej integracji środowiska produkcji fizycznej z Internetem. Aby uczestniczyć w rozpoczynającym się wyścigu technologicznym polskie firmy muszą mieć zapewniony dostęp infrastruktury mobilnej.

Bez wykorzystania technologii mobilnych nie jest też możliwe stworzenie nowoczesnego państwa oraz stabilnego rozwoju. Zgodnie z założeniami rządowych programów w 2020 roku około 50% obywateli i 95% firm ma załatwiać większość swoich spraw urzędowych przez Internet. Połowa strumieni tego programu jest silnie związana z zastosowaniem i rozwojem infrastruktury mobilnej. Cyfryzacja usług publicznych i obrotu gospodarczego na proponowaną skalę powinna oznaczać wdrożenie rozwiązań przyjaznych obywatelowi i efektywnych ekonomicznie.

Polskie firmy, aby zachować konkurencyjność na rynkach światowych muszą stać się częścią procesów określanych jako Przemysł 4.0, czyli produkcji zintegrowanej sieciowo, której rozwój bez dynamicznej inwestycji w rozwiązania mobilne będzie niemożliwy. Inteligentne specjalizacje zidentyfikowane jako wiodące dla polskiej gospodarki w ramach ‘Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju’ to m.in. transport przyjazny środowisku, automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, a także nowoczesne układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii. Technologie te będą mogły się rozwijać tylko przy wsparciu szerokopasmowej łączności internetowej” – uważa Maciej Korzeniowski, partner w PwC, lider doradztwa dla sektora telekomunikacji, mediów i technologii.

Technologie mobilne podstawą zrównoważonego rozwoju Polski

Zdaniem ekspertów PwC technologie mobilne są także kluczem dalszego wyrównywania szans rozwojowych i zrównoważonego rozwoju Polski. Według ich szacunków tempo wzrostu gospodarczego dzięki powszechnemu dostępowi do nowoczesnych technologii mobilnych może zwiększyć się nawet do 2%. Dodatkowo, dzięki rozpowszechnieniu urządzeń mobilnych (94% Polaków ma w tej chwili telefony komórkowe), oraz praktycznie pełnemu zasięgowi sieci mobilnej i planowanej na rok 2023 pełnej dostępności Internetu szerokopasmowego dla wszystkich gospodarstw domowych, mamy po raz pierwszy do czynienia z sytuacją, w której każdy dorosły Polak będzie mógł mieć równy dostęp do narzędzi komunikacji, informacji oraz szeregu usług komercyjnych i publicznych.

W pełni rozwinięta Infrastruktura mobilna daje równy dostęp do informacji i szeregu usług publicznych i komercyjnych wszystkim obywatelom. Można z niej korzystać w takim samym stopniu niezależnie od miejsca zamieszkania i statusu materialnego. Jedynym warunkiem dostępu jest posiadanie telefonu z dostępem do Internetu oraz umiejętności posługiwania się nim. Trudno jest znaleźć przykład bardziej egalitarnej infrastruktury” – podsumowuje Mateusz Walewski, starszy ekonomista w PwC.

Informacje o raporcie

Raport „Technologie mobilne w nowoczesnej Polsce - odpowiedzialny rozwój i równe szanse” został przygotowany przez firmę doradczą PwC na zlecenie i przy współpracy z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. 

Informacje o Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku. Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy prawie 120 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.

Na potrzeby firm Izba wyjaśnia i postuluje zmiany w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego. Pomaga też bezpośrednio firmom w kluczowych dla nich oraz środowiska sprawach. Przy Izbie działa Sąd Polubowny do spraw domen internetowych. Izba zajmuje się również promocją polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas