Zarządzanie kredytem kupieckim w firmach a COVID-19

W ciągu najbliższych tygodni należy oczekiwać licznych problemów z wypłacalnością kontrahentów i zarządzaniem kredytami kupieckimi

Szczególnie w obszarach gospodarki najbardziej dotkniętych epidemią oraz tych już wcześniej borykających się z zatorami płatniczymi.

Ograniczenia związane z epidemią COVID-19 uderzają w całą gospodarkę, najmocniej jednak w sektor usług.

Dane gospodarcze oraz rewizje prognoz PKB nie odzwierciedlają jeszcze w pełni powagi sytuacji, jednakże oczywiste staje się, że nadchodzi poważny światowy kryzys gospodarczy.

 

 

Aktywność konsumentów w podziale na branże

Szacunkowa wartość transakcji bezgotówkowych w Polsce w drugiej połowie marca 2020 r. w stosunku do okresu sprzed epidemii:

 • -25% całkowita wielkość konsumpcji
 • -75% restauracje i bary
 • -80% odzież i obuwie
 • -90% rozrywka, hotele i usługi turystyczne

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych publikowanych przez departamenty analiz krajowych instytucji finansowych

 

Jaki wpływ na ryzyko kredytowe przedsiębiorstw i ich płynność finansową może mieć obecna sytuacja („gospodarcze sprzężenie zwrotne”)?

Jaki wpływ na ryzyko kredytowe przedsiębiorstw i ich płynność finansową może mieć obecna sytuacja („gospodarcze sprzężenie zwrotne”)?

Działania możliwe do wdrożenia w obszarze zarządzania kredytem kupieckim w czasie epidemii COVID-19

W krótkim terminie kluczowe jest ograniczenie wpływu ryzyka kredytowego kontrahenta na płynność przedsiębiorstwa oraz optymalizacja kapitału obrotowego (przede wszystkim rotacji należności i zobowiązań)

Skrócenie czasu rotacji należności

 • Bieżąca analiza płatności kontrahentów, ze szczególnym uwzględnieniem branż obciążonych skutkami COVID-19
 • Przegląd zasad zarządzania kredytem kupieckim (zacieśnienie polityki zarządzania kredytem kupieckim)
 • Weryfikacja podejścia do windykacji (np. prewindykacja, zwiększenie intensywności kontaktu z klientami w trudnej sytuacji)
 • Przegląd umów pod kątem klauzul force majeure oraz możliwości pozyskania dodatkowych zabezpieczeń
 • Przegląd ofert programów optymalizacji cyklu rotacji należności (np. faktoring)
 • Analiza możliwości skorzystania z zabezpieczeń przedstawionych przez kontrahentów w przypadkach niezrealizowanych płatności

 

View more

Wydłużenie czasu rotacji zobowiązań

 • Analiza terminów oraz zasad regulowania zobowiązań przedsiębiorstwa (np. priorytetyzacja płatności)
 • Przegląd zapisów umownych pod kątem możliwości skorzystania z klauzuli force majeure
 • Analiza segmentów dostawców oraz możliwości renegocjacji terminów płatności w przypadku problemów z płynnością

 

View more

Wpływ zmian rynkowych w trakcie i po zakończeniu stanu epidemii na ryzyko kredytowe oraz zarządzania kredytem kupieckim

Sprawdź co przedsiębiorstwa będą musiały wziąć pod uwagę pod kątem poziomu oraz profilu ponoszonego przez nie ryzyka kredytowego w dłuższym horyzoncie czasowym. Poniżej przykłady działań z perspektywy operacyjnej i strategicznej.

Perspektywa operacyjna
 • Ponowna ocena standingu finansowego kontrahentów
 • Aktualizacja limitów kredytowych dla poszczególnych kontrahentów
 • Analiza zapisów umownych pod kątem możliwości uzyskania dodatkowych zabezpieczeń
 • Kalkulacja ekspozycji kredytowej w kontekście zmian związanych z COVID 19
 • Analiza scenariuszy – symulacja wpływu COVID 19 na poszczególne branże klientów lub dostawców
 • Weryfikacja polityki windykacyjnej oraz jej dostosowanie do nowych uwarunkowań
 • Bieżący monitoring płatności oraz kontakt z klientami, którzy mają problemy z płatnościami w celu wypracowania rozwiązania w zakresie windykacji należności
 • Windykacja należności przeterminowanych w tym realizacja zabezpieczeń złożonych przez kontrahentów
 • Poszukiwanie nowych rynków zbytu (nowych klientów / kontrahentów)

 

Perspektywa strategiczna
 • Zwiększenie sprzedaży w kanałach zdalnych oraz wykorzystanie wzmocnionych procedur kredytowych w kanale internetowym
 • Zwiększenie skali marketingu cyfrowego i możliwości dostosowania oferty do poszczególnych rodzajów klientów
 • Identyfikacja szans w zakresie fuzji i przejęć w związku z kryzysem
 • Opracowanie strategii wzrostu po zakończeniu stanu epidemicznego z uwzględnieniem aspektów sektorowych

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Maciej Małachowski

Maciej Małachowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 688

Obserwuj nas