Banki pozostają na drodze zielonej transformacji, pomimo dodatkowych wyzwań

Zielone finanse po polsku, edycja 3

Zielone finanse po polsku edycja 3
  • Report
  • 10 minute read
  • Styczeń 09, 2024

Kwestie ESG, czyli kwestie związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem wewnętrznym (Environmental, Social, Governance) zdążyły już wpisać się w rzeczywistość działania instytucji finansowych w Polsce. 

 

Realizując założenia Porozumienia Paryskiego, Zielony Ład wraz z innymi deklaracjami politycznymi wytycza ścieżkę do osiągnięcia neutralności klimatycznej europejskiej gospodarki, w tym do zerowej emisyjności UE do 2050 roku. Żeby zrealizować te założenia potrzebne jest przekierowanie przepływu kapitału w kierunku bardziej zrównoważonych inwestycji. Odzwierciedlają to aktualne i kształtujące się wymogi regulacyjne oraz wytyczne dla europejskiego sektora finansowego w zakresie ESG, które wywierają presję na sektor finansowy odgrywający wiodącą rolę w finansowaniu "zielonej transformacji". Wprowadzane regulacje z coraz większą siłą oddziaływują również na banki działające w naszym kraju.

 

Jak wygląda transformacja środowiskowa i społeczna z perspektywy banków działających w Polsce? Jakie są największe wyzwania, z którymi muszą się mierzyć? Na te pytania odpowiemy już po raz trzeci - w kolejnym raporcie “Zielone finanse”, bazując na wynikach anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród przedstawicieli banków w Polsce.

Playback of this video is not currently available

0:49

83%

ankietowanych banków planuje rozszerzyć ofertę produktową w zakresie zrównoważonego finansowania.

2 z 12

badanych instytucji planuje na obecnym etapie podnieść koszty dla klienta w przypadku finansowania tzw. “brudnych” inwestycji lub działalności.

75%

ankietowanych podmiotów deklaruje wprowadzenie dodatkowych usług wspierających transformację swoich klientów.

Przemysław Paprotny
Partner PwC, lider usług dla sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Piotr Bednarski
Dyrektor w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Dorota Hutny
Starsza menedżerka w zespole usług dla sektora finansowego w PwC

Tegoroczne badanie przynosi ze sobą trzy główne wnioski. Po pierwsze, potwierdza gotowość polskich banków do wspierania klientów w zielonej transformacji. Instytucje te planują nie tylko rozszerzyć swoją ofertę o kolejne zrównoważone produkty (np. kredyty na inwestycje wspomagające taksonomiczne cele klimatyczne), ale i aktywnie współpracować z klientami w tematach związanych z ESG, na przykład przez różnego rodzaju dodatkowe usługi.

Po drugie, zaznacza się już ryzyko podnoszenia przez banki kosztów finansowania tzw. "brudnych" inwestycji lub działalności. Na razie mówi o tym tylko 2 z 12 respondentów, ale jeszcze w 2022 roku żaden bank nie rozważał takiej opcji. Zdecydowana większość instytucji jednak nadal preferuje system zachęt promujących bardziej zrównoważone rozwiązania.

Po trzecie, obecna sytuacja geopolityczna, w tym przedłużająca się wojna w Ukrainie, skutkuje innym niż w zeszłym roku spojrzeniu banków na możliwość zmiany dotychczasowych planów i intensywności zakładanych prac w obszarze ESG. Ta determinacja jest po prostu mniejsza. Niemniej, nadal większość instytucji (60%) nie spodziewa się, aby obecne warunki wpłynęły na zaplanowane prace w obrębie przyjętych strategii ESG.

Podejście do zarządzania ryzykiem i strategią ESG

W miarę postępującego rozwoju metod identyfikacji i szacowania wpływu czynników ESG na profil ryzyka instytucji finansowych i ich długoterminową odporność biznesową, a także rosnącej presji regulacyjnej w tym obszarze, coraz ważniejsze staje się dla banków systematyczne włączanie czynników ESG do swoich procesów zarządzania ryzykiem.

Na potrzeby zarządzania ryzykiem ESG i kształtowania strategii biznesowej, banki działające w Polsce wykorzystują szerokie spektrum metod i narzędzi, przy czym zdecydowana większość banków wykorzystuje co najmniej trzy różne narzędzia:

Warto zauważyć, że takie podejście pozwala jednocześnie zminimalizować ekspozycję banku na wybrane ryzyka ESG oraz aktywnie wspierać transformację gospodarki w kierunku zrównoważonym. Podejście takie jest obecne od kilku lat w bankach zagranicznych np. w krajach skandynawskich, które blisko współpracują z klientami i wspierają ich w procesach transformacji energetycznej, obszarze czystej wody, utylizacji ścieków czy śmieci.


