W 2020 r. najbardziej zmalały wynagrodzenia zarządów spółek z branży FMCG. W trakcie pandemii najszybciej rosły pensje liderów z sektora retail.

Mediana wynagrodzeń członków zarządów spółek giełdowych ze wszystkich indeksów w 2020 r. wyniosła 842 tys. zł, co oznacza spadek o ok. 20% w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy kształtowała się ona na poziomie 1,048 tys. zł. Największy spadek odnotowały firmy z branży FMCG (-31%), na przeciwległym biegunie znalazły się spółki handlowe ze wzrostem na poziomie 40%. W poprzednim roku po raz pierwszy średnie całkowite wynagrodzenie kobiet zasiadających w zarządach było wyższe niż wynagrodzenie mężczyzn - wynika z najnowszej edycji raportu “Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych spółek giełdowych za 2020 r.” przygotowanego przez firmę doradczą PwC.

Zobacz raport

Wynagrodzenia zarządów 

Opracowywany przez PwC co roku raport zawiera analizę wynagrodzeń spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80. Przedstawione w najnowszej edycji dane dotyczą wynagrodzeń w 2020 roku.

Jak wynika z raportu wynagrodzenie całkowite członków zarządów spółek giełdowych spadło w poprzednim roku w porównaniu do 2019 r. o ok. 20% i wyniosło 842 tys. zł. Spadki były notowane w organizacjach z sektora FMCG (-31%) i usług (-15%). Wzrosty były widoczne w handlu (+40%), produkcji +18%), IT (+16%) i finansach (+7%). To właśnie branża finansowa tradycyjnie wynagradza najlepiej swoich członków zarządów - mogą oni liczyć na uposażenie rzędu 1,47 tys. zł. 

Co ciekawe, już co czwarta spółka giełdowa uwzględnia w kryteriach wypłaty wynagrodzenia zmiennego wskaźniki niefinansowe, w tym czynniki powiązane z ESG. Autorzy raportu podkreślają, że z roku na rok obserwowane jest rosnące zainteresowanie spółek we wdrażaniu długoterminowych programów wynagrodzeń zmiennych. 

PwC w swoim raporcie przyjrzała się także tzw. CEO pay ratio, czyli wskaźnikowi, który pokazuje, o ile więcej zarabia prezes zarządu w stosunku do pozostałych pracowników.

W przypadku największych polskich spółek giełdowych, odnotowujemy przeciętny CEO pay ratio na relatywnie niskim poziomie 20,5-krotności. Bywa on jeszcze niższy w spółkach z sektora IT, gdzie pracownicy są zazwyczaj lepiej wynagradzani. Rekordziści na polskim rynku przekraczają poziom 100-krotności przeciętnego wynagrodzenia, podczas gdy na zachodzie Europy ten poziom jest średnią rynkową.

Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization

Z raportu wynika, że udział kobiet w zarządach spółek giełdowych pozostaje bez zmian na poziomie 14%. Co ciekawe jednak, w 2020 r. po raz pierwszy wynagrodzenie całkowite kobiet było wyższe niż wynagrodzenie całkowite mężczyzn: 892 tys. zł vs. 864 tys. zł.

Wynagrodzenia rad nadzorczych

Jak wynika z badania, udział kobiet w radach nadzorczych jest wyższy niż w przypadku zarządów spółek. Jeśli chodzi o przewodniczących rad porównując 2020 r. do 2019 r. udział kobiet na tym stanowisku zwiększył się z 11% do 16%. Wśród członków rad również zanotowano wzrost udziału pań - z 15% do 17%. 

W 2020 r. kobiety będące członkami rad nadzorczych mogły liczyć na średnie wyższe wynagrodzenie całkowite niż mężczyźni: 82 tys. zł vs. 79 tys. zł.  W przypadku przewodniczących rad proporcja była odwrotna i to mężczyźni byli wynagradzani lepiej: 98 tys. zł vs. 90 tys. zł. 

Kwestia równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w całej organizacji zyskuje coraz większe znaczenie w działalności spółek i coraz wyższą pozycję na agendzie zarządów i rad nadzorczych. Równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zajmuje istotne miejsce wśród aspektów społecznych w zakresie ESG. Z tego powodu rosnące znaczenie kwestii ESG i związana z nimi presja regulacyjna na transparentność spółek w tych obszarach będą motywować zarządy i rady nadzorcze do podejmowania działań mających na celu poddanie diagnozie równości wynagrodzeń w organizacji i podjęcia odpowiednich działań w tym obszarze.

Katarzyna Komorowska, partnerka w PwC, liderka zespołu People & Organization

Średnie wynagrodzenie członków rad nadzorczych w 2020 r. zmniejszyło się w porównaniu z poprzednim rokiem ze 114 tys. zł do 108 tys. zł. Tak jak w przypadku członków zarządów także członkowie rad z sektora finansowego mogli liczyć na najwyższe uposażenie na poziomie 202 tys. zł (w poprzednim roku średnie wynagrodzenie w finansach wynosiło 171 tys. zł). Kolejne miejsca na podium w tym zestawieniu zajęły branże FMCG (94 tys. zł) i produkcja (82 tys. zł). 

Poza relatywnie niskim poziomem wynagrodzenia, niepokoić może fakt, że pomimo rosnących obowiązków, regulacji i odpowiedzialności członków rad nadzorczych, jest to kolejny rok, w którym obserwujemy lekki spadek (2% w przypadku mediany i 5% średniej) ich wynagrodzeń. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być malejący udział w radach “profesjonalnych członków” rad nadzorczych, a więc takich, którzy zasiadają w więcej niż dwóch radach. To świadczy o odwróceniu trendu profesjonalizacji rad nadzorczych, który obserwowaliśmy w poprzednich latach. W 2017 roku 15% członków rad nadzorczych zasiadało w trzech lub więcej radach, w 2020 roku liczba ta spadła do 3%.

Krzysztof Szułdrzyński, partner w PwC

Skontaktuj się z nami

Jakub Kurasz

Jakub Kurasz

Dyrektor, Lider ds. Komunikacji, PwC Polska

Tel.: +48 601 289 381

Piotr Kołomycki

Piotr Kołomycki

Ekspert ds. PR, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 606

Obserwuj nas