Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Finansowanie i płynność

Case budowlany, płynności

Case study klienta

Spółka z branży budowlanej znalazła się na skraju upadłości ze względu na realizację nierentownych kontraktów. Wierzyciele spółki zwrócili się do PwC w celu zbadania sytuacji spółki oraz przygotowania narzędzia, które pozwoliłoby na ocenę możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę oraz kwantyfikację działań restrukturyzacyjnych. 

Czego potrzebował klient?

Klient potrzebował narzędzia, które pozwoliłoby mu na oszacowanie realnych możliwości obsługi długu oraz dotrzymania kowenantów narzuconych przez wierzycieli. Narzędzie to miało być na tyle elastyczne, by mogło być na bieżąco aktualizowane przez cały okres restrukturyzacji.

Co dostarczyło PwC?

PwC zbudowało dynamiczny model finansowy, umożliwiający jego wielokrotną aktualizację w zakresie kolejnych danych historycznych. Model zawierał m.in. moduł do wyceny kontraktów budowlanych zgodnie z MSR 11, rozliczenia między-segmentowe oraz prezentację wpływu inicjatyw restrukturyzacyjnych na wyniki spółki. Tym samym pozwalał na analizę zarówno rentowności jak i płynności spółki w okresie prognozy. 

Wartość dodana dla klienta

Narzędzie do prognozowania średnioterminowej płynności spółki pozwoliło na utrzymanie poziomu finansowania przez wierzycieli, a tym samym uchroniło przed upadłością w wyniku problemów z obsługą zadłużenia. Uzupełnienie modelu o moduł wskaźnikowy stanowiło o jego użyteczności dla wierzycieli zainteresowanych spełnianiem przez spółkę ustalonych warunków kredytowania i wdrażania planu restrukturyzacji.

Komentarz:

  • Dynamiczny model finansowy, prognoza przyszłych wyników finansowych, elastyczny na zmianę założeń wsadowych, „kroczący” (aktualizacja na bieżąco)
  • Oddzielne formatki do wyceny każdego kontraktu długoterminowego zgodnie z MSR 11; wypełniane przez osobę odpowiedzialną za dany kontrakt – tzw. managera kontaktu. Podejście to pozwoliło na prowadzenie analiz zarówno pod kątem księgowym jak i gotówkowym, co miało szczególne znaczenie dla spółki budowlanej, w przypadku której przychody rozpoznawane w księgach znacząco odbiegają od tych fakturowych
  • Model został przygotowany w sposób spójny prezentacyjnie z raportowaniem zarządczym spółki, a dzięki budowie w podziale na poszczególne segmenty działalności pozwolił na stosowne analizy rentowności, a w dalszej perspektywie - podjęcie strategicznych decyzji odnośnie kierunków rozwoju spółki
  • Ze względu na fakt, że stopień zalewarowania spółki sięgał 90% podstawową rolą modelu miała być analiza możliwości obsługi długu. Dzięki comiesięcznej weryfikacji poziomu kowenantów, wierzyciele zaspokoili niezbędne potrzeby informacyjne, a spółka była w stanie renegocjować terminy spłaty i warunki kredytowania
Przykład produktu prac:

Skontaktuj się z nami

Piotr Rudzki

Piotr Rudzki

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 608 500 974

Bartłomiej Wójcik

Bartłomiej Wójcik

Wicedyrektor, PwC Polska

Tel.: + 48 519 507 079

Obserwuj nas