Polski Ład – zmiany w PSI oraz SSE

Przedstawiamy kluczowe, nadchodzące zmiany w przepisach dotyczących Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) oraz Polskiej Strefy Inwestycji (PSI), w związku z opublikowanym  projektem ustawy z dnia 26 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane w ramach Polskiego Ładu regulacje mają zacząć obowiązywać w 2022 roku. 

Wybrane zmiany w przepisach 

Zakres zmian 

Komentarz Ekspertów PwC

1. Zwolnienie tylko dla dochodu wygenerowanego w związku z realizacją nowej inwestycji

Zmiana odzwierciedla stanowisko organów skarbowych wyrażane w licznych interpretacjach indywidualnych. Istnieje ryzyko, że w wyniku wejścia w życie projektowanych przepisów nastąpi zmiana podejścia sądów administracyjnych (do tej pory w większości przychylne dla podatników rozstrzygnięcia pozwalające na zwolnienie dochodu z całego zakładu). 

W praktyce wprowadzona zmiana może spowodować istotne zawężenie prawa do zwolnienia podatkowego. Jedyną alternatywą dla inwestorów realizujących zwiększenie mocy produkcyjnych będzie zatem wykazanie tzw. „ścisłego powiązania” pomiędzy dotychczasową infrastrukturą, a nabywanym i wytwarzanym w toku nowej inwestycji majątkiem - zapraszamy do lektury artykułu, w którym szerzej omawiamy ten temat. 

2. Ograniczenia w zakresie kwalifikowania wydatków inwestycyjnych - wyłączenie z możliwości uznawania za koszty kwalifikowane kosztów poniesionych w celu spełnienia osobistych potrzeb inwestora oraz innych składników majątku

Z katalogu kosztów kwalifikowanych wyłączono nakłady na zakup środków transportu (samochód osobowy, samolot). W przypadku środków transportu nie jest to podejście nowe (w interpretacjach podatkowych organy wprost nakazywały traktować tego typu nakłady jako koszty niekwalifikowane). 

Niemniej, nie można wykluczyć, że w zakresie interpretacji pojęcia “innych składników majątku” organy podatkowe zastosują rozszerzającą wykładnię przepisów i znaczenie zawężą katalog kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych. Dowiedz się więcej.

3. Doprecyzowanie katalogu wykluczonych zmian w Decyzji o wsparciu (DoW)

Wnioskowane zmiany nie mogą obejmować obniżenia poziomu zatrudnienia określonego w decyzji o wsparciu w dniu jej wydania, o więcej niż 20%.

Projekt przepisów wprowadza ujednolicenie zasad w obszarze zmian decyzji o wsparciu  analogiczne jak w przypadku reżimu SSE.

4. Doprecyzowanie związane z ulgą IP Box

Doprecyzowanie przepisu powoduje w praktyce, że podatnicy osiągający dochody z praw własności intelektualnej, prowadzący działalność gospodarczą na terenie PSI lub SSE, mogą skorzystać z ulgi IP Box na zasadach ogólnych. 

5. Cofnięcie albo ograniczenie zezwolenia SSE/DoW przy odpowiednim wykorzystaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Celem zmiany jest wprowadzenie sankcji administracyjno prawnej polegającej na cofnięciu albo ograniczeniu zezwolenia strefowego/decyzji o wsparciu względem przedsiębiorców, którzy w sposób sztuczny kreują stosunki cywilnoprawne mające wpływ na zakres zwolnienia SSE/DoW. Minister właściwy do spraw gospodarki, będzie miał możliwość zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania pozwalającej na weryfikację elementów składowych inwestycji pod kątem ich realności, zgodności z prawem, jak również ekonomicznej zasadności.

Powyższa zmiana nakłada na przedsiębiorców obowiązek wykazywania przed organem administracji publicznej, że dana czynność podejmowana w związku z realizacją nowej inwestycji nie spełnia przesłanek klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

6. Wprowadzenie definicji legalnej rozpoczęcia inwestycji

Do polskich przepisów wprowadzona zostanie definicja pojęcia „rozpoczęcia inwestycji”, która stanowi implementację z art. 2 pkt 23 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, który zawiera definicję legalną „rozpoczęcia prac”.

7. Ograniczenie zakresu przedmiotowego Decyzji o wsparciu

Po wejściu w życie przepisów o Polskim Ładzie, przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o uwzględnienie w decyzji o wsparciu wyłącznie tych kodów PKWiU, które odpowiadają działalności gospodarczej, która będzie prowadzona wskutek realizacji nowej inwestycji. Omawiana zmiana stanowi tym samym kolejny krok mający na celu wzmocnienie tzw. podejścia projektowego. Oznacza to, że w przypadku realizacji inwestycji polegających na rozbudowie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu, inwestor nie będzie mógł wnioskować o uwzględnienie w decyzji o wsparciu kodów PKWiU związanych z działalnością prowadzoną przed realizacją inwestycji tak długo jak tylko ta działalność również nie będzie przedmiotem inwestycji. 

8. Doprecyzowanie przesłanek dla wygaszenia Decyzji o wsparciu 

Proponowana zmiana stanowi doprecyzowanie przesłanek umożliwiających wygaszenie decyzji o wsparciu. Przepis w dotychczasowym brzmieniu budził bowiem wątpliwości interpretacyjne w sytuacji gdy przedsiębiorca posiadał więcej niż jedną decyzję o wsparciu. Znowelizowany artykuł wprost wskazuje, że warunki umożliwiające wygaszenie decyzji o wsparciu dotyczą konkretnie tej decyzji o wsparciu, którą przedsiębiorca zamierza wygasić. 

Skontaktuj się z nami

Dorota Wolna

Dorota Wolna

Partnerka, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 054

Grzegorz Kuś

Grzegorz Kuś

Director, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 208

Barbara  Brzezińska

Barbara Brzezińska

Manager, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 467

Agnieszka Szymczyk

Agnieszka Szymczyk

Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 663

Obserwuj nas