MDR Assessment

Szanowni Państwo,

zapraszam do skorzystania z narzędzia
PwC MDR Assessment©


W zakładce MDR Initial Assessment mogą Państwo dokonać wstępnej oceny transakcji pod kątem ryzyka wystąpienia schematu podatkowego. MDR Initial Assessment bazuje na naszym doświadczeniu i opiera się na istotnie ograniczonych informacjach przekazanych w Państwa odpowiedziach, których w żaden sposób nie weryfikujemy. Stąd też przedstawiona Państwu ocena nie może stanowić opinii ani porady podatkowej. Niezależnie zatem od wyniku tej oceny, powinni Państwo dokonać szczegółowej analizy stanu faktycznego transakcji i na tej podstawie podejmować odpowiednie decyzje.

W zakładce MDR Final Assessment możecie Państwo nawiązać kontakt z naszymi specjalistami, którzy mogą Państwa wesprzeć przy dokonaniu ostatecznej oceny transakcji pod kątem raportowania schematów podatkowych, po zawarciu z nami umowy na świadczenie usług doradztwa podatkowego.

Zapraszam do współpracy!

Weź udział w badaniu

Pozdrawiam
Robert Jurkiewicz
Partner w PwC

Odczarować MDR VII Jak przygotować się do odwieszenia terminów raportowania MDR

Odczarować MDR VI Rozliczenie podatku dochodowego a obowiązki w zakresie MDR

TSUE wypowiedział się o MDR na wniosek belgijskiego sądu

Wyrokiem z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie Orde van Vlaamse Balies i in. (sygn. C-694/20) Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) orzekł nieważność przepisu wprowadzonego tzw. dyrektywą DAC6 w zakresie, w jakim nakładał on na objętego tajemnicą zawodową adwokata, działającego jako pośrednik w rozumieniu dyrektywy, obowiązek bezzwłocznego powiadomienia każdego innego pośrednika (który nie jest jego klientem) o ciążących na nim obowiązkach w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Wyrok został wydany w związku z pytaniem prejudycjalnym belgijskiego Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczył ważności art.8ab ust. 5 dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG, zmienionej dyrektywą Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. w świetle przepisów Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, a konkretnie jej art. 7, który przyznaje każdemu prawo do życia prywatnego i rodzinnego, domu i komunikowania się.

Zgodnie z belgijskimi regulacjami MDR, których stosowanie doprowadziło belgijski Trybunał do wniesienia sprawy przed TSUE, jeżeli pośrednik podlega obowiązkowi zachowania tajemnicy zawodowej, jest on zobowiązany do poinformowania na piśmie innego pośrednika, że nie może wywiązać się z obowiązku zgłoszenia, na skutek czego obowiązek zgłoszenia automatycznie przechodzi na innego pośrednika.

Belgijskie przepisy różnią się przy tym od polskich regulacji, gdyż nakładają obowiązek poinformowania w pierwszej kolejności innych pośredników, a dopiero w przypadku ich braku korzystających (przepisy Ordynacji podatkowej nakładają obowiązek poinformowania wszystkich zobowiązanych podmiotów, w tym korzystających, równocześnie).

Co wynika z wyroku TSUE?

TSUE orzekł nieważność przepisu dyrektywy nakładającego na objętego tajemnicą zawodową adwokata, działającego jako pośrednik w rozumieniu dyrektywy, obowiązku bezzwłocznego powiadomienia każdego innego pośrednika, który nie jest jego klientem, o ciążących na nim obowiązkach w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Zatem, niezgodność unijnych regulacji w zakresie MDR, TSUE dostrzegł w odniesieniu do precyzyjnie określonej sytuacji, w której:

 • obowiązek informacyjny został nałożony na osobę objętą tajemnicą zawodową (adwokata),
 • osoba ta pełni w danej sytuacji rolę pośrednika,
 • ów obowiązek ma polegać na poinformowaniu innego pośrednika o ciążących na tym innym pośredniku obowiązkach w zakresie raportowania MDR,
 • obaj pośrednicy nie są w relacji adwokat-klient.

