Grupa Robocza Artykułu 29 ds. ochrony danych osobowych

Magdalena Kaj Starszy konsultant

O Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) mówi się, że jest ono „rozporządzeniem inteligentnym”

Oznacza to, że unijny regulator wskazuje przedsiębiorcom cel, ale nie mówi wprost, w jaki sposób go osiągnąć i jakie kroki podjąć w kierunku uzyskania zgodności z regulacją.

Myliłby się jednak ten, który powiedziałby, że przedsiębiorcy nie mogą liczyć na żadne wsparcie przy wdrożeniu zapisów nowego aktu prawnego.

Rolę przewodnika w skomplikowanym procesie osiągnięcia zgodności z RODO przyjmuje bowiem Grupa Robocza art. 29.

grupa robocza art 29

Czym jest Grupa Robocza art. 29 ds. ochrony danych osobowych osobowych?

Grupa robocza ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych została powołana na mocy Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. jako niezależny podmiot o charakterze doradczym. Informacje o jej powołaniu znajdują się w artykule numer 29 ww. dyrektywy, stąd szeroko rozpowszechniona nazwa tej grupy.

Grupa Robocza art. 29 to ciało doradcze, w skład którego wchodzą:

 • przedstawiciele organów nadzoru w zakresie ochrony danych osobowych, desygnowani przez każde z dwudziestu ośmiu państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • przedstawiciel organu lub organów ustanowionych dla instytucji i organów wspólnotowych;
 • przedstawiciel Komisji Europejskiej;
 • przedstawiciele organów nadzoru ochrony danych osobowych ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jakie zadania należą do Grupy Roboczej art. 29 ds. ochrony danych osobowych osobowych?

 1. Badanie każdej kwestii dotyczącej stosowania krajowych środków przyjętych na mocy dyrektywy.
 2. Przekazywanie Komisji Europejskiej opinii w zakresie stopnia ochrony danych osobowych w państwach Unii Europejskiej i w państwach trzecich.
 3. Doradzanie Komisji Europejskiej w sprawie wszelkich proponowanych zmian niniejszej dyrektywy, dodatkowych lub szczególnych środków mających na celu zabezpieczenie praw i wolności osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz innych proponowanych środków wspólnotowych dotyczących praw i wolności.
 4. Wydawanie opinii na temat kodeksów postępowania opracowywanych na poziomie wspólnotowym.
 5. Informowanie Komisji Europejskiej w momencie stwierdzenia występowania rozbieżności między przepisami i praktykami przyjętymi w poszczególnych państwach członkowskich, które mogą wpłynąć na równoważność ochrony danych osobowych we wspólnocie.
 6. Wydawanie, z własnej inicjatywy, zaleceń we wszystkich sprawach dotyczących ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych w państwach członkowskich UE.
 7. Sporządzanie rocznego sprawozdania na temat sytuacji dotyczącej ochrony danych osobowych osób fizycznych we Wspólnocie oraz w państwach trzecich.

Mimo powołania na mocy poprzedniej dyrektywy (która została zastąpiona przez RODO), Grupa Robocza art. 29 aktywnie włącza się w proces wspierania i tłumaczenia przedsiębiorcom zasad nowej regulacji. Dokonuje tego głównie poprzez tworzenie wytycznych dotyczących stosowania nowej regulacji, które są podstawowym źródłem wiedzy nt RODO.

Grupa Robocza art. 29 aktywnie włącza się w proces wspierania i tłumaczenia przedsiębiorcom zasad RODO

Wytyczne opublikowane przez Grupę Roboczą art. 29 ds. ochrony danych osobowych

 • Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
 • Wytyczne dotyczące ustalania wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego dane
 • Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679
 • Wytyczne dotyczące stosowania i ustalania sankcji administracyjnych do celów rozporządzenia 2016/679

Powyższe wytyczne Grupy Roboczej art. 29 mogą służyć przedsiębiorcom jako wsparcie w odnalezieniu się w meandrach RODO, ale nie należy traktować tych dokumentów jako oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej.

Wszystkie stworzone materiały – wytyczne, opinie czy listy – odzwierciedlają poglądy i opinie Grupy Roboczej art. 29, która jest niezależnym ciałem doradczym.

Skontaktuj się z nami

Michał Mastalerz
Partner
Tel.: +48 12 433 3510
Email

Magdalena Kaj
Starszy konsultant
Tel.: +48 519 504 592
Email

Iryna Svitelska
​Starszy Specjalista ds. Marketingu, Komunikacji i Rozwoju biznesu
Tel.: +48 519 507 078
Email

Obserwuj nas