Perspektywa Private Equity

Sprawdź, jak fundusze Private Equity wykorzystują ESG do budowania wartości spółek portfelowych.

Włączanie czynników środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego (ESG - environment, social and governance) w codzienne zarządzanie przedsiębiorstwem to nie wybór, ale obowiązek, który stanowi ważny element budowania wartości firmy.

Dlaczego tak się dzieje i czy firmy są gotowe na taką zmianę?

ESG i Dyrektywa CSRD: Kierunek Zrównoważonego Biznesu

Zgodnie z dyrektywą nr 2022/2464 z dnia 14 grudnia 2022 ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (tzw. dyrektywa CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), duże jednostki (spełniające szczegółowe kryteria wymienione w dyrektywie dotyczące liczby pracowników, sumy bilansowej czy też przychodów netto), zobowiązane zostaną do publikowania corocznych sprawozdań zawierających informacje oraz wskaźniki dokumentujące ich wpływ na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem (w obszarze środowiska, społecznym i ładu korporacyjnego).


Warto zaznaczyć, że zamierzeniem CSRD nie jest odhaczenie kolejnego punktu z listy, ale stymulowanie zmian w strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju, które będzie spójne z biznesem. Dyrektywa zobowiązuje kadrę kierowniczą do analizowania kwestii zrównoważonego rozwoju, takich jak zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej czy też prawa człowieka. Kluczowe jest, aby powiązać obszar ESG z szansami finansowymi i ryzykiem, a także wpływem na społeczeństwo i środowisko oraz ujawniać strategie i plany jednoczesnego zarządzania wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju i wynikami finansowymi.

Zrównoważony rozwój to nie tylko zapewnienie zgodności z obowiązującymi i nadchodzącymi regulacjami, to siła napędowa i doskonała baza do budowania wartości spółki.

Dlatego też obszar ten powinien być jednym z kluczowych filarów strategii biznesowej spółek przyczyniającym się do bezpośredniego wzrostu ich wartości. Zarządy powinny odchodzić od wysokopoziomowego podejścia do ESG i skupić się na specyficznych dla branż czynnikach generujących wartość w tym obszarze. Dobre wyniki ESG są pozytywnie skorelowane z wyższymi stopami zwrotu z kapitału i redukcją ryzyka spadków. 

Zrównoważony rozwój zmienił również sposób prowadzenia transakcji. Zaledwie kilka lat temu aspekty środowiskowe i społeczne były w dużej mierze przedmiotem zainteresowania głównie interesariuszy-aktywistów i myślących przyszłościowo organów regulacyjnych. Obecnie, dzięki większej dojrzałości uczestników rynku, obszar ESG staje się nieodłącznym komponentem kryteriów, które mają istotne implikacje w całym krajobrazie fuzji i przejęć (M&A), a dobrze zarządzany może korzystnie wpływać na wartość spółki. Co więcej, aż 27% inwestorów jest gotowych zaakceptować mniejszy zwrot z inwestycji, jeśli spółka podejmuje działania na rzecz środowiska i społeczeństwa.

To jasno pokazuje, dlaczego wyjście poza raportowanie ESG i zarządzanie ryzykiem oraz poprawa wydajności może przynieść firmom wyższe zyski, zwiększając jednocześnie wartość spółki.

Private Equity a ESG

Firmy Private Equity (PE) od lat angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zarówno jeśli chodzi o własną transformację ESG, jak również w kwestii spółek portfelowych.

%

w ciągu ostatnich dwudziestu lat firmy PE zwiększyły zakres ujawnianych informacji w zakresie zagadnień ESG, niezależnie od strategii inwestycyjnej firmy, statusu notowań, wielkości, lokalizacji czy branży. Aby zmierzyć współczynnik ujawnień wykorzystano liczbę słów związanych z ESG na stronach internetowych firm PE i stwierdzono, że w latach 2000–2020 użycie tych słów wzrosło o 200%.

%

Wzrost ujawnień w zakresie ESG był powiązany ze wzrostem IRR (wewnętrzna stopa zwrotu/ang. internal rate of return) netto firmy o 4,9%.

