Kalkulator ulg podatkowych - oszacuj wysokość możliwych oszczędności

Symulacja wysokości potencjalnych odliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

Kalkulator pozwala na dokonanie symulacji wysokości potencjalnych odliczeń w przewidzianych ulgach w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie wraz z ustawą o Polskim Ładzie.

Kalkulator jest tylko projekcją przybliżonej wartości oszczędności. Został przygotowany w oparciu o rozwiązania opisane w ustawie o zmianie w ustawach podatkowych z dnia 29 października 2021 r.

Ostatnia aktualizacja 18.11.2021


PLN

PLN
Temat Oszczędność podatkowa Wyłączenia

Ulga B+R
wydatki inne niż na wynagrodzenie

{{ calculate2() }}
 • 100% na wszystkie koszty kwalifikowane,
 • 200% na koszty poniesione na pracowników
w przypadku CBR
 • 200% kosztów kwalifikowanych
Dla podmiotów nieposiadających statusu CBR:
 • 100% na wszystkie koszty kwalifikowane
 • 200% na koszty poniesione na pracowników (UoP, zlecenie, o dzieło) wykonujących prace B+R
Dla CBR, które:
 • Jest MŚP - 200 % na wszystkie koszty kwalifikowane,
 • Jest dużym przedsiębiorcą - 200% kosztów z wyłączeniem patentu i prawa ochronnego, na które przysługuje 100% odliczenia

Ulga B+R
wydatki na wynagrodzenia

{{ calculate3() }}

Ulga na innowacyjnych pracowników
maksymalna wysokość ulgi przy niewykorzystanym aktywie z Ulgi B+R

{{ calculate4() }}
Korzystanie z ulgi B+R, odliczenie aktywa z ulgi B+R od zaliczek PIT, pracownik (osoba fizyczna) poświęca minimum 50% ogólnego czasu pracy w miesiącu na B+R.
Zaliczki na podatek dochodowy z tytułu:
 1. stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego, stosunku pracy oraz wypłacanego przez podatnika zasiłku pieniężnego z ubezpieczenia społecznego;
 2. wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 3. praw autorskich.
Przez osoby fizyczne, rozumie się osoby fizyczne bezpośrednio zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową, których czas:
 1. pracy przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostający w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu wynosi co najmniej 50%, lub
 2. przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu, pozostający w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi wynosi co najmniej 50%.

Ulga na prototyp

{{ calculate5() }}

30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, Limit 10% dochodu z przychodów innych nich kapitałowych

 1. (...)
 2. Przez produkt rozumie się produkt w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, z wyłączeniem usługi.
 3. Przez produkcję próbną nowego produktu rozumie się etap rozruchu technologicznego produkcji niewymagający dalszych prac projektowo-konstrukcyjnych lub inżynieryjnych, którego celem jest wykonanie prób i testów przed uruchomieniem procesu produkcji nowego produktu, powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, przy czym etap rozruchu technologicznego obejmuje okres od momentu poniesienia pierwszego kosztu związanego z tym etapem do momentu rozpoczęcia produkcji nowego produktu.
 4. Przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumie się działania podejmowane w celu przygotowania dokumentacji służącej uzyskaniu w odniesieniu do produktu powstałego w wyniku prowadzenia przez podatnika prac badawczorozwojowych certyfikatów i zezwoleń umożliwiających skierowanie produktu do sprzedaży.
 5. Za koszty produkcji próbnej nowego produktu uznaje się:
  • cenę nabycia, lub koszt wytworzenia, fabrycznie nowych środków trwałych niezbędnych do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu, zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji;
   Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne,
   Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
   Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
   Grupa 6 - Urządzenia techniczne,
   Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.
  • wydatki na ulepszenie, o których mowa w art. 16g ust. 13 Ustawy o CIT, poniesione w celu dostosowania środka trwałego, zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji, do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
  • koszty nabycia materiałów i surowców nabytych wyłącznie w celu produkcji próbnej nowego produktu.
 6. Do kosztów wprowadzenia na rynek nowego produktu zalicza się koszty:
  • badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
  • badania cyklu życia produktu;
  • systemu weryfikacji technologii środowiskowych (ETV).