Jakie metody/podejścia są stosowane przez Państwa instytucję do zarządzania ryzykiem ESG i kierowania strategią biznesową.

Polityka wykluczeń
%
Produkty i usługi pomagające klientom w przejściu na zrównoważoną gospodarkę
%
Aktywna współpraca z klientami w zakresie ich transformacji
%
Ustalenie kluczowych wskaźników ryzyka (KRI) i/lub kluczowych wskaźników efektywności (KPI) dla ryzyk ESG
%
Cele i limity dla kluczowych wskaźników ESG
%

Plany w zakresie zrównoważonego finansowania

Wdrożenie regulacji i wytycznych nadzorczych oraz rozwój zielonej oferty produktowej to priorytetowe obszary, na których banki planują koncentrować swoje działania w najbliższym roku (odpowiednio 75% oraz 67% ankietowanych). Na trzecim miejscu wskazywano realizację przyjętej strategii ESG (58% ankietowanych). Deklaracje te zbliżone są do wyników z poprzedniej edycji naszego badania z 2022 (odpowiedzi te uzyskały kolejno 75%, 63% i 69% wskazań).

Oznacza to, że niezmiennie od kilku lat głównymi czynnikami motywującymi banki do podejmowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju są rosnące wymogi prawne i regulacyjne oraz chęć poprawy lub utrzymania pozycji konkurencyjnej.


Proszę wskazać 3 kluczowe obszary zrównoważonego finansowania, na jakich Państwa instytucja planuje koncentrować swoje działania w najbliższym roku.

Wdrożenie przepisów i wytycznych nadzorczych w obszarze zrównoważonego rozwoju
%
Rozwój zielonej oferty produktowej
%
Realizacja przyjętej strategii ESG i określonych w niej celów
%
Rozwój baz danych i narzędzi ESG lub/i zakup danych w obszarze ESG
%
Edukowanie i zachęcanie dostawców i odbiorców (klientów) do wdrażania najlepszych standardów w obszarze zrównoważonego rozwoju
%
Wzmocnienie poziomu kompetencji w obszarze ESG poprzez szkolenia kierownictwa, personelu i /lub rekrutację specjalistów
%
Zmiany organizacyjne mające na celu ustrukturyzowanie i wzmocnienie kompetencji
w obszarze zrównoważonego rozwoju
%

Wykorzystanie wyników oceny ryzyka ESG

Wszyscy respondenci zadeklarowali wykorzystywanie wyników oceny ryzyka ESG w procesie udzielania kredytów, co odzwierciedla konieczność dostosowania się banków do oczekiwań EBA wyrażonych w Wytycznych w zakresie udzielania i monitorowania kredytów (EBA Guidelines on loan origination and monitoring). Niewiele mniej wskazań uzyskała wykorzystanie wyników oceny ryzyka ESG w aktualizacji strategii biznesowej (83%). Taka sytuacja może wynikać nie tylko ze strategii związanych ze zrównoważonym finansowaniem, ale również z odpowiedzi na wymogi regulacyjne - zgodnie z Metodyką Badania i Oceny Nadzorczej Banków (2023), w trakcie analizy jakościowej modelu biznesowego (w tym przy ocenie przedstawionej przez bank strategii) nadzór ocenia podatność banku na wpływ faktycznych i potencjalnych czynników ryzyka pochodzących z otoczenia biznesowego, takich jak m.in. czynniki ryzyka ESG oraz działania mające na celu ograniczenie wpływu tego ryzyka na wynik banku. 

 


Proszę wskazać w jakich obszarach działalności wykorzystywane są wyniki oceny ryzyka ESG?

Proces udzielania kredytów
%
Aktualizacja strategii biznesowej / modelu biznesowego
%
Proces zatwierdzania nowych produktów
%
Procesy due dilligence dostawców
%
Zarządzanie kapitałem / ICAAP
%
Procesy zarządzania ryzykiem innym niż kredytowe:
operacyjne, rynkowe, płynności, inne
%
Procesy due dilligence dla inwestycji
%
Proces wyceny zabezpieczeń
%
Proces ustalania ceny produktu
%
Proces szacowania rezerw na ryzyko kredytowe
%

O badaniu

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania przeprowadzonego wśród banków w Polsce przez PwC od lipca do września 2023 roku. W badaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 banków (grup bankowych), których aktywa odpowiadają za około 66% całej sumy bilansowej polskiego sektora bankowego.

Raport: Zielone finanse po polsku

Edycja 3

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 049

Dorota Hutny

Dorota Hutny

Starsza Menedżerka, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 215

Obserwuj nas