Zielone finanse po polsku.

Jak ESG zmieni sektor bankowy i finansowanie firm?

Pobierz raport

Pojęcie ESG (Environmental, Social, Governance), czyli wszystkie kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, staje się coraz istotniejsze dla wielu przedsiębiorstw i instytucji, ale też dla całej gospodarki. Ma to związek m.in. z rosnącą presją regulacyjną w UE, presją rynkową, wymogami właścicielskimi (ze zwiększającym się segmentem inwestorów wybierających “zielone” inwestycje) oraz możliwością pozyskania finansowania, zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

Mimo, że zasady ESG dotyczą każdego sektora, to jednak ich wpływ będzie zróżnicowany. Przekierowanie przepływów kapitału w stronę bardziej zrównoważonej działalności i inwestycji ma realny wpływ na działalność instytucji finansowych, choć one same nie mają istotnego udziału w emisji CO2, natomiast swoim finansowaniem mogą wpływać na rozwój określonych branż.


Jak polskie banki przygotowują się do wdrożenia wymogów związanych z ESG?

Na to pytanie odpowiada niniejszy raport, który przedstawia wyniki badania przeprowadzonego przez PwC wśród przedstawicieli banków w Polsce w marcu 2021 roku. Na pytania odpowiedziało anonimowo 14 instytucji, których aktywa wynoszą blisko 80 proc. całej sumy bilansowej polskiej bankowości.

"Z badania wynika, że już teraz 80% badanych banków komercyjnych wprowadziło elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej, a niemal wszystkie uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych, głównie dla wybranych branż i sektorów. To może być istotny sygnał dla firm ubiegających się o finansowanie swoich inwestycji w niedalekiej przyszłości, jakie mogą być wobec nich dodatkowe oczekiwania.

Co ważne, zdecydowana większość banków, które wzięły udział w naszym badaniu, pozytywnie postrzega kształtujące się wymogi regulacyjne w zakresie ESG - dostrzega w nich szansę zarówno dla swoich organizacji, jak też dla całego sektora bankowego i gospodarki."

paprotny

Przemysław Paprotny

partner PwC, lider usług dla sektora finansowego w Polsce

bednarski

Piotr Bednarski

dyrektor w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

hutny

Dorota Hutny

ekspert w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

W jakich obszarach banki wprowadziły już elementy zrównoważonego finansowania?

Prawie 80% z badanych banków wprowadziło już elementy zrównoważonego finansowania w swoich strategiach biznesowych i ofercie produktowej. Do obszarów, w których wiele instytucji nie wprowadziło jeszcze elementów zrównoważonego finansowania należą: kształtowanie ceny produktów (86% instytucji nie wprowadziło żadnych elementów ESG) oraz procesy identyfikacji i szacowania ryzyka, stress testy, a także proces ICAAP (71% instytucji nie wprowadziło żadnych elementów ESG).

Oprócz wymienionych w badaniu obszarów, wskazano, że elementy zrównoważonego finansowania wprowadzono również w ramach:

 • kampanii edukacyjnych dotyczących cyberbezpieczeństwa oraz finansów,
 • instytucji rzecznika etyki,
 • standardów prostej komunikacji,
 • źródeł finansowania (emisja zielonych listów zastawnych),
 • procesu komercjalizacji produktów.
TAK
NIE

W strategii biznesowej/strategii działania

%
%

w ofercie produktowej

%
%

w strukturze organizacyjnej

%
%

w procesie identyfikacji i szacowania ryzyka, ST, ICAAP

%
%

w procesach oceny kredytowej

%
%

w kształtowaniu ceny produktów

%
%

inne

%
%

Czy w obecnych procesach kredytowych banki uwzględniają ryzyka klimatyczne i środowiskowe?

TAK
NIE

Dla wybranych branż/sektorów

%
%

Dla największych i strategicznych klientów

%
%

Dla wszystkich klientów proporcjonalnie do ryzyka

%
%

inne

%
%

Tylko dwa spośród 14 ankietowanych banków obecnie nie uwzględniają w procesach kredytowych ryzyk środowiskowych i klimatycznych, planują jednak w przyszłym roku wprowadzić tego rodzaju proces. Najczęściej ryzyka klimatyczne i środowiskowe uwzględniane są w procesach kredytowych dla wybranych branż lub sektorów. Wywiady przeprowadzone wśród banków przez PwC wskazują, że należą do nich m.in. sektor energetyczny, wydobywczy (kopalnie), przemysł ciężki i chemiczny.

