Rozporządzenie PRIIP już obowiązuje

5 kluczowych zagadnień dla podmiotów sektora usług finansowych

Od 1 stycznia 2018 r. niektóre podmioty sektora finansowego zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia PRIIP

A w szczególności do opracowania dokumentów zawierających kluczowe informacje (ang. key information documents, tzw. KIDs) o detalicznych produktach zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktach inwestycyjnych (ang. packaged retail and insurance-based investment products, tzw. PRIIPs). 

PRIIP – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych

5 kluczowych zagadnień związanych z Rozporządzeniem PRIIP to:

  1. Rozporządzenie PRIIP powinno być stosowane w szczególności wobec różnych inwestycji oraz produktów ubezpieczeniowych, w ramach których wysokość kwoty przypadającej do zwrotu inwestorowi indywidualnemu podlega wahaniom z powodu zależności od wartości referencyjnych lub aktywów bezpośrednio nienabytych przez inwestora.
  2. W praktyce, Rozporządzenie PRIIP znajdzie zastosowanie między innymi do tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umów ubezpieczeń na życie z elementami inwestycyjnymi, lokat oraz innych produktów strukturyzowanych.
  3. Twórcy wymienionych wyżej produktów, w szczególności banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy inwestycyjne oraz ubezpieczeniowe powinny sporządzić dokument zawierający kluczowe informacje o każdym takim produkcie oraz opublikować go na swojej stronie internetowej.
  4. Dodatkowo, sprzedawcy oraz osoby doradzające w zakresie produktów objętych Rozporządzeniem PRIIP powinni przekazać inwestorowi indywidualnemu dokument zawierający kluczowe informacje przed zawarciem umowy z takim inwestorem.
  5. W szczególności niesporządzenie dokumentu zawierającego kluczowe informacje lub nieprzekazanie go inwestorowi indywidualnemu może skutkować surowymi karami pieniężnymi (m.in. do ponad 21 mln złotych względem osób prawnych oraz ponad 3 mln złotych względem osób fizycznych) nakładanymi przez KNF. KNF może dodatkowo przekazać do wiadomości publicznej decyzję o nałożeniu sankcji na konkretny podmiot (ang. naming and shaming).

Rozporządzenie PRIIP jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowski Unii Europejskiej. Do 31 grudnia 2019 r. (specjalistyczne) fundusze inwestycyjne otwarte zwolnione są z obowiązków wynikających z tej regulacji.

Skontaktuj się z nami

Mateusz Ordyk

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 284

Obserwuj nas