[źródło: ESG Disclosures in the Private Equity Industry, TRR 266 Accounting for Transparency Working Paper Series No. 132]

Firmy PE posiadające spółki portfelowe z siedzibą w krajach, w których wprowadzono obowiązkowe ujawnianie informacji ESG przez spółki publiczne, były powiązane ze zwiększonym poziomem ujawniania informacji ESG. Na przykład 10-punktowy wzrost inwestycji firmy w spółki portfelowe w krajach, w których wdrożono obowiązkową sprawozdawczość, był powiązany z 2,3% wzrostem liczby ujawnianych przez firmy PE informacji na temat ochrony środowiska.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do zwiększonej liczby ujawnianych informacji z zakresu ESG jest rosnąca sieć firm PE i innych inwestorów, którzy zobowiązali się do przestrzegania Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN PRI), które starają się włączać zasady ESG i odpowiedzialnego inwestowania do decyzji inwestycyjnych i właścicielskich. Firmy PE, które zobowiązały się do przestrzegania standardów UN PRI, zwiększyły liczbę ujawnianych informacji w zakresie ESG o około 30%.

Poniższy rysunek przedstawia ewolucję ujawnień firm PE z zakresu ESG na ich stronach internetowych w latach 2000–2022.

W ciągu ostatnich dwudziestu lat liczba ujawnień ESG przez firmy PE znacznie wzrosła. Badanie pokazuje, że ujawnienia te stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie inwestorów na możliwości zrównoważonego inwestowania.

Obecne trendy w podejściu firm PE do ESG

​10 lat temu PwC po raz pierwszy przeprowadziło badanie wśród firm private equity pod kątem ich podejścia do zagadnień z obszaru ESG. Wówczas głównym zidentyfikowanym problemem było zarządzanie ryzykiem. Wraz z biegiem czasu postrzeganie zrównoważonego rozwoju uległo znacznej zmianie. Najnowsze badania z 2023 r., w którym wzięło udział ponad 150 firm PE, pokazuje, że respondenci w zdecydowanej większości uważają, że zarządzanie obszarem ESG może pomóc w tworzeniu wartości.

Ile z ostatnich transakcji firm PE uwzględniało działania ESG jako główny czynnik tworzenia wartości?

%

respondentów twierdzi, że tak było w przypadku ponad połowy ich transakcji. Prawie 50% respondentów wskazuje, że przynajmniej w niektórych transakcjach głównym czynnikiem tworzenia wartości były aspekty ESG.

%

respondentów zalicza tworzenie wartości do trzech najważniejszych czynników wpływających na działania ESG ich organizacji. Wynik ten był podobny w 2020 r., i wtedy wynosił 66%.

%

tegorocznych respondentów uważa tworzenie wartości za główny czynnik wpływający na podejmowanie działań ESG - czyli znacznie częściej niż w 2020 r. kiedy wynik osiągnął 29%.

Wyniki badania wskazują, że standardową praktyką firm PE jest uwzględnianie czynników ESG podczas przeprowadzania analizy due diligence, tworzenia planów działań po przejęciu i podejmowaniu decyzji o warunkach transakcji.

Tworzenie wartości jest obecnie głównym czynnikiem napędzającym działalność ESG w private equity. Ponadto, od czasu naszego ostatniego badania z 2022 roku, wzrosło znaczenie regulacji i wpływu na wartość wyjściową.

Ponad połowa respondentów twierdzi, że zarządzanie tematami ESG ma cztery główne zalety generujące szanse – z naszego doświadczenia wynika, że wszystkie można powiązać z tworzeniem wartości. 

Biorąc pod uwagę powyższe, warto przyjrzeć się podejściu do tworzenia wartości poprzez zrównoważoną transformację, opracowanemu przez PwC, czyli modelowi Sustainable Value Creation Bridge. Model definiuje ilościowo utratę wartości związaną z niepodejmowaniem działań w obszarze ESG, identyfikuje działania mające na celu ochronę wartości i opisuje podejście do opracowania strategii tworzenia wartości poprzez zrównoważoną transformację. Już na pierwszy rzut oka widać, że brak działań w obszarze ESG nieuchronnie prowadzi do utraty wartości, szczególnie przy jednoczesnym postępie w obszarze ESG konkurencji z sektora, zmieniających się oczekiwaniach konsumentów, pracowników i inwestorów oraz nowych regulacjach.

Coraz bardziej widoczne są praktyki ESG, które cieszą się wystarczającym zainteresowaniem wśród firm PE, by można je już uznać za standardy branżowe. Praktyki te wdrażane są na etapach otwierania i zamykania cyklu życia transakcji. Ponad połowa respondentów twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy brała pod uwagę czynniki ESG przy pozyskiwaniu transakcji i przeprowadzaniu przeglądów due diligence, co widać na poniższym wykresie.

Z badania wynika, że firmy PE niemal równie często uwzględniają tematykę ESG w planach po przejęciu nowych spółek portfelowych.  W oparciu o nasze doświadczenie wiemy, że praca wykonana przed i w trakcie due diligence, zgodnie ze zobowiązaniami firm w zakresie ESG, jest często idealnym źródłem działań, wykorzystywanych w planach zrównoważonego rozwoju po przejęciu.

Wzrósł odsetek respondentów, którzy twierdzą, że ich firmy systematycznie lub doraźnie włączają analizę ryzyka i możliwości związanych z ESG do planów transformacji. W tegorocznym badaniu udział ten przekroczył 90%, co oznacza wzrost o 17% w porównaniu do 2020 roku.

A jak to wygląda w praktyce? Czy aspekty ESG mogą być powodem, dla którego transakcja nie dojdzie do skutku? Badanie pokazuje, że firmy PE często rezygnują z zawierania transakcji z powodu czynników ESG. Idealnie obrazuje to poniższy wykres, który przedstawia odsetek respondentów twierdzących, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jedna transakcja uległa zmianie ze względu na czynniki ESG.

Czas na ESG jest teraz

Aby ocenić znaczenie tematów ESG, w naszym badaniu firm PE z 2023r. zapytaliśmy respondentów również o stopień, w jakim ich organizacja uznaje za istotne tematy ESG na bazie listy 21 takich tematów i podejmuje działania, aby nimi zarządzać. We wszystkich analizowanych kategoriach tj. środowiskowych, społecznych i zarządzania, pojawia się również kilka godnych uwagi wzorców i ustaleń.

Co najmniej 70% respondentów twierdzi, że ich organizacja, obok zarządzania wpływem na środowisko, jako istotne tematy postrzega również emisję gazów cieplarnianych i ryzyko klimatyczne.

Odsetek respondentów, którzy uznają różnorodność biologiczną za istotną, pozostał mniej więcej taki sam jak w 2020 r., ale więcej z nich (34% w porównaniu z 27%) twierdzi, że ich organizacja planuje zająć się tym problemem w nadchodzącym roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej o bioróżnorodności?

Przeczytaj artykuł

 

Respondenci zostali zapytani o 16 tematów społecznych i związanych z zarządzaniem. W przypadku dziesięciu z nich ponad 70% respondentów twierdzi, że ich organizacja postrzega je jako istotne, a ponad 50% twierdzi, że ich organizacja podjęła już działania w tym zakresie.

Jak działania w obszarze ESG wpływają na wzrost wartości spółek portfelowych?

Budowanie wartości spółki poprzez ESG ma na celu osiągnięcie trwałego sukcesu, który uwzględnia zarówno czynniki finansowe, jak i niematerialne. Jak?

Tworzenie wartości w obszarze ESG może bezpośrednio przyczynić się do redukcji kosztów, np. poprzez przejście na bardziej efektywne energetycznie rozwiązania i OZE. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być tańsze niż tradycyjne paliwa kopalne w dłuższej perspektywie czasowej. Poprzez dbanie o aspekty środowiskowe możemy doprowadzić do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Takie działania mogą prowadzić do oszczędności energii, obniżenia kosztów produkcji i optymalizacji procesów, co przekłada się na wzrost rentowności spółki.

Aspekt minimalizowania ryzyk wynikających z nieprzestrzegania regulacji dotyczy zapewnienia zgodności z regulacjami, ale też warto wspomnieć o szerszym aspekcie związanym z lepszym zarządzaniem ryzykiem. Spółki, które uwzględniają czynniki ESG, są lepiej przygotowane do zarządzania różnymi rodzajami ryzyka, takimi jak zmiany regulacyjne, konflikty społeczne czy niedobór zasobów. Staranność w kwestiach ESG może pomóc w identyfikacji i minimalizacji potencjalnych zagrożeń, co z kolei wpływa na stabilność operacyjną i długoterminową wartość spółki.