Ulga na robotyzację

{{ calculate1() }}

50% kosztów poniesionych na robotyzację, do wysokości dochodu

Wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu, koszty* ponoszone w latach 2022-2026
*potencjalnie można odpisać amortyzację za stare roboty kupione przed 2022 r.
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznaje się:
 1. koszty nabycia fabrycznie nowych:
  1. robotów przemysłowych,
  2. maszyn i urządzeń peryferyjnych do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związanych,
  3. maszyn, urządzeń oraz innych rzeczy, funkcjonalnie związanych z robotami przemysłowymi, służących zapewnieniu ergonomii oraz bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do stanowisk pracy, gdzie zachodzi interakcja człowieka z robotem przemysłowym, w szczególności czujników, sterowników, przekaźników, zamków bezpieczeństwa, barier fizycznych (ogrodzenia, osłony), czy optoelektronicznych urządzeń ochronnych (kurtyny świetlne, skanery obszarowe),
  4. maszyn, urządzeń lub systemów służących do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania, lub serwisowania robotów przemysłowych, w szczególności czujników i kamer,
  5. urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych;
 2. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych;
 3. koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych;
 4. opłaty, ustalone w umowie leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.
 5. Przez robota przemysłowego rozumie się automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową i stacjonarną lub mobilną maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:
  1. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;
  2. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne podatnika, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;
  3. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;
  4. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym podatnika.
 6. Przez maszyny i urządzenia peryferyjne do robotów przemysłowych funkcjonalnie z nimi związane rozumie się, w szczególności:
  1. jednostki liniowe zwiększające swobodę ruchu;
  2. pozycjonery jedno- i wieloosiowe;
  3. tory jezdne;
  4. słupowysięgniki;
  5. obrotniki;
  6. nastawniki;
  7. stacje czyszczące;
  8. stacje automatycznego ładowania;
  9. stacje załadowcze lub odbiorcze;
  10. złącza kolizyjne;
  11. efektory końcowe do interakcji robota z otoczeniem służące do:
   • nakładania powłok, malowania, lakierowania, dozowania, klejenia, uszczelniania, spawania, cięcia w tym cięcia laserowego, zaginania, gratowania, śrutowania, piaskowania, szlifowania, polerowania, czyszczenia, szczotkowania, drasowania, wykańczania powierzchni, murowania, odlewania ciśnieniowego, lutowania, zgrzewania, klinczowania, wiercenia, handlingu, w tym manipulacji, przenoszenia i montażu, ładowania i rozładowania, pakowania, gwożdżenia, paletyzacji i depaletyzacji, sortowania, mieszania, testowania, wykonywania pomiarów,
   • obsługi maszyn: frezarek, wtryskarek, giętarek, robodrilli, wiertarek, tokarek, wrzecion, zginarek i zawijarek, wycinarek, walcarek, przecinarek, szlifierek, wytaczarek, ciągarek, drukarek, pras, wyoblarek.

Ulga na ekspansję

{{ calculate6() }}

100% kosztów, do 1 mln PLN rocznie

Wymagane jest zwiększenie przychodu ze sprzedaży produktów alokowanych do ulgi w następnych 2 latach podatkowych.
Produkt: oferowany już przez podatnika jak i dotychczas nieoferowany lub dotychczas nie oferowany w danym kraju
Za koszty poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów uznaje się koszty:
 1. uczestnictwa w targach, poniesione na organizację miejsca wystawowego oraz zakup biletów lotniczych, zakwaterowania i wyżywienia dla pracowników i podatnika;
 2. działań promocyjno-informacyjnych, w tym zakupu przestrzeni reklamowych, przygotowania strony internetowej, publikacji prasowych, broszur, katalogów informacyjnych i ulotek, dotyczących produktów;
 3. dostosowania opakowań produktów do wymagań kontrahentów;
 4. przygotowania dokumentacji umożliwiającej sprzedaż produktów, w szczególności dotyczącej certyfikacji towarów oraz rejestracji znaków towarowych;
 5. przygotowania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do przetargu, a także w celu składania ofert innym podmiotom.

