PwC doradcą Grupy Work Service w procesie restrukturyzacji zadłużenia

Grupa Work Service z sukcesem zakończyła proces restrukturyzacji zadłużenia. Spółka pozyskała nowe limity faktoringowe, dokonała restrukturyzacji i refinansowania obligacji oraz spełniła warunki wejścia w życie zmienionej umowy kredytowej z konsorcjum banków. Doradcą finansowym Grupy Work Service w całym procesie było PwC.


Zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia to wynik trwających od początku listopada negocjacji z kredytodawcami i obligatariuszami oraz spełnienia przez spółkę warunków umów. W rezultacie finansowanie bankowe spółki zostaje przedłużone do końca marca 2020 r., a w przypadku obligacji do końca maja 2020 r. Zawarte umowy umożliwiają Grupie Work Service kontynuację procesu restrukturyzacji operacyjnej.

Jest to bardzo ważny krok w kierunku spłaty zobowiązań oraz realizacji strategii rozwoju naszej grupy. Konsekwentnie dążymy do zminimalizowania zadłużenia poprzez sprzedaż aktywów. Zawarte umowy z bankami i faktorami, jak również porozumienie z kluczowymi obligatariuszami, korzystnie wpłyną na sytuację finansową i płynność spółki. Rozmowy prowadzone od ponad miesiąca zakończyły się sukcesem przede wszystkim dzięki wysokim kompetencjom naszych doradców, którzy wspierają nas swoją wiedzą i fachowym podejściem na każdym kroku tego procesu.

Maciej Witucki, prezes zarządu, Work Service S.A.

Rolę doradcy finansowego w procesie restrukturyzacji zadłużenia Work Service pełnił zespół z firmy doradczej PwC, na czele z Michałem Lewczukiem, dyrektorem w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji.

Większość procesów restrukturyzacji w Polsce trwa od 6 do 12 miesięcy. W przypadku Grupy Work Service udało się to przeprowadzić z sukcesem w 1,5 miesiąca. Proces ten napawa nas ogromnym optymizmem, że umiemy w Polsce robić transakcje o jakich historycznie słuchaliśmy tylko opowieści lub czytaliśmy artykuły z Wielkiej Brytanii lub USA. To było coś naprawdę niesamowitego.

Michał Lewczuk, dyrektor w zespole ds. finansowania i restrukturyzacji

Zespół ds. finansowania i restrukturyzacji PwC w Polsce stanowi 25 ekspertów.

Doświadczenie z zakresu restrukturyzacji finansowej i operacyjnej połączone ze specjalistyczną wiedzą sektorową to kluczowe czynniki powodzenia złożonych procesów restrukturyzacyjnych, w których uczestniczymy. To była bardzo trudna transakcja - unikalna na rynku polskim - tym bardziej jest czego gratulować spółce i osobom z nią związanym. Przed grupą wciąż wiele wyzwań w zakresie restrukturyzacji operacyjnej i sprzedaży spółek, ale udało się stworzyć warunki do dalszych prac w tym zakresie.

Paweł Dżurak, partner w PwC, lider zespołu ds. finansowania i restrukturyzacji

10 grudnia 2018 r. doszło do wejścia w życie aneksu do umowy kredytowej Grupy Work Service z Bankiem BGŻ BNP Paribas, Bankiem Millennium, Santander Bank Polska oraz PKO Bank Polski, w rezultacie czego ostateczny termin spłaty zobowiązań bankowych został przedłużony do 31 marca 2020 r. Do tego dnia Work Service może korzystać z całości limitów kredytów obrotowych – które obecnie wynoszą ok. 110 mln zł – pozostałych po dokonanej na koniec października spłacie przez spółkę 104 mln zł zadłużenia w wyniku sprzedaży Exact Systems. Zawarcie umowy kredytowej było możliwe po spełnieniu przez Work Service warunków określonych w umowie z bankami zawartej 5 grudnia br. Zgodnie z wymogami banków spółka uzyskała potwierdzone przez faktorów limity faktoringowe na kwotę min. 55 mln zł, które zapewnią Grupie Work Service bieżącą płynność i możliwość bezpiecznego funkcjonowania w najbliższych miesiącach.

W wyniku porozumienia obligatariusze instytucjonalni wszystkich serii – obejmując nowe emisje bądź zmieniając warunki istniejących – zostaną spłaceni w nowym terminie 29 maja 2020 r., przy czym spółka nie będzie zobowiązana do żadnej amortyzacji tych obligacji w trakcie trwania programu. Restrukturyzacja wszystkich serii obligacji odbyła się bez umorzeń (haircut) długu Work Service wobec obligatariuszy. Drobni obligatariusze indywidualni zostali w pełni spłaceni, wraz z zaległymi odsetkami, w tym odsetkami za zwłokę. Restrukturyzacja nie byłaby możliwa bez porozumienia z największymi obligatariuszami indywidualnymi, którzy zgodzili się na częściową spłatę swoich obligacji, a pozostałą kwotę w wysokości 1,6 mln zł rolowali na nowe obligacje i otrzymają ich spłatę do 29 maja 2020 r.

Spłata drobnych obligatariuszy indywidualnych oraz części dużych obligatariuszy indywidualnych odbyła się dzięki emisji obligacji nowej emisji, które w kwocie 7 mln zł objęli założyciele i mniejszościowi akcjonariusze Work Service S.A. – Panowie Tomasz Misiak i Tomasz Hanczarek. Wszystkie nowo emitowane serie obligacji oraz istniejąca seria o zmienionym terminie wykupu – zostały zabezpieczone pakietem zastawów oraz poręczeń udzielonych przez czeską i słowackie spółki Grupy Work Service.

Kluczowe dla sukcesu restrukturyzacji okazało się również zaangażowanie firm faktoringowych – BGŻ BNP Paribas Faktoring, Coface Poland Factoring, Bibby Financial Services oraz Banku Millennium.

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Michał Gołębiewski

Menedżer ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 245

Obserwuj nas