PwC przygotuje program rozwoju gospodarczego dla województwa kujawsko-pomorskiego

PwC przygotuje dla województwa kujawsko-pomorskiego kompleksowy program rozwoju gospodarczego, którego celem ma być wypracowanie efektywnych metod i instrumentów wsparcia dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności lokalnych firm sektora MŚP. Jednym z istotnych elementów działań PwC będzie także powołanie do życia Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego, które będzie pełnić rolę centrum informacji dla jednostek samorządu terytorialnego i MŚP.

Opracowanie przez PwC programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym z zadań projektu REGIOGMINA, który realizuje konsorcjum w składzie: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Budżet projektu to ponad 10,5 mln zł w 100% finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg – „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”. PwC zostało wybrane do realizacji zadań związanych z programem rozwoju gospodarczego w drodze przetargu.

By efektywnie wspierać firmy i kreować rozwój gospodarczy województwa w ramach projektu Regiogmina tworzymy mapę przedsiębiorstw, ich branż, powiązań i potrzeb. Przystąpiliśmy też do porządkowania i weryfikacji istniejących instrumentów wsparcia. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza.

Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Chcemy, aby dobry klimat dla przedsiębiorczości oraz skuteczna współpraca na linii region - gmina -przedsiębiorcy stały się wizytówkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Olgierd Dziekoński, kierownik projektu Regiogmina

Działania PwC w ramach przygotowania programu rozwoju województwa obejmują dwa etapy: badawczy oraz wdrożeniowy. W pierwszej kolejności PwC dokona analizy najważniejszych sektorów i firm w regionie wraz z ich wpływem na sytuację ekonomiczną województwa i gmin oraz przeglądu dostępnego systemu wsparcia oferowanego przedsiębiorcom w województwie. Wytypowane zostaną także najlepiej rozwijające się obszary gospodarki regionu, a także wskazane te, które wymagają dodatkowego wsparcia.

Program rozwoju gospodarczego regionu musi uwzględniać funkcjonujące już trendy społeczno-ekonomiczne, takie jak cyfryzacja czy wyzwania demograficzne, ale także przewidywać te, które dopiero za chwilę zyskają na znaczeniu. Kompleksowy i wybiegający w przyszłość program z jednej strony stanowi impuls do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, z drugiej – jest ważnym sygnałem dla inwestorów.

Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej

W kolejnym etapie projektu PwC określi praktyczny sposób wdrożenia zaproponowanych rozwiązań i rekomendacji.

Integralną częścią nowego planu rozwoju gospodarczego jest też pilotażowe powołanie do życia Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego, którego rolą ma być rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań środowiska gospodarczego oraz naukowego, prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji w zakresie działań na rzecz rozwoju gospodarczego adresowanych do samorządu województwa, samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego.

Aby w pełni wykorzystać potencjał gospodarczy regionu i działających tu przedsiębiorstw, niezbędne jest stworzenie sprawnego systemu zarządzania jego rozwojem, który zakłada koordynacyjną rolę Samorządu Województwa przy ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Będziemy wspierać region przy realizacji tak postawionego celu, korzystając z naszego doświadczenia i know-how zebranego w toku realizacji szeregu projektów doradczych oraz uwzględniając specyfikę województwa kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście niezwykle istotne będzie współdziałanie z regionalnymi i lokalnymi interesariuszami, a tym samym wykorzystanie potencjału instytucjonalnego regionu już na etapie prac projektowych.

Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego i infrastruktury PwC

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Agnieszka Gajewska

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 517 140 537

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 395

Obserwuj nas