Wolność bez barier - innowacja dla byłych skazanych

Innowator: Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej "Tulipan"
Tytuł innowacji: Wolność bez barier

Innowacja Wolność bez barier, wspierająca byłych skazanych to jedno z trzech wyróżnionych rozwiązań powstałych w ramach projektu Małe Wielkie Zmiany. 

Fundacja Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej Tulipan stworzyła innowacyjne rozwiązanie wspierające byłych skazanych w aktywizacji zawodowej. Rozwiązanie polega na dostarczeniu pracownikom instytucji (w szczególności pracownikom PUP) materiałów i narzędzi wspierających komunikację między urzędnikami a byłymi skazanymi. 

Innowacja ma na celu wsparcie pracowników instytucji, organizacji działających w obszarze aktywizacji zawodowej, w tym m.in. urzędników z Powiatowych Urzędów Pracy. Największą barierą w aktywizacji zawodowej osób, które chcą wrócić na rynek pracy po opuszczeniu zakładów karnych jest, jak wskazują innowatorzy odpowiednia komunikacja. Innowatorzy wskazywali m.in. deficyty w zakresie poprawności w komunikacji językowej i kultury języka. 

Cykl szkoleń i przygotowane w ramach innowacji materiały oraz narzędzia pozwalają na skuteczną i pozytywną komunikację między urzędnikami a byłymi skazanymi. Dobre komunikaty, odpowiednie w sytuacji oficjalnej, jaką jest rozmowa z urzędnikiem czy rekruterem zdecydowanie zwiększają szanse byłych skazanych na pozytywną ocenę, a dzięki temu na zdobycie pracy.

Dowiedz się więcej


Problem jaki zauważyli innowatorzy, Stowarzyszenie RiRS Tulipan to trudności w komunikacji byłych skazanych z przedstawicielami instytucji i organizacji uczestniczących w ich reintegracji społecznej i zawodowej.

Skuteczna interakcja jest niezbędna, by budować dobre wrażenie oraz prawidłowo przejść przez wszystkie etapy rekrutacyjne. Problemy komunikacyjne tych osób dotyczą szczególnie formalnych kontaktów w urzędach, lecz nie tylko. Odpowiedni dobór słów, forma komunikatu czy sposób wysławiania się odpowiednio do sytuacji jest podstawą skutecznego nawiązywania relacji, a dzięki temu przyczynia się do lepszej aktywizacji nie tylko zawodowej, ale i społecznej.


  • Osoby opuszczające jednostki penitencjarne (areszty śledcze/zakłady karne).
  • Osoby cechujące się deficytami w zakresie zarówno kompetencji zawodowych, jak i tzw. miękkich (społecznych oraz osobistych), mające trudność w odnalezieniu się w społeczeństwie, skutecznej readaptacji. 

  • Urzędnicy państwowi oraz samorządowi, a w szczególności doradcy zawodowi zatrudnieni w urzędach pracy
  • Asystenci rodzin
  • Pracownicy organizacji pozarządowych aktywizujący zawodowo osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym byłych skazanych

Skontaktuj się z nami

Obserwuj nas