Skip to content Skip to footer

Loading Results

MSSF 17 - najważniejsze założenia regulacji

MSSF 17 to duże zmiany w raportowaniu finansowym dla firm ubezpieczeniowych. 

Coraz mniej czasu na przygotowanie się do zmian.

Nowy międzynarodowy standard sprawozdawczości finansowej firm ubezpieczeniowych, MSSF 17, rewolucjonizuje sposób wyceny oraz zasad naliczania zysków i strat w każdym okresie rozliczeniowym. Zgodnie z decyzjami IASB (The International Accounting Standards Board) podjętymi na ostatnim posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 może on zacząć obowiązywać w późniejszym terminie niż od 1 stycznia 2022 roku. Rada zapewniła, że do połowy 2020 roku przekaże w tym temacie wszystkie swoje uwagi i propozycje zmian.

Celem tej regulacji jest zapewnienie większej przejrzystości i porównywalności, aby wystandaryzować podejście do ujęcia rachunkowego kontraktów i uspójnić zasady rachunkowości w ramach jednej grupy kapitałowej. Jest on bardziej złożony i oparty o szacunki i założenia, tak aby uwzględniać obecne trendy zmian, gdzie ważna jest wycena zawierająca doświadczenia spółek, ich historię i wartość pieniądza w czasie. Proces wdrożenia standardu jest długi i trudny dlatego odpowiednie przygotowania trzeba zacząć jak najszybciej.

 

Najważniejsze założenia regulacji

Których podmiotów dotyczy nowy standard raportowania?

Nowy standard MSSF 17 ogłoszony przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) będzie miał wpływ głównie na podmioty oferujące ubezpieczenia długoterminowe, czyli ubezpieczenia na życie.

Nie jest to jednak jedyna grupa. Ubezpieczyciele oferujący ubezpieczenia majątkowe i osobowe także zauważą zmiany w rachunkowości reasekuracji. Wpływ nowego standardu na sprawozdawczość w dużej mierze będzie zależał również od wielkości zakładu ubezpieczeń i jego portfela.

MSSF 17 będzie miał istotny wpływ również na inne spółki, na przykład banki wystawiające umowy reasekuracyjne czy inwestycyjne zawierające element ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczeniowe mają być wyceniane na podstawie trzech podstawowych zasad:

  • zdyskontowanych przepływów pieniężnych ważonych prawdopodobieństwem
  • jednoznacznej korekty ryzyka
  • marży dla usług umownych (ang. contractual service margin „CSM”), stanowiącej niezrealizowany zysk z umowy, który jest rozkładany równomiernie.

Co zmieni się wraz z MSSF 17?

Przykładowe strategiczne zmiany w stosunku do obecnie stosowanych standardów rachunkowości:

  • Wszystkie przepływy pieniężne będą opierały się na aktualnych założeniach, podczas gdy obecnie w przypadku niektórych umów ubezpieczeniowych (często wystawianych za granicą) ubezpieczenia wycenia się przy pomocy założeń historycznych.
  • Przychody będą bardziej spójne z MSSF 15, z wyłączeniem elementów depozytowych, i nie będą ujmowane na zasadzie kasowej, jak to ma miejsce obecnie w przypadku ubezpieczycieli na życie.
  • Do wyceny potrzebne będą dane historyczne, takie jak stopy dyskonta i niezrealizowane zyski. Dane te nie zostały zgromadzone na potrzeby aktualnej sprawozdawczości księgowej i regulacyjnej.
  • Wyliczenie będzie mniej szczegółowe niż wyliczenia stosowane obecnie przez wielu ubezpieczycieli.

Konsekwencje

Wpływ nowego standardu będzie widoczny na wielu płaszczyznach, znacznie wykroczy poza sferę finansową, aktuarialną i dotyczącą rozwoju systemów. Może on wpływać także na inne obszary działalności jak na przykład kształt i dystrybucję produktów, plany motywacyjne i szersze zasady dotyczące wynagrodzeń czy sporządzania budżetów. 

Istnieje również możliwość, że MSSF 17 będzie oddziaływał na wypłatę podatków i dywidend, które będą zależne od lokalnych przepisów. Wprowadzenie MSSF 17 będzie znaczącym wyzwaniem dla wielu ubezpieczycieli, ale również szansą, aby udoskonalone praktyki księgowe i lepsza porównywalność poprawiły postrzeganie tego sektora przez inwestorów i spowodowały obniżenie jego kosztów kapitału w przyszłości. 

Szczegółowe skutki oddziaływania MSSF 17 na podmioty działające na rynku poznamy po wejściu standardu w życie jednak pewne jest, że odegra on kluczową rolę w dalszym rozwoju i podniesieniu jakości sprawozdawczości.

 

Do wyceny zgodnej z MSSF 17 potrzebne będą dane historyczne, takie jak stopy dyskonta i niezrealizowane zyski. Dane te nie były gromadzone do tej pory na potrzeby sprawozdawczości księgowej i regulacyjnej.

Jak możemy pomóc?

Największym wyzwaniem dla firm ubezpieczeniowych, w przygotowaniu się do wdrożenia MSSF 17 jest dostosowanie procesów i systemów informatycznych, aktuarialnych, księgowych, audytu wewnętrznego i sprawozdawczości.

Dedykowany zespół ekspertów PwC opracował rozwiązanie technologiczne zapewniające nowoczesny i w pełni zautomatyzowany proces raportowania zgodny z MSSF 17. Dodatkowo oprogramowanie może być zarządzane przez użytkowników biznesowych bezpośrednio z ich interfejsu oraz pomaga im zdefiniować dane w oparciu o produkty, które będą przedmiotem obliczeń. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu z demo opracowanego rozwiązania.

 

Obejrzyj demo rozwiązania IFRS17 software

Playback of this video is not currently available

Skontaktuj się z nami

Arkadiusz Kramza

Arkadiusz Kramza

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 504 424

Grzegorz Józefiak

Grzegorz Józefiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 759

Obserwuj nas