Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

Niniejsza publikacja przedstawia przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską (MSSF) fikcyjnej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją i handlem towarami, świadczącej usługi i posiadającej nieruchomości inwestycyjne - Grupa KASZUBY MSSF S.A.

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 r. Ponieważ Grupa KASZUBY MSSF S.A. sporządzała już skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF, w jej przypadku nie ma zastosowania MSSF 1 - „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”. 

Publikacja powstała w celach ilustracyjnych i żeby zapewnić jej większą użyteczność i przejrzystość zastosowaliśmy tradycyjny układ sprawozdania finansowego: podstawowe sprawozdania finansowe, zasady rachunkowości, następnie ujawnienia przedstawione w kolejności w jakiej występują w podstawowych sprawozdaniach finansowych. W szczególności w publikacji przedstawiono przykładowe ujawnienia wynikające z nowych standardów opublikowanych w ciągu ostatnich lat, tj. MSSF 16 Umowy leasingowe, MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 dotyczący instrumentów finansowych

W końcowej części publikacji dołączono Komentarz PwC w celu wyjaśnienia szczegółowych zasad prezentacji szeregu trudniejszych zagadnień. Komentarze dotyczą m.in. prezentacji bilansu, sprawozdania z wyniku, sprawozdania z całkowitych dochodów; sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, podsumowania najważniejszych zasad rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem finansowym.

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Tomasz Konieczny

Partner

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Marta Madejska

Dyrektor

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy Menedżer

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas