Umowa o współdziałanie z Szefem KAS

Szansa na bezpieczeństwo podatkowe oraz konstruktywny dialog z fiskusem

22/05/2020

Od lipca 2020 r. podatnicy, których przychód w poprzednim roku podatkowym przekroczył 50 mln euro mogą składać wniosek o zawarcie umowy o współdziałanie z Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

W dniu 19 maja Ministerstwo Finansów opublikowało projekty dokumentów, które prezentują więcej szczegółów na temat Programu Współdziałania. Choć wytyczne, co do zasady, są skierowane do przyszłych uczestników programu, mogą mieć praktyczne znaczenie dla ogółu podatników. 

 

Umowa o współdziałanie z Szefem KAS w praktyce

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, która wprowadza umowę o współdziałanie 5 listopada 2019 r. została podpisana przez Prezydenta. W założeniach umowa o współdziałanie ma służyć zapewnieniu przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania między organem podatkowym a podatnikiem. Przedsiębiorca będący stroną umowy o współdziałanie będzie miał możliwość uzgadniania z Szefem KAS istotnych kwestii związanych z jego rozliczeniami podatkowymi. Takie uzgodnienia mogą dotyczyć m. in. interpretacji przepisów podatkowych, zasad ustalania cen transferowych, braku zasadności stosowania ogólnej klauzuli obejścia prawa podatkowego lub wysokości zaliczek na podatek dochodowy. Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi korzyści m. in. w postaci: obniżenia (o połowę) opłat za wniosek o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego oraz wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej a także zmniejszenia (a w niektórych sytuacjach nawet braku) odsetek od zaległości podatkowych. Umowa o współdziałanie może też zabezpieczyć przedsiębiorcę przed dodatkowym zobowiązaniem podatkowym oraz przed kontrolą podatkową. Kontrolę celno-skarbową podatnika będącego stroną umowy o współdziałanie będzie mógł przeprowadzić wyłącznie Szef KAS.

Jak zawrzeć umowę o współdziałanie?

Przedsiębiorca zainteresowany zawarciem umowy o współdziałanie będzie musiał spełnić dodatkowe warunki (np. wprowadzić w firmie ramy wewnętrznego nadzoru podatkowego).

Zawierając umowę podatnik zobowiąże się do dobrowolnego i prawidłowego wykonywania obowiązków oraz zgłaszania wszystkich zagadnień podatkowych, które mogą budzić kontrowersje.

Zawarcie takiej umowy będzie poprzedzone audytem przeprowadzonym przez Szefa KAS.

Szczegóły Programu Współdziałania

Projekty dokumentyów które prezentują więcej szczegółów na temat Programu Współdziałania zostały opublikowane przez Ministerstro Finansów w dniu 19 maja. Wśród nich znalazły się: 

  • Podręcznik dla uczestnika Programu Współdziałania. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące udziału w Programie, jego cele, proces wyboru podmiotów, zasady współdziałania KAS i uczestnika. Opisuje proces weryfikacji uczestników poprzez audyty realizowane zarówno przez KAS, jak i przez niezależnego audytora, wskazując jednocześnie zasady ich przeprowadzania.
  • Wytyczne w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Istotnym założeniem Programu Współdziałania jest transparentność, która wykracza poza standardowe obowiązki sprawozdawcze podatnika. Uczestnicy Programu zobowiązani będą do zaprojektowania i wdrożenia Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Są to wytyczne określające zbiór elementów oraz narzędzi wspierających skuteczny nadzór nad kwestiami podatkowymi w przedsiębiorstwie. Ich zadaniem jest przedstawienie ramowych wymagań dotyczących organizacji i działań wewnętrznych podejmowanych przez podatnika w zakresie realizowanych procesów podatkowych. To zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne w przedsiębiorstwach, ich organizację oraz funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego. W wytycznych uwzględniono również rolę organów statutowych i zasady ich współdziałania w zakresie kontroli wewnętrznej nad ryzykiem dotyczącym prawidłowego rozliczania podatków.
  • Otwarty katalog rodzajów ryzyka podatkowego opracowany na potrzeby badania podatnika w ramach niezależnego audytu funkcji podatkowej. Dokument wskazuje na możliwe ryzyka nieprzestrzegania przepisów prawa podatkowego, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem obowiązków podatkowych, a także w zakresie funkcjonowania ram nadzoru nad procesem rozliczeń podatkowych w danym przedsiębiorstwie.

Dokumenty mają kluczowe znaczenie dla podmiotów ubiegających się o udział w Programie Współdziałania. Mogą również mieć praktyczne znaczenie dla ogółu podatników pokazując, jak wg. Ministersta Finansów powinny być ukształtowane procedury rozliczeń podatkowych. 

Mimo, że przepisy dotyczące Umowy Współdziałania weszły w życie w dniu 1 lipca br., do Ministerstwa Finansów jeszcze przed tym terminem wpływały deklaracje podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w pilotażowym etapie Programu.

Dlaczego już teraz warto rozważyć zawarcie umowy z KAS?

Umowa o współdziałanie może zapewnić podatnikowi pewne korzyści.

  • Po pierwsze, może być ona szansą na zminimalizowanie ryzyka podatkowego w firmie,
  • Po drugie, jej zawarcie może umożliwić przedsiębiorcy podjęcie konstruktywnego, merytorycznego dialogu z organami podatkowymi w relacji opartej na wzajemnym zaufaniu.  

Przygotowanie podatnika do zawarcia umowy o współdziałanie, czyli m. in. przygotowanie do audytu wstępnego, wprowadzenie lub zweryfikowanie ram wewnętrznego nadzoru podatkowego, może wymagać czasu. Warto zatem już teraz zastanowić się nad podjęciem działań w tym kierunku.

 

Skontaktuj się z nami

Mikołaj Woźniak

Mikołaj Woźniak

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 449

Andrzej Zubik

Andrzej Zubik

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 689

Obserwuj nas