Ulga na CSR/ESG

{{ calculate7() }}

50% kosztów, do wysokości dochodu

Wartość odliczenia nie może przekroczyć kwoty dochodu
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność sportową uznaje się koszty poniesione na finansowanie:
 1. klubu sportowego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010
  r. o sporcie, na realizację celów wskazanych w art. 28 ust. 2 tej ustawy;
 2. stypendium sportowego;
 3. imprezy sportowej, niebędącej masową imprezą sportową, o której mowa w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). Przez stypendium sportowe, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, rozumie się finansowane przez podatnika jednostronne, bezzwrotne świadczenie pieniężne, które jest przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego, ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, organizacje pożytku publicznego lub kluby sportowe, za osiągnięcie określonego wyniku sportowego lub umożliwiające przygotowanie się do imprezy sportowej.
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie:
 1. instytucji kultury wpisanych do rejestru prowadzonego na podstawie art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 2. działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne.
Za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę uznaje się koszty poniesione na:
 1. stypendia, o których mowa w:
  • art. 97 i art. 213 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • art. 283 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086);
 2. finansowanie zatrudnionemu przez podatnika pracownikowi opłat, o których mowa w art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie;
 3. finansowanie wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentów odbywających u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 4. sfinansowanie studiów dualnych, o których mowa w art. 62 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, na konkretnym kierunku studiów, w tym koszty praktyk;
 5. wynagrodzenie wypłacane w okresie 6 miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzonego przez tą uczelnię.

Ulga na IPO

{{ calculate8() }}

150% wydatków na przygotowanie prospektu - bez limitu

Wydatki muszą być poniesione bezpośrednio i wyłącznie na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 1. 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa
{{ calculate9() }}

50% wydatków, bez uwzględnienia podatku VAT, na usługi doradcze - LIMIT 50 000 PLN

Wydatki muszą być poniesione bezpośrednio i wyłącznie na dokonanie pierwszej oferty publicznej
 1. 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł - poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2080), z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu.

Ulga konsolidacyjna

{{ calculate10() }}

100% kosztów, limit do wysokości dochodu lub 250 000 PLN

Warunki:
 1. spółka, której udziały (akcje) są nabywane, posiada osobowość prawną i ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub w innym państwie, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania zawierającą podstawę prawną do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego tego innego państwa;
 2. główny przedmiot działalności spółki, o której mowa w pkt 1, jest tożsamy z przedmiotem działalności podatnika lub działalność takiej spółki może być racjonalnie uznana za działalność wspierającą działalność podatnika, przy czym działalność takiej spółki nie jest działalnością finansową;
 3. działalność, o której mowa w pkt 2, była przez spółkę i przez podatnika prowadzona przed dniem nabycia w niej przez podatnika udziałów (akcji) przez okres nie krótszy niż 24 miesiące;
 4. w okresie dwóch lat przed dniem nabycia udziałów (akcji) spółka i podatnik nie byli podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4;
 5. podatnik w jednej transakcji nabywa udziały (akcje) spółki, o której mowa w ust. 1, w ilości stanowiącej bezwzględną większość praw głosu.
Za wydatki na nabycie udziałów (akcji) w spółce będącej osobą prawną, o których mowa w pkt 1, uznaje się wydatki związane bezpośrednio z transakcją nabycia udziałów (akcji) w tej spółce na:
 • obsługę prawną nabycia udziałów i akcji i ich wycenę,
 • opłaty notarialne, sądowe i skarbowe,
 • podatki i inne należności publicznoprawne zapłacone w Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą z wyłączeniem ceny zapłaconej za nabywane udziały (akcje) oraz ponoszonych w związku z tą transakcją kosztów finansowania dłużnego.
PwC-logo

Skontaktuj się z nami

Mieczysław Gonta

Mieczysław Gonta

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 907

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Maciej Klimczyk

Maciej Klimczyk

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 369

Marcin Idczak

Marcin Idczak

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 801

Obserwuj nas