Od około 2021 r. obserwujemy rynek, który zdominowany jest przez pracownika. Choć kwestie dotyczące wysokości wynagrodzenia nadal są kluczowe w procesie poszukiwania pracy, to coraz częściej o wartości firmy i jej atrakcyjności dla potencjalnego pracownika decydują inne, pozapłacowe aspekty. Wyniki badań opublikowane w raporcie Gallupa „How millennials want to work and live” wyraźnie wskazują, że 67% osób w wieku od 18 do 29 lat i 49% osób w wieku od 30 do 49 lat twierdzi, że globalne ocieplenie jest realne, spowodowane przez człowieka i stanowi poważne zagrożenie. Dzięki temu, że millennialsi i generacja Z stanowią istotną część pracowników firm i ogólnie bazy rynkowej, dobrze opracowana i realistyczna strategia zrównoważonego rozwoju może przynieść więcej korzyści niż „tylko” walka ze zmianami klimatycznymi – spółka może zarówno utrzymać wartościowych pracowników jak również łatwiej pozyskiwać nowych, z tego  bardzo wymagającego pokolenia.

Statystyki również potwierdzają jak bardzo istotne jest zaangażowanie w obszar społeczny i dlaczego będzie to jeden z głównych filarów tworzenia wartości - do 2029 roku milenialsi i pokolenie Z będą stanowić 72% światowej siły roboczej i już dziś:

 • 40% milenialsów zaakceptowało jedną ofertę pracy zamiast innej, ponieważ firma była postrzegana jako bardziej zrównoważona środowiskowo.

 • Aktywne i skuteczne wdrażanie działań z zakresu ESG wpływa na atrakcyjność pracodawcy: Firmy, które osiągają wyniki ESG o 25% wyższe niż średnia światowa są najbardziej atrakcyjnym miejscem pracy dla studentów i młodych profesjonalistów.

 • Ponad połowa pokolenia Z (54%) zgodziłaby się na obniżkę pensji, aby dołączyć do firmy, która odzwierciedla ich etos.

 • 60% przedstawicieli pokolenia Z zostałoby w firmie dłużej i byłoby bardziej skłonnych polecić ją jako dobre miejsce pracy, gdyby ta firma wywiązała się z zobowiązań ESG (w porównaniu ze średnią krajową wynoszącą 52%)

Dobre przygotowanie spółki w obszarze ESG pomaga uzyskać bardziej korzystne warunki finansowania. Inwestorzy coraz częściej kierują swoje środki finansowe do spółek, które spełniają kryteria ESG. Spółki, które skutecznie wdrażają strategie ESG, mogą mieć większy dostęp do kapitału, w tym do funduszy inwestycyjnych, które preferują inwestycje zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Posiadanie stabilnej i zrównoważonej struktury kapitałowej może przyczynić się do wzrostu wartości spółki.

 • 69% inwestorów chce widzieć wpływ czynników zrównoważonego rozwoju na model biznesowy firmy;

 • 60% oczekuje, że firmy będą ujawniały wpływ, jaki wywierają na środowisko lub społeczeństwo teraz i w przyszłości, z czego  66% chce również, aby firmy ujawniały finansową wartość tego wpływu;

 • 86% inwestorów uważa, że skupienie się na ESG pomaga generować długoterminową wartość.

Podejście ESG do zarządzania może wpływać na budowanie wartości spółki poprzez poprawę efektywności operacyjnej, reputacji, innowacyjności, zarządzania ryzykiem oraz dostępu do kapitału. Działania zgodne z zasadami ESG przyczyniają się do tworzenia trwałej i zrównoważonej wartości, która uwzględnia zarówno aspekty finansowe, jak i niematerialne.

Przykładowe dobre praktyki w obszarze tworzenia wartości

Spółka z sektora medycznego

 • Wdrożenie kompleksowego 3-letniego Globalnego Programu Zrównoważonego Rozwoju w celu ustanowienia standardów, procesów i środków, które pomogą Grupie poprawić wyniki w zakresie ESG.

