Fuzje i przejęcia w ujęciu podatkowym

Skuteczne reorganizacje, przejęcia i sprzedaż biznesów czy udziałów, procesy IPO czy refinansowanie wymaga uwzględnienia wielu kwestii podatkowych. Istotne jest budowanie i utrzymywanie wartości biznesu poprzez wdrożenie efektywnej podatkowo struktury operacyjnej, pozwalającej na finansowanie biznesu oraz dystrybucję środków do udziałowców.  

Nasz zespół doradza w zakresie fuzji i przejęć na całym świecie, wykorzystując globalną sieć podatkową, składającą się z międzynarodowych ekspertów zapewniających praktyczne i skuteczne rozwiązania. Pracujemy z różnymi klientami, w tym korporacjami, funduszami private equity, państwowymi funduszami majątkowymi, osobami fizycznymi czy też firmami rodzinnymi.
Projekty prowadzimy razem z ekspertami z wielu innych niż podatkowe obszarów związanych z transakcjami, pomagając wytyczyć najlepszą drogę do rozwoju dla Twojej firmy.

Jak możemy pomóc?

Przygotowanie do fuzji i przejęć

Przygotowanie do fuzji lub przejęcia obejmuje gruntowne przygotowanie biznesu w celu zapewnienia maksymalnej wartości jego sprzedaży, poprzez zarządzanie różnymi aspektami procesu z wyprzedzeniem. Oferujemy pomoc w tym zakresie poprzez:

 • Ocenę skutków podatkowych podziałów, połączeń i IPO w celu poprawy planu działania, przygotowania transakcji i uzyskania lepszej pozycji biznesowej.
 • Stworzenie jasnej wizji przyszłego modelu operacyjnego działalności.
 • Sporządzenie raportu z podatkowego badania due diligence nabywanego podmiotu, działalności przygotowywanej do sprzedaży jak też informatora podatkowego prezentującego pozycję podatkową firmy.
 • Ocena potencjalnych rozwiązań podatkowych i strukturyzacyjnych w celu podniesienia atrakcyjności transakcji we współpracy z klientem.
 • Wsparcie w wypełnianiu obowiązków podatkowych i sprawozdawczych.

Identyfikacja i zarządzanie potencjalnym ryzykiem podatkowym

Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem podatkowym ma kluczowe znaczenie zarówno dla nabywców spółek, jak i inwestorów finansowych. Specjalizujemy się w analizie i zapewnieniu przejrzystości sytuacji podatkowej nabywanej spółki w drodze:

 • Oceny profilu podatkowego spółki, w tym przestrzegania przepisów podatkowych, posiadanych aktywów podatkowych i całościowego modelu operacyjnego.
 • Identyfikację potencjalnych ryzyk i korzyści podatkowych.
 • Doradztwo w zakresie konsekwencji transakcji i skuteczności strategii negocjacyjnych.

Wsparcie w przeprowadzeniu transakcji

Przeprowadzenie transakcji wymaga wydajnej i zrównoważonej struktury operacyjnej, która jest zgodna z bieżącymi operacjami biznesowymi, finansowaniem i elastycznością na przyszłość. Pomagamy w osiągnięciu tego celu poprzez:

 • Stworzenie odpowiedniej struktury umożliwiającej sprawne przeprowadzenie transakcji.
 • Stworzenie elastycznej platformy do dalszego prowadzenia działalności, która pozwoli na przyszłe akwizycje, obsługę zadłużenia, wypłatę zysków akcjonariuszom i potencjalną strategię wyjścia z inwestycji.
 • Opracowanie kompleksowego planu realizacji transakcji z podziałem na poszczególne etapy.
 • Analizę i ocenę wariantów cen transferowych.
 • Opracowywanie systemów motywacyjnych dla pracowników.

Prowadzenie skutecznych negocjacji

Umowa nabycia udziałów (SPA) jest wynikiem negocjacji komercyjnych i cenowych, o kluczowym znaczeniu dla każdej transakcji. Obecnie zarówno kupujący, jak i sprzedający mają większą wiedzę na temat potencjalnej wartości, jaką mogą zbudować dzięki odpowiednim negocjacjom przy zawieraniu umowy SPA. Zapewniamy wsparcie w negocjacjach, oferujemy bieżące doradztwo podatkowe i pomagamy zmaksymalizować wartość przy zawieraniu SPA. Osiągamy to poprzez:

 • Doradztwo w zakresie niezbędnych korekt podatkowych pomiędzy Enterprise Value i Equity Value.
 • Wsparcia klientów w negocjacjach SPA w zakresie podatkowym, w tym kwestii wyceny, odpowiednich oświadczeń, zapewnień, zwolnień z odpowiedzialności lub wszelkich innych klauzul podatkowych w SPA. 
 • W przypadku zidentyfikowania ryzyka podatkowego na etapie badania due diligence, możemy również pomóc w negocjowaniu mechanizmów służących zabezpieczeniu strony transakcji.
 • Wspieramy również w uzyskaniu ubezpieczenia od ryzyka podatkowego.

Pozyskiwanie finansowania

Na strukturę finansowania znaczący wpływ ma jego profil podatkowy. Możemy pomóc w ocenie skutków podatkowych struktury finansowania i eksploracji różnych jego form. Dzięki świadomości skutków podatkowych oraz ich wpływu na przyszły zwrot z inwestycji, jak też dokonane wcześniej inwestycje, klient ma możliwość podejmowania świadomych decyzji. Nasza rolą jest zapewnienie naszym klientom wsparcia poprzez:

 • Kwestii podatkowych dotyczących struktury finansowania.
 • Wpływu wybranej formy finansowania na udziałowców.
 • Indywidualnych implikacji podatkowych dla kierownictwa spółki nabywającej czy też samego funduszu.

Pomoc w sytuacjach awaryjnych

Proces restrukturyzacji może być złożony i angażować różne podmioty, co wymaga innego podejścia niż w przypadku tradycyjnych transakcji. Zapewniamy wsparcie w zakresie skoordynowanej i kompleksowej strategii reagowania na te wyjątkowe sytuacje poprzez:

 • Doradztwo w zakresie zarządzania implikacjami podatkowymi dla podmiotów finansowanych długiem.
 • Pomoc spółkom w opracowywaniu skutecznego planu restrukturyzacji w celu umożliwienia odzyskania płynności finansowej.
 • Umożliwianie zachowywania korzyści podatkowych w przypadku zmiany właścicielskiej spółki.
 • Wsparcie w zarządzaniu podatkowymi przepływami pieniężnymi w celu zapewnienia kapitału obrotowego i płynności finansowej.
 • Pomoc w kwestiach zgodności w fazie po restrukturyzacji, takich jak kwestie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT czy też PIT.

Wsparcie fuzji i przejęć pod kątem podatkowym

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Rafał Szczotka

Rafał Szczotka

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 727

Sławomir Krempa

Sławomir Krempa

Partner, Doradztwo podatkowe, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 874

Marcin Zawadzki

Marcin Zawadzki

Director, PwC Polska

Tel.: +48 510 201 321

Katarzyna Czapińska

Katarzyna Czapińska

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 203

Izabela Pawłowicz

Izabela Pawłowicz

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 364

Obserwuj nas