W ocenie TSUE dla realizacji celów dyrektywy nie jest konieczne informowanie przez pośredników innych pośredników o zidentyfikowanych obowiązkach informacyjnych MDR, między innymi z uwagi na to, że:

 1. na każdym pośredniku obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych spoczywają bezpośrednio i indywidualnie,
 2. są oni zwolnieni z obowiązku przekazania informacji o schemacie podatkowym tylko pod warunkiem, że są w stanie udowodnić, że inny pośrednik już właściwe informacje przekazał,
 3. pośrednicy mają obowiązek bezzwłocznego powiadomienia swojego klienta o ciążących na nim obowiązkach sprawozdawczych.

Zmiany w raportowaniu transgranicznych schematów podatkowych

W dniu 25 czerwca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę, której celem jest zmiana, między innymi, przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ponadto, w dniu 30 czerwca 2020 r. zostało wydane Rozporządzenie Ministra Finansów odraczające terminy ponownego raportowania.

Zmiany obejmują:

Obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, podmioty, które raportowały transgraniczne schematy podatkowe, w przypadku których pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., mogą być zobowiązane do ich ponownego zgłoszenia, z uwzględnieniem nowych wymogów formalnych (m.in. w oparciu o nowy schemat zgłoszenia).

Rozporządzenie przewiduje, że zgłoszenie powinno zostać dokonane:

 • przez promotorów – do 31 grudnia 2020 r.,
 • przez korzystających – do 31 stycznia 2021 r.,
 • przez wspomagających – do 28 lutego 2021 r.


Co do zasady, gdy schemat został już zaraportowany, obowiązek jego ponownego zgłoszenia będzie ciążył na podmiocie, który pierwotnie dokonał raportowania.

Obowiązek retrospektywnego raportowania przez wspomagających
Zgodnie z pierwotnym brzmieniem przepisów, wspomagający nie byli zobowiązani do retroaktywnego raportowania schematów podatkowych. Ustawa zmienia tę zasadę w odniesieniu do schematów transgranicznych, co oznacza nałożenie na wspomagających obowiązku raportowania schematów, względem których pierwszej czynności związanej z wdrożeniem dokonano po 26 czerwca 2018 r.

Unieważnienie numerów NSP schematów transgranicznych
Zgodnie z nowelizacją, NSP nadane dotychczas schematom transgranicznym zostały unieważnione z dniem 1 lipca 2020 r.

Wypłata dywidendy na rzecz nierezydenta powyżej 25 milionów obowiązkowa do zaraportowania tylko raz w roku

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. zmienione przepisy Ordynacji podatkowej wprowadziły obowiązkowe raportowanie tzw. schematów podatkowych (MDR). Zgodnie z regulacją przewidzianą w art. 86a § 1 pkt 1 lit. c Ordynacji Podatkowej, inna cecha szczególna jest spełniona, jeżeli dochody (przychody) nierezydenta, wynikające lub oczekiwane w związku z wykonaniem uzgodnienia, przekraczają łącznie w trakcie roku kalendarzowego kwotę 25 000 000 zł.

W praktyce, cecha ta może dotyczyć wypłaty dywidendy na kwotę powyżej 25 milionów do np. zagranicznego udziałowca. Przy obecnej praktyce stosowania regulacji MDR, niepewność podatników wzbudzała sytuacja, gdy spółka wypłaciła już dywidendę przekraczającą limit i zgłosiła to szefowi KAS, a następnie planowała wypłacić w tym samym roku i do tego samego podmiotu zagranicznego ponownie należność z tego tytułu.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości w tym zakresie, stwierdzając w odpowiedzi na pytanie DGP, iż „dokonanie w trakcie tego samego roku kalendarzowego kolejnej płatności z tego samego tytułu do tego samego podmiotu (nierezydenta) nie prowadzi do powstania odrębnego obowiązku raportowania schematu podatkowego”.

Projekt nowelizacji przepisów o MDR

W dniu 23 sierpnia 2019 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustaw o CIT, wymianie informacji z innymi państwami, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja przepisów przewiduje m.in. zmiany w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Zakres nowelizacji przepisów

Opublikowany przez rząd i przekazany do konsultacji społecznych projekt ustawy związany jest z implementacją europejskiej dyrektywy ATAD 2, a także uzupełnieniem przepisów wynikających z dyrektywy MDR. Wprowadzane zmiany mają na celu przeciwdziałanie rozbieżnościom w ramach kwalifikacji struktur hybrydowych, prowadzących do podwójnego odliczenia lub odliczenia bez ujęcia w dochodzie. Nowelizacja obejmuje rozwiązania, które dadzą organom podatkowym możliwość odmowy odliczenia danej płatności, kosztów lub straty albo nałożenia obowiązku ujęcia płatności w dochodzie podatnika. Projekt przewiduje także włączenie do porządku prawnego regulacji wprowadzających cztery kategorie rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych.