Jedna spośród badanych instytucji zadeklarowała, że obecnie uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych dla wszystkich klientów, proporcjonalnie do ryzyka. W kategorii „Inne” znalazły się takie procesy jak wykup wierzytelności leasingowych z tytułu leasingu udzielonego na projekty w obszarze OZE (fotowoltaika) oraz udzielanie kredytów związanych z termomodernizacją.

Jakie największe wyzwania zostały zidentyfikowane przez banki w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka czynników ESG?

Według badanych instytucji największymi wyzwaniami wynikającymi z wymogów wdrożenia do ram ryzyka czynników ESG są:

 • Brak lub ograniczona dostępność danych na temat kontrahentów w zakresie ESG (według 86% ankietowanych),
 • Niska jakość ujawnień i świadomości kontrahentów na temat czynników ESG (według 79% ankietowanych),
 • Brak finalnych, przejrzystych regulacji (według 71% banków).

Ponad połowa instytucji (57%) postrzega również niedostosowanie w zakresie systemów IT lub procesów wewnętrznych w bankach jako istotne wyzwania w związku z wymogami wdrożenia do ram ryzyka czynników ESG. Prawie 40% widzi ryzyko zbyt mechanicznego wdrożenia przepisów ESG poprzez rozporządzenia Komisji Europejskiej a nie dyrektywy UE, co może wiązać się z niedostatecznym uwzględnianiem negatywnych skutków lokalnych wdrożenia przepisów ESG dla klientów banków. Tak może stać się w wyniku wymuszenia przepisami zbyt szybkiej, radykalnej lub nieuwzględniającej m.in. kosztów społecznych transformacji w zakresie ESG, czy niedocenienie wpływu ESG na konkurencyjność gospodarki Polski (firmy, klienci indywidualni).

TAK
NIE

Brak finalnych, przejrzystych regulacji

%
%

Brak/Ograniczona dostępność danych na temat kontrahentów w zakresie ESG

%
%

Niska jakość ujawnień i świadomość kontrahentów na temat czynników ESG

%
%

Brak wiedzy i kompetencji w instytucji

%
%

Niedostosowanie systemowe lub procesowe

%
%

Aktualna polityka KE/PE coraz szerszego stosowania rozporządzeń bezpośrednio obowiązujących w krajach UE

%
%

Jakie rozwiązania systemowe lub sektorowe byłyby w ocenie banków przydatne dla realizacji inicjatyw ESG?

Opracowanie jednolitych zasad interpretacyjnych wymogów regulacyjnych w zakresie ESG w sektorze bankowym

%

Wprowadzenie szczegółowych wymogów/wytycznych w zakresie ujawnień ESG dla dużych przedsiębiorstw/spółek notowanych na GPW

%

Kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do klientów banków

%

Sektorowa baza danych na temat ryzyka ESG klientów banków

%

Wprowadzenie certyfikowanego systemu ratingów dla klientów banków

%

Inne

%

Wszystkie badane banki jednomyślnie zadeklarowały, że dla realizacji inicjatyw ESG przydatne byłoby opracowanie jednolitych zasad interpretacji wymogów regulacyjnych w zakresie ESG w sektorze bankowym. Wśród przydatnych rozwiązań znalazły się również:

 • Wprowadzenie szczegółowych wymogów / wytycznych w zakresie ujawnień ESG dla dużych przedsiębiorstw / spółek notowanych na GPW (według 79% banków),
 • Sektorowa baza danych na temat ryzyka ESG klientów banków (według 79% banków),
 • Kampanie informacyjno-edukacyjne skierowane do klientów banków (według 71% banków),
 • Wprowadzenie certyfikowanego systemu ratingów ESG dla klientów banków (według 71 % banków).

Padały również odpowiedzi dotyczące potrzeby uspójnienia wymogów w zakresie Certyfikatów EPC w UE oraz wprowadzenia obowiązku posiadania EPC dla każdej nieruchomości oraz ogólnodostępnej bazy danych.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Dorota Hutny

Dorota Hutny

Starsza Menedżerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 215

Tomasz Kassel

Tomasz Kassel

Partner zarzadzający, Tax, Legal and People (TLP), PwC Polska

Tel.: +48 502 184 846

Obserwuj nas