Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

COVID-19 a MSSF 9 w przedsiębiorstwach

Wpływ COVID 19 na wycenę aktywów finansowych oraz rachunkowość zabezpieczeń

Czynniki makroekonomiczne mogą wpłynąć na prognozę wolumenów biznesowych

Szacunkowa wartość transakcji bezgotówkowych w Polsce w drugiej połowie marca 2020 r. w stosunku do okresu sprzed epidemii:

 • -25% całkowita wielkość konsumpcji
 • -75% restauracje i bary
 • -80% odzież i obuwie
 • -90% rozrywka, hotele i usługi turystyczne

Źródło: Analiza PwC na podstawie danych publikowanych przez departamenty analiz krajowych instytucji finansowych

Wzrost ryzyka kredytowego może przekładać się na wzrost oczekiwanej straty kredytowej

Oczekiwana aktywność przedsiębiorstw

 • Wprowadzone ograniczenia w sposób bezpośredni wpłynęły na zawieszenie działalności wielu branż usługowych

 • Ze względu na ograniczoną płynność wiele kontrahentów ma problem z terminowym regulowaniem należności

 • W ciągu najbliższych tygodni należy oczekiwać licznych problemów z wypłacalnością kontrahentów

Wahania cen towarów i kursów walutowych mogą powodować zmiany w wycenie instrumentów pochodnych

 • Niepewność, co do prognozowanych wartości popytu oraz podaży na rynkach wywołała gwałtowne wahania cen oraz kursów walutowych.

 • Wiele państw, w tym Polska, chcąc ratować gospodarkę obniżyło stopy procentowe.

 • Dane gospodarcze oraz rewizje prognoz PKB nie odzwierciedlają jeszcze w pełni powagi sytuacji, jednakże oczywiste staje się, że nadchodzi poważny światowy kryzys gospodarczy.

Zmiany rynkowe wpływają na aspekty księgowe przedsiębiorstw związane z MSSF 9, w tym na

< Back

< Back
[+] Read More

Wartość oczekiwanej straty kredytowej

Symptomy rynkowe

 • Spowodowane zmianami na rynku problemy z płynnością przedsiębiorstw mogą doprowadzić do pogorszenia ich wyników finansowych, a nawet do ogłoszenia upadłości

 • Ten wzrost ryzyka kredytowego powinien zostać odzwierciedlony w kalkulacji oczekiwanej straty kredytowej związanej z instrumentami finansowymi, w tym należnościami handlowymi

Implikacje dla przedsiębiorstw

 • Ocena wiarygodności kredytowej kontrahentów w celu oceny ryzyka kredytowego
 • Analiza i wiekowanie należności handlowych
 • Kalkulacja oczekiwanej straty kredytowej z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej oraz prognozy ekonomicznej (dla kontrahentów, dla których stwierdzono istotny wzrost ryzyka kredytowego kalkulacja obejmuje należności całego okresu życia, a nie 12 miesięcy)
 • Utworzenie odpisu na oczekiwane straty kredytowe

View more

Rachunkowość zabezpieczeń

Symptomy rynkowe

 • Zmiana prognozy popytu / podaży powoduje zmianę wartości pozycji zabezpieczanej / instrumentu zabezpieczającego

 • Zmiana wartości pozycji zabezpieczanej może wskaźnik zabezpieczenia ulega zmianie

 • Wzrost ryzyka kredytowego może mieć znaczący wpływ na efektywność relacji zabezpieczającej

Implikacje dla przedsiębiorstw

 • Aktualizacja prognozy – wycena pozycji zabezpieczanej oraz instrumentu zabezpieczającego
 • Ocena wiarygodności kredytowej kontrahentów w celu oceny ryzyka kredytowego

 • Przeprowadzenie testu efektywności, w tym analiza wskaźnika zabezpieczenia oraz wpływu ryzyka kredytowego na relację zabezpieczającą zgodnie z metodyką przeprowadzania testów efektywności

 • W przypadku braku spełnienia testu efektywności – część nieefektywną należy odnieść do P&L

 • Rozważenie przeprowadzenia rebalancingu w celu powrotu do wskaźnika zabezpieczeń założonego w strategii

View more

Wycena aktywów w wartości godziwej

Symptomy rynkowe

 • Wahania cen towarów oraz kursów walutowych spowodowały znaczne zmiany w wartościach instrumentów pochodnych
 • Obniżenie stóp procentowych prowadzi do zmiany wartości instrumentów opartych o stopę procentową

 • Zmiany rynkowe mogą wpłynąć na założenia przyjęte w modelach wyceny wartości godziwej aktywów

Implikacje dla przedsiębiorstw

 • Wycena instrumentów pochodnych w oparciu o aktualne dane

 • Odniesienie wyniku do P&L lub OCI w zakresie efektywnej części wyceny w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń

 • Aktualizacja wartości CVA / DVA dla instrumentów, których model wycena uwzględnia ryzyko kredytowe

 • Potencjalna aktualizacja modelu wyceny instrumentów pochodnych, który opiera się na danych rynkowych (zgodnie z definicją wartości godziwej)

View more

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Maciej Małachowski

Maciej Małachowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 688

Obserwuj nas