Zmiany w zakresie MDR

Projektowana ustawa stanowi uzupełnienie obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisów w zakresie raportowania schematów podatkowych, stanowiących implementację dyrektywy MDR. Nowelizacja nakłada na Szefa Krajowej Administracji Skarbowej obowiązek przekazania informacji o transgranicznych schematach podatkowych organom podatkowym państw członkowskich, jak również Komisji Europejskiej. Określa również zakres, sposób i termin przekazania takich informacji.

Projekt przewiduje również zmianę w zakresie retrospektywnego przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych. Obecnie do retrospektywnego raportowania zobowiązani są promotor lub korzystający. Nowelizacja przewiduje objęcie tym obowiązkiem również wspomagającego. Będzie to dotyczyło tych schematów podatkowych o charakterze transgranicznym, które dotychczas nie zostały zaraportowane przez promotorów lub korzystających.

Ponadto, zmiany przewidują rozszerzenie listy terytoriów lub krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Zostanie ona powiększona o unijny wykaz jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych.

Odpowiedzi MF na pytania podatników dotyczące MDR

W dniu 22 grudnia 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

Najważniejsze kwestie poruszane w pytaniach prezentujemy poniżej.

Obowiązek ponownego raportowania transgranicznych schematów podatkowych

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, obowiązek ponownego zaraportowania przez podmioty, które uprzednio przekazały informację o schemacie podatkowym transgranicznym (informacja MDR-1) dotyczy schematów podatkowych, w przypadku których pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu dokonano w okresie od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r.

Przekazywana przez podmiot informacji MDR-1 powinna być aktualna na moment jej złożenia, w oparciu o informacje, w których posiadaniu znajduje się podmiot i jego najlepszą wiedzę. Co do zasady, podmioty nie są zobowiązane do aktywnego poszukiwania informacji o uzgodnieniu.

W przypadku, gdy schemat podatkowy nie został zaraportowany z uwagi na rozwiązania przewidziane w tzw. Tarczy Antykryzysowej, a podlega obowiązkowi ponownego raportowania, wystarczające jest jednokrotne przekazanie informacji MDR-1 na aktualnej schemie zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa.

Reguły określające zasady ustalania, w którym państwie członkowskim UE należy wykonać obowiązek przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów podmiot, który udowodni, że schemat podatkowy transgraniczny został poprawnie przekazany właściwym organom w innym państwie członkowskim UE, jest zwolniony z obowiązku jego zaraportowania w Polsce. W tym celu powinien, przed upływem własnego terminu w Polsce, posiadać dowód świadczący o poprawnym przekazaniu informacji właściwym organom o schemacie podatkowym w innym państwie UE.

Przez „dowód” należy rozumieć wszelkiego rodzaju potwierdzenie, które bezsprzecznie wskazuje na wykonanie tego obowiązku.

W przypadku zaistnienia istotnych różnic w zakresie treści przedmiotowej informacji (również w porównaniu do informacji wymaganych zgodnie z obowiązującymi w Polsce regulacjami MDR), również w Polsce może powstać obowiązek złożenia dodatkowej informacji o tym schemacie podatkowym transgranicznym na formularzu MDR-1.

Obowiązek ponownego przekazania kwartalnej informacji o udostępnieniu schematu podatkowego standaryzowanego (MDR-4)

W celu wypełnienia obowiązku wystarczające będzie złożenie jednej informacji MDR-4 dotyczącej danego schematu podatkowego, obejmującej cały okres od 26 czerwca 2018 r. do 30 czerwca 2020 r., zawierającej pełen zakres danych, w tym również danych z uprzednio złożonych informacji MDR-4.

