Alert Regulacji Bankowych 4/2019

W Alercie analizujemy najważniejsze zmiany w polskich i europejskich aktach prawnych z ostatnich miesięcy, a także kluczowe inicjatywy regulacyjne na poziomie globalnym, które mogą przełożyć się na krajowe przepisy. 

Na poziomie krajowym przyglądamy się między innymi:

  • Wyrokom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym m.in. długo oczekiwanemu wyrokowi w sprawie utrzymywanego nieuczciwego charakteru warunków umowy dotyczących mechanizmu indeksacji stosowanego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej oraz w sprawie obniżenia całkowitego kosztu kredytów konsumenckich ze względu na ich wcześniejszą spłatę;
  • Nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie;
  • Kształtującym się na poziomie europejskim wymogom ujawniania informacji przez instytucje finansowe w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Omawiamy także stanowisko KNF dotyczące stosowania Wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w sprawie outsourcingu, wchodzących w życie z dniem 30 września 2019 r. oraz przedstawiamy projekt Rekomendacji R dotyczącej zasad zarządzania ryzykiem kredytowym oraz ujmowania oczekiwanych strat kredytowych.

Na uwagę zasługuje również długo oczekiwane przez banki Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie poziomu istotności przeterminowanego zobowiązania kredytowego, które będzie miało wpływ na rozpoznanie ekspozycji uznanych za spełniające definicję niewykonania zobowiązania i klasyfikację ekspozycji kredytowych banków.

Najciekawsze zagadnienia dotyczące sektora bankowego poruszane w tym wydaniu Alertu

Orzeczenie TSUE dotyczące kredytów indeksowanych do waluty obcej

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w przedmiocie utrzymywanego nieuczciwego charakteru warunków umowy dotyczących mechanizmu indeksacji stosowanego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej. W orzeczeniu TSUE ustosunkował się do zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytań:

  • Czy sąd może zastąpić luki po niedozwolonych postanowieniach umów innymi przepisami (np. dobrym obyczajem), jeśli bez tych postanowień umowa musi upaść, ale ten upadek jest niekorzystny dla konsumenta?
  • Czy sąd może zastąpić klauzule abuzywne wbrew woli konsumenta?
  • Czy i na jakich warunkach możliwe jest utrzymanie umowy zawierającej niedozwolone postanowienia, jeżeli byłyby one korzystne dla konsumenta?

Jakich odpowiedzi udzielił TSUE na pytania zadane przez Sąd Okręgowy w Warszawie w przedmiocie utrzymywanego nieuczciwego charakteru warunków umowy dotyczących mechanizmu indeksacji stosowanego w umowie kredytu hipotecznego indeksowanego do waluty obcej?

Jaka była reakcja Rzecznika Finansowego i środowiska bankowego na orzeczenie TSUE?

Jakie konsekwencje dla banków może mieć rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE?

 

View more

Wyrok TSUE w sprawie proporcjonalnych zasad rozliczania kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego

11 września 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok w przedmiocie obniżenia całkowitego kosztu kredytów konsumenckich ze względu na ich wcześniejszą spłatę.

Jakie postanowienia znalazły się w orzeczeniu TSUE w sprawie proporcjonalnych zasad rozliczania kosztów przy wcześniejszej spłacie kredytu konsumenckiego?

Jakie konsekwencje dla banków może mieć rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE?

 

View more

Co czeka banki w związku z nowelizacją Rekomendacji S

Na posiedzeniu w dniu 03.12.2019 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła znowelizowaną Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

Jakie zmiany zostały wprowadzone w ramach nowelizacji Rekomendacji S?

Czy banki będą musiały wprowadzić do swojej oferty kredyty z opcją „klucz za dług”?

Jakie wyzwania stoją przed sektorem bankowym w związku z nowelizacją i jakie nowe ryzyka związane z kredytami na stałą stopę wskazuje KNF ?


View more

Ujawnienia informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych

8 listopada 2019 r. Rada UE zatwierdziła przyjęty przez Parlament Europejski w październiku br. finalny tekst Rozporządzenia w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Rozporządzenie narzuca szereg obowiązków informacyjnych na uczestników rynku finansowego oraz na doradców finansowych, w tym instytucje kredytowe, które świadczą usługi zarządzania portfelem.

W procesie weryfikacji prawno-językowej jest również Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej i unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, wprowadzające wskaźniki referencyjne w zakresie wpływu na środowisko. Celem nowelizacji jest poprawa przejrzystości i porównywalności ujawnianych informacji oraz zapobieganie publikacjom oświadczeń niskoemisyjnych wprowadzających w błąd.

Jakie są oczekiwania KE w odniesieniu do ujawniania informacji związanych z klimatem?

Jakie nowe wskaźniki referencyjne zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji rozporządzenia w określającego indeksy stosowane jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych?

 

View more

Szczegółowo o powyższych regulacjach przeczytasz w pełnej wersji Alertu Regulacji Bankowych.

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Piotr Bednarski

Piotr Bednarski

Dyrektor, PwC Polska

Obserwuj nas