Doradztwo podatkowe dla sektora finansowego

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie dotyczącym przedsięwzięć i transakcji na rynku kapitałowym, instrumentów finansowych, bankowości, ubezpieczeń, leasingowym oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. 

Nasze usługi są świadczone nie tylko w oparciu o regulacje podatkowe, ale uwzględniają specyfikę i zawiłości:

 • prawa dewizowego;
 • prawa bankowego;
 • prawa ubezpieczeniowego;
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 • ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
 • ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym;
 • ustawy o funduszach inwestycyjnych;
 • ustawy o funduszach emerytalnych oraz
 • ustawy o kredycie konsumenckim.

Uczestniczymy również w wielu projektach wymagających kompleksowego doradztwa podatkowego i prawnego w odniesieniu do fuzji i połączeń, przekształceń struktur prawnych – w tym w tworzeniu struktur holdingowych oraz podatkowych grup kapitałowych, a także oddziałów podmiotów zagranicznych.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy pomoc obejmującą:

 • projektowanie i wdrażanie efektywnych struktur biznesowych będących odpowiedzią na zmieniające się otoczenie regulacyjne (CRD, MiFID II, nowe przepisy o działalności ubezpieczeniowej i bankowej);
 • implementacje korzystnych podatkowo struktur finansowania, w tym cash poolingu, faktoringu, nettingu itp.;
 • analizy transakcji zbycia wierzytelności, szczególnie niepracujących wierzytelności, z tytułu pożyczek (kredytów);
 • analizę i wdrożenie struktur typu in-house bank;
 • pomoc w uzyskiwaniu zwrotów podatku u źródła pobranego za granicą od pożytków uzyskiwanych przez fundusze inwestycyjne i emerytalne;
 • przygotowanie struktur związanych z szybszym wykorzystaniem strat przenoszonych do następnych okresów rozrachunkowych;
 • prawno-podatkowe analizy instrumentów finansowych, w tym w szczególności papierów wartościowych i instrumentów pochodnych;
 • przeprowadzanie przeglądów podatkowych w bankach, zakładach ubezpieczeń oraz innych instytucjach finansowych;
 • doradztwo w zakresie struktur i schematów związanych z formalnościami dotyczącymi podatku VAT, ocena konsekwencji podatkowych konkretnych transakcji oraz doradztwo dla firm ubezpieczeniowych, banków oraz innych instytucji finansowych, dotyczące planowania transakcji z punktu widzenia podatku VAT;
 • przygotowanie praktycznych komentarzy, wspomagających procedury rozliczeń podatkowych poprzez zintegrowanie procesu rejestrowania informacji podatkowych i księgowych określonych pozycji, w szczególności różnic kursowych oraz instrumentów pochodnych;
 • pomoc przy opracowywaniu wewnątrzfirmowych procedur, polityk, regulaminów związanych z rozliczaniem zobowiązań podatkowych, a także weryfikacja takich procedur rozliczania zobowiązań podatkowych, w szczególności w świetle regulacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i możliwości uniknięcia odpowiedzialności z niej wynikającej;
 • doradztwo w zakresie cen transferowych.

Skontaktuj się z nami

Robert Jurkiewicz

Robert Jurkiewicz

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 519 507 080

Obserwuj nas