NSA: tak dla interpretacji indywidualnych w zakresie MDR

W wyroku z 28 stycznia 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny po raz pierwszy odniósł się w wyroku do problematyki wydawania interpretacji indywidualnych w odniesieniu do przepisów MDR. NSA stwierdził, że obowiązki prawno-podatkowe związane z obowiązkiem raportowania schematów podatkowych, objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b i nast. Ordynacji podatkowej.

W uzasadnieniu do przedmiotowego wyroku NSA wskazał, że:

 • Przepisy MDR (dział III rozdział 11a Ordynacji podatkowej) nie mają jednolitego charakteru. Można wśród nich wskazać zarówno przepisy materialne, jak i procesowe.
 • W zakresie objętym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie objętej wyrokiem, tj. zwłaszcza w odniesieniu do obowiązku złożenia informacji o schemacie podatkowym, przepisy MDR należy uznać za regulacje materialnoprawne, podlegające interpretacji przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

W tym zakresie NSA podkreślił znaczenie dwóch aspektów:

 • Przepisy MDR niejako współtworzą regulacje zawarte w szczególności w materialnych ustawach podatkowych, które już bezpośrednio wyznaczają treść i zakres obowiązków podatkowych. Informacyjny charakter przepisów MDR nie przesądza o tym, że odnoszą się one do realizacji praw i obowiązków w sferze procesowej. Są to tzw. instrumentalne powinności podatkowe, które służą prawidłowemu wykonaniu zobowiązania podatkowego. Obowiązki tego typu wyrażane są przez regulacje materialnoprawne.
 • Przepisy MDR zamieszczono w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej, poświęconym zobowiązaniom podatkowym, tj. tym który ma charakter konstytucyjny z perspektywy systemu prawa podatkowego, odnoszący się do ogólnych zagadnień materialnego prawa podatkowego, wiążących się zwłaszcza z powstawaniem, regulowaniem, wygasaniem zobowiązań podatkowych oraz odpowiedzialnością podatkową za owe zobowiązania.


NSA przywołał także argumenty dotyczące:

 • braku wyraźnego wykluczenia możliwości wydania interpretacji indywidualnej w zakresie obowiązków dotyczących raportowania schematów podatkowych,
 • obwarowanie tych obowiązków sankcją karną.

MF zmienia stanowisko w zakresie uzupełnień MDR

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Ministerstwo Finansów zmieniło treść jednej z odpowiedzi na pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Zmiana stanowiska MF będzie miała doniosłe znaczenie dla praktyki raportowania schematów podatkowych. MF przestał akceptować dokonywanie przez raportujących „korekt” błędnie złożonych raportów w drodze ich uzupełnienia.

Zgodnie z pierwotnym brzmieniem odpowiedzi na pytanie nr 3, „W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji lub zawiadomienia zawierających błędy, należy przekazać Szefowi KAS uzupełnienie błędnej informacji. Nie ma możliwości przekazania Szefowi KAS odrębnego pisma wyjaśniającego przyczyny korekty. Uzupełnienie to składa się na wezwanie Szefa KAS”. Tak wyrażone przez MF stanowisko, poparte praktyką KAS oraz podmiotów raportujących powodowało, że ewentualne błędy, czy braki w informacji o schemacie podatkowym można było „skorygować” / uzupełnić poprzez złożenie uzupełnienia do przekazanej wcześniej Szefowi KAS informacji o schemacie podatkowym.

Zmieniając swoje stanowisko w powyższym zakresie MF wskazało, że „W przypadku przekazania Szefowi KAS informacji o schemacie lub zawiadomienia zawierających błędy, podmiot z własnej inicjatywy nie ma uprawnień do składania uzupełnień zarówno w zakresie informacji i zawiadomień o schemacie podatkowym jak i uzupełnienia błędnie złożonego podpisu na formularzu”. Podkreślono jednocześnie, że uzupełnienie informacji lub zawiadomienia może mieć miejsce wyłącznie na wezwanie Szefa KAS, a uzupełnienia złożone przez podmiot bez uprzedniego wezwania Szefa KAS nie wywołują skutków prawnych i będą pozostawione bez rozpatrzenia.

MF wskazał także, że jeżeli raportujący dostrzeże, iż złożona przez niego informacja lub zawiadomienie zawiera błędy lub została błędnie podpisana (przed wezwaniem do uzupełnienia przez Szefa KAS), wówczas powinien złożyć ponownie pierwotną informację lub zawiadomienie, wskazując w polu „Dodatkowe wyjaśnienie” powody przekazania „kolejnej” informacji lub zawiadomienia.