 • Nowe procesy dla efektywnego zużycia zasobów i redukcji kosztów operacyjnych: w 2022 r. odnotowano zmniejszenie poboru wody o 2% w porównaniu z rokiem 2021.  

 • W 2022 r. ponad 60% audytów wewnętrznych obejmowało aspekty E, S i G, a w zakładach produkcyjnych przeprowadzono > 50 zewnętrznych audytów, co zwiększa wiarygodność raportowanych danych przed inwestorami.   

 • Nowe procesy dla efektywnego zużycia zasobów i redukcji kosztów operacyjnych, np. w klinikach dializ wprowadzono kompleksowy system zarządzania środowiskiem, który pozwala gromadzić i porównywać dane dotyczące efektywności środowiskowej i szybko wdrażać ulepszenia. Wyniki pokazują, że system umożliwił zmniejszenie zużycia wody i energii, a także ilości skażonych krwią odpadów w centrach dializ w ciągu ostatnich kilku lat.

Spółka z sektora nieruchomości

 • Pionier w modelowaniu informacji o budynku (BIM), narzędziu promującym gospodarkę o obiegu zamkniętym. 

 • W nowych projektach deweloperskich firma instaluje systemy energii słonecznej i geotermalnej dla obniżenia kosztów operacyjnych.

 • Dążenie do net zero poprzez m.in poprzez renowację istniejących budynków i jednoczesne wsparcie różnorodności biologicznej - po zmapowaniu wpływu na różnorodność biologiczną od 2017 roku, firma jest teraz zaangażowane w definiowanie bardziej szczegółowych wskaźników różnorodności biologicznej, szczególnie dla swoich projektów rozwojowych. Grupa wyznaczyła nowe cele w ramach swojego zaangażowania w Act4Nature (Act4nature international to inicjatywa prowadzona przez sieci biznesowe z partnerami naukowymi, ekologicznymi organizacjami pozarządowymi i organami publicznymi).

 • Zobowiązanie do “low carbon construction” - od 2010 r. firma przeprowadza analizę cyklu życia LCA w celu ilościowego określenia wpływu projektów na środowisko na każdym etapie ich cyklu życia. 

 • W ramach grupy firma jest zaangażowana w budownictwo niskoemisyjne na skalę europejską.

Spółka z sektora handlu detalicznego

 • Inicjatywy mające na celu budowanie kompetencji pracowników oraz zwiększanie ich zaangażowania 

 • Działania zwiększające zaufanie i zaangażowanie klientów ceniących sobie zrównoważone rozwiązania 

 • Działania pozwalające na redukcję zużycia energii w celu redukcji kosztów operacyjnych (m.in.: wymiana tradycyjnego oświetlenia na LED w sklepach i na zapleczach, zmniejszenie natężenia oświetlenia w wybranych hipermarketach o 10–15%, zwiększenie liczby czujników ruchu w toaletach i szatniach, zwiększenie kontroli nad pracą urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych).

Spółka z sektora finansowego

 • Poprzez ofertę kredytową wspiera inwestycje, które realizują Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, np. pomaga producentom rolnym, rozwijającym swój biznes zgodnie ze zrównoważoną transformacją w obrębie sektora rolno-spożywczego (np. kalkulator śladu wodnego dla producentów rolnych).

 • Kredyt Sustainability Linked Loan, w którym wysokość marży zależy od spełnienia przez firmę konkretnych celów ESG (np. redukcji emisji CO2, czy walki z nierównościami społecznymi).

 • ESG Rating Linked Loan w ofercie zrównoważonych produktów korporacyjnych: korzystające z kredytu przedsiębiorstwo, które poprawia standardy zarządzania kwestiami ESG, a więc też swój wynik ratingu – może uzyskać korzystniejsze warunki finansowe.

 • Działania wspierające równe szanse i warunki pracy pracowników, w tym działania na rzecz ograniczania różnicy wynagrodzeń między kobietami i mężczyznami.


Źródła:

Budowanie wartości w transakcjach

Zapisz się na newsletter

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Gajewska

Partnerka, PwC Polska

+48 517 140 537

Email

Agnieszka Rogowiec

Wicedyrektorka, PwC Polska

+48 519 507 283

Email