Czy Twoja firma jest już gotowa, by stać się spółką notowaną na giełdzie?

Wejście na giełdę może przynieść wiele korzyści – dlatego niezwykle istotne jest właściwe określenie stopnia gotowości spółki do upublicznienia oraz rozważenie, jakie kroki muszą zostać podjęte, aby była ona postrzegana jako atrakcyjna przez potencjalnych inwestorów i mogła funkcjonować jako spółka publiczna.

Przygotowania do debiutu powinny rozpocząć się od określenia strategicznych celów z nim związanych

W procesie przygotowania do pierwszej oferty publicznej najważniejsze jest, aby jasno określić, dlaczego chcę wejść na giełdę? Jakie cele chcę osiągnąć? 

Obecność na giełdzie umożliwia: 

  • pozyskanie środków na poszerzenie działalności,
  • łatwiejszy i tańszy dostęp do kapitału w przyszłości,
  • zapewnienie właścicielom możliwości szybkiej sprzedaży udziałów,
  • poprawa wizerunku i wiarygodności spółki,
  • zwiększenie rozpoznawalności spółki oraz jej produktów,
  • przejęcie innych spółek lub biznesów,
  • pozyskanie lub zatrzymanie pracowników,
  • uzyskanie rynkowej wyceny spółki.

Czy korzyści z wejścia na giełdę przewyższają poniesione koszty?

Sprzedaż akcji poprzez giełdę oznacza utratę części przyszłych zysków, a także wiąże się z innymi kosztami. Należy jednak podkreślić, iż właściwe zarządzanie procesem wejścia na giełdę oraz późniejszą obecnością spółki na rynku publicznym może w zasadniczy sposób ograniczyć te koszty.
 

Które spółki mają największe szanse na odniesienie sukcesu na giełdzie?

Spółka, która charakteryzuje się ponadprzeciętną dynamiką wzrostu w swej branży, ma zwykle większe szanse na pozyskanie potencjalnych inwestorów niż taka, której dynamika wzrostu jest znikoma bądź niestabilna. 

Obok spółek o wysokiej dynamice wzrostu, uznaniem inwestorów cieszą się również te posiadające duży potencjał ze względu na swoje cechy charakterystyczne (np. produkt bądź usługę), które postrzegane są przez konsumentów i potencjalnych inwestorów jako unikatowe lub interesujące, a jednocześnie potencjał ten może zostać w pełni wykorzystany dzięki możliwościom, jakie oferuje publiczny rynek kapitałowy.
 

Na co przede wszystkim zwracają uwagę inwestorzy?

Wiele spółek, przed wejściem na giełdę, zwiększało rynkową wartość swoich produktów bądź usług i utrzymywało tendencję wzrostową przez okres kilku lat. Na stabilny potencjał wzrostu, który minimalizuje ryzyko związane z zakupem udziałowych papierów wartościowych, zwracają uwagę przede wszystkim inwestorzy instytucjonalni, zainteresowani nabyciem znacznej liczby akcji. Wyjątek od tej reguły mogą stanowić np. młode spółki z sektorów cechujących się wysokim stopniem innowacyjności, które mimo krótkiej historii działalności charakteryzują się dużym potencjałem wzrostu.
 

Jak wykazać, że produkty i usługi w ofercie spółki są wystarczająco atrakcyjne dla rynku i zapewnią przychody dla inwestorów w przyszłości? 

Spółki o ugruntowanej pozycji mogą udzielić odpowiedzi na to pytanie potencjalnym inwestorom na podstawie swych historycznych wyników sprzedaży. Spółki znajdujące się w początkowej fazie rozwoju powinny natomiast dokonać prognozowania, wykorzystując badania rynkowe, oraz przekonać inwestorów o wyższości swych produktów nad innymi.
 

Jakie doświadczenie powinien posiadać Zarząd? Jak przekonać się o jego motywacji?

W przypadku każdej oferty publicznej zarówno skład, jak i działanie zarządu spółki są jednymi z kluczowych czynników wpływających na wiarygodność firmy. Spółka powinna wyróżniać się doświadczonym i sprawnym kierownictwem, które realizuje wypracowaną strategię oraz dba o pozytywny wizerunek firmy. 

Posiadane przez członków zarządu akcje spółki są wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że kierownictwo jest bardzo zainteresowane wzrostem jej wartości. Aby pomyślnie przeprowadzić IPO, kierownictwo musi włożyć dużo wysiłku, aby dotrzymać narzuconych terminów związanych z wejściem na giełdę, przeprowadzić wiele spotkań z analitykami oraz przygotować na czas raporty finansowe wymagane przez obowiązujące regulacje prawne. 

Zarząd musi liczyć się też z koniecznością usprawnienia zarządczych systemów kontrolnych i sprawozdawczych w celu zapewnienia zgodności z wymogami, takimi jak konieczność pełnego ujawniania informacji i skrócony cykl sprawozdawczości finansowej. Spełnienie tych wymogów jest również niezbędne, by zachować wiarygodność wobec inwestorów po przeprowadzeniu IPO.
 

Czy sytuacja rynkowa jest odpowiednia?

Popyt na akcje w pierwszej ofercie publicznej oraz wycena spółki zależą w dużym stopniu od ogólnej kondycji gospodarki, warunków ekonomicznych w danej branży oraz prognoz rynkowych. W czasie hossy pojawia się zwykle miejsce dla nowych ofert, które często cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Z kolei w czasie bessy aktywność związana z IPO spada, a nawet zamiera.

Konieczne jest dokładne rozważenie odpowiedniego momentu przeprowadzenia oferty i przygotowanie się na ewentualną zmianę harmonogramu transakcji. Nikt nie jest bowiem w stanie dokładnie przewidzieć, jakie będą nastroje na rynku w momencie zakończenia całego procesu. Czas potrzebny na przygotowanie oferty (w tym prospektu emisyjnego), licząc od momentu wstępnego spotkania wszystkich członków zespołu do dnia pierwszego notowania akcji na giełdzie, zajmuje zwykle od kilku do kilkunastu miesięcy. 

Rynki przeżywające hossę są w stanie przyjąć wiele ofert, ale nie można pozwolić sobie na przedstawienie oferty nawet o jeden dzień za późno, kiedy nastroje na rynku ulegną nagłemu pogorszeniu.
 

Skontaktuj się z nami

Tomasz Konieczny
Partner
Tel.: +48 22 746 4285
Email

Bartosz Margol
Starszy Menedżer, rynki kapitałowe i raportowanie finansowe
Tel.: +48 502 184 855
Email

Obserwuj nas