Wydaje się, że stanowisko jako zajął MF spowoduje nie tylko zmianę podejścia przyjmowanego dotychczas powszechnie przez raportujących, ale też może skutkować dalej idącymi konsekwencjami, na przykład unieważnieniem przez Szefa KAS części uzupełnianych informacji.

MF po raz kolejny zaktualizowało odpowiedzi na pytania dotyczące MDR

W dniu 29 stycznia 2021 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na kolejne pytania w zakresie interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ministerstwo Finansów odniosło się do tego, czy banki pełniące rolę wspomagającego mają obowiązek pozyskiwania dodatkowego oświadczenia dotyczącego spełnienia przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Zgodnie z treścią objaśnień podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. – Informacje o schematach podatkowych (MDR), w sytuacji braku innych informacji lub powodów by uznać za spełnione kryterium kwalifikowanego korzystającego „dla celów dowodowych działaniem wystarczającym mogłoby być, na przykład, odebranie od korzystającego oświadczenia wskazującego, czy w jego przypadku doszło do spełnienia definicji kwalifikowanego korzystającego” (s. 16).

W opublikowanych właśnie pytaniach i odpowiedziach Ministerstwo Finansów doprecyzowało w tym przypadku, że przepisy Ordynacji podatkowej nie nakładają wprost na wspomagającego będącego bankiem obowiązku samodzielnego badania przesłanek spełnienia przez korzystającego kryterium kwalifikowanego korzystającego.

Jednocześnie wskazano, że na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej wspomagający zobowiązany jest do dochowania należytej staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności, obszaru specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych czynności. W konsekwencji, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa „banki mogą korzystać z dokumentacji zgromadzonej w toku czynności biznesowych oraz odpowiednio dopasowywać procedury pozyskiwania dokumentów na ewentualność powzięcia przypuszczeń o możliwości spełniania lub nie spełniania przez klienta kryterium kwalifikowanego korzystającego”.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa, jeżeli na podstawie dochowania należytej staranności, właściwych procedur, etc., spełnienie kryterium kwalifikowanego korzystającego nie budzi wątpliwości, to uzyskanie przedmiotowego oświadczenia nie jest konieczne.

Zastrzeżono przy tym, że „nie można zupełnie wykluczyć sytuacji, w których pozyskanie takiego oświadczenia może okazać się przydatne dla celów dowodowych dla wykazania, że należyta staranność została dochowana. Taką przykładową sytuacją może być brak innych informacji mimo dochowania stosownych procedur”.

Dyrektor KIS odpowie w końcu na wątpliwości dotyczące MDR?

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej konsekwentnie odmawia wszczynania postępowań w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnych dotyczących przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Początkowo takie podejście było akceptowane przez sądy administracyjne. Ostatnio jednak coraz więcej sądów staje po stronie podatników uznając, że przepisy o MDR także mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.
Korzystne dla podatników wyroki są wprawdzie na chwilę obecną nieprawomocne, jednak dają nadzieję na to, że już niebawem pojawią się pierwsze interpretacje indywidualne w zakresie przepisów o MDR.

Możliwość uzyskania interpretacji przepisów o MDR jest istotna przede wszystkim z punktu widzenia ochrony przed odpowiedzialnością karną skarbową z tytułu niespełniania obowiązków związanych z raportowaniem schematów, przewidzianą w art. 80f Kodeksu karnego skarbowego (przykładowo – za nieprzekazanie informacji o schemacie podatkowym grozi sankcja w postaci kary grzywny do 720 stawek dziennych, czyli po uwzględnieniu maksymalnego wymiaru stawki dziennej – prawie do 25 mln PLN).

Przepisy o MDR to nie przepisy podatkowe…

Przepisy o MDR, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. budzą szereg wątpliwości. Dyrektor KIS konsekwentnie odmawia wszczęcia postępowania w sprawach o wydanie interpretacji indywidualnej tych przepisów twierdząc, że nie dotyczą one bezpośrednio kwestii związanych z powstaniem obowiązku podatkowego i nie mają wpływu na jego wysokość. Tym samym w ocenie Dyrektora KIS przepisy o MDR nie powinny podlegać urzędowej wykładni w drodze interpretacji indywidualnej.

