Przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe wg MSSF

Niniejsza publikacja przedstawia przykładowe skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską (MSSF) fikcyjnej grupy kapitałowej zajmującej się produkcją i handlem towarami, świadczącej usługi i posiadającej nieruchomości inwestycyjne - Grupa KASZUBY MSSF S.A.

Niniejsza publikacja opiera się na wymogach standardów i interpretacji MSSF, które obowiązują w Unii Europejskiej w odniesieniu do rocznych okresów obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 r. Ponieważ Grupa KASZUBY MSSF S.A. sporządzała już skonsolidowane sprawozdania finansowe według MSSF, w jej przypadku nie ma zastosowania MSSF 1 - „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”. 

Publikacja powstała w celach ilustracyjnych i żeby zapewnić jej większą użyteczność i przejrzystość zastosowaliśmy tradycyjny układ sprawozdania finansowego: podstawowe sprawozdania finansowe, zasady rachunkowości, następnie ujawnienia przedstawione w kolejności w jakiej występują w podstawowych sprawozdaniach finansowych.

W szczególności w publikacji przedstawiono przykładowe ujawnienia wynikające z nowych standardów opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat, tj. MSSF 16 Umowy leasingowe, MSSF 15 Przychody z umów z klientami oraz MSSF 9 dotyczący instrumentów finansowych

W końcowej części publikacji dołączono Komentarz PwC w celu wyjaśnienia szczegółowych zasad prezentacji szeregu trudniejszych zagadnień. Komentarze dotyczą m.in. prezentacji bilansu, sprawozdania z wyniku, sprawozdania z całkowitych dochodów; sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych, podsumowania najważniejszych zasad rachunkowości i ich zmian, w szczególności wynikające z wdrożenia nowego standardu MSSF 16 Umowy leasingowe, oraz zarządzania ryzykiem finansowym. 

 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny

Partner

Tel.: +48 22 746 4285

Marta Madejska

Dyrektor

Tel.: +48 22 746 4139

Marta Stypułkowska-Molga

Starszy menedżer

Tel.: +48 502 184 074

Obserwuj nas