Początkowe, negatywne stanowisko sądów i zmiana podejścia
Początkowo sądy administracyjne podzielały pogląd Dyrektora KIS (por. m.in. wyrok WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2019 r. sygn. akt I SA/Po 825/19 oraz wyrok WSA w Opolu z 12 lutego 2020 r. sygn. akt I SA/Op 528/19).

W ostatnich miesiącach niekorzystna linia orzecznicza zaczyna się jednak odwracać, a sądy coraz częściej stają po stronie podatników i uchylają postanowienia Dyrektora KIS odmawiające wydania interpretacji w sprawach dotyczących MDR.

W ostatnim okresie takie stanowisko zajęły m.in. WSA w Warszawie (por. wyroki z 29 kwietnia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2458/19 oraz z 30 kwietnia 2020 r. sygn. akt III SA/Wa 2474/19), WSA w Poznaniu i WSA w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie ze stanowiskiem zaprezentowanym w pozytywnych orzeczeniach, przepisy dotyczące MDR są przepisami prawa podatkowego i nic nie stoi na przeszkodzie, aby były przedmiotem interpretacji indywidualnych – tym bardziej, że (jak zauważają sądy) budzą one liczne wątpliwości, a brak ich stosowania wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności karnej skarbowej. Zdaniem sądów to właśnie walor ochrony przed odpowiedzialnością na gruncie kodeksu karnego skarbowego w dużej mierze przemawia za możliwością uzyskania ochrony interpretacyjnej w tym zakresie.

 1. Dyrektywa Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylająca dyrektywę 77/799/EWG

  Przejdź do regulacji
 2. Dyrektywa Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych

  Przejdź do regulacji
 3. Dyrektywa Rady (UE) 2020/876 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w celu uwzględnienia pilnej potrzeby odroczenia niektórych terminów przekazywania i wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania z powodu pandemii COVID-19

  Przejdź do regulacji
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1540)

  Przejdź do regulacji
 5. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 408)

  Przejdź do regulacji
 6. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2193)

  Przejdź do regulacji
 7. Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 1106)

  Przejdź do regulacji
 8. Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz. 568)

  Przejdź do regulacji
 9. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 1086)

  Przejdź do regulacji
 10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2017 poz. 997)

  Przejdź do regulacji
 11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2017 poz. 998)

  Przejdź do regulacji
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 poz. 599)

  Przejdź do regulacji
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. z 2019 poz. 600)

  Przejdź do regulacji
 14. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2020 poz. 1162)

  Przejdź do regulacji
 15. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P.2020.614 z dnia 2020.07.07)

  Przejdź do regulacji
 16. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P.2020.925 z dnia 2020.10.13)

  Przejdź do regulacji
 17. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P.2021.225 z dnia 2021.03.01)

  Przejdź do regulacji
 18. Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P.2021.940 z dnia 2021.10.14)

  Przejdź do regulacji
 19. Objaśnienia podatkowe z dnia 31 stycznia 2019 r. Informacje o schematach podatkowych (MDR)

  Przejdź do regulacji
 20. Przewodnik do Ryczałtu od dochodów spółek z dnia 23 grudnia 2021 r.

  Przejdź do regulacji

Odczarować MDR

Jak przygotować się do odwieszenia terminów raportowania MDR

Odczarować MDR

Rozliczenie podatku dochodowego a obowiązki w zakresie MDR

Odczarować MDR

Efektywne zarządzanie procesem raportowania MDR w spółce

Odczarować MDR

Czego nie powinno się raportować?

Odczarować MDR

Co powinno być raportowane?

Odczarować MDR

Aktualna praktyka organów podatkowych

Odczarować MDR

Jak ograniczyć ryzyko karne skarbowe członków zarządu i pracowników za brak zgłoszenia schematu podatkowego?

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 080

Maciej Przychodzeń

Maciej Przychodzeń

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 962

Konrad Kurpiewski

Konrad Kurpiewski

Ekspert ds. MDR i polityki podatkowej, PwC Polska

Tel.: +48 519 505 007

Agata Śliwińska

Agata Śliwińska

Starszy Konsultant, PwC Polska

Tel.: +48 519 508 705

